Ny modell för livförsäkringstagarnas inflytande och för ökad självständighet och integritet i Länsförsäkringar

Ny modell för livförsäkringstagarnas inflytande och för ökad självständighet och integritet i Länsförsäkringar · Utökade möjligheter till påverkan och insyn för kunderna i Länsförsäkringar Liv genom en nybildad försäkringstagarförening. · Hälften av ledamöterna i Länsförsäkringar Livs styrelse ska bestå av från ägaren oberoende ledamöter för att säkerställa självständighet och integritet. Det är en sammanfattning av den nya modell som Länsförsäkringar fattat beslut om. - För Länsförsäkringar, som har kunderna som enda uppdragsgivare, är det naturligt att säkerställa att kunderna har insyn och inflytande över verksamheten. Försäkringstagarföreningen kommer att bli en konstruktiv kravställare, säger Tommy Persson, VD i Länsförsäkringar AB. Modellen bygger på två huvudmoment: · En försäkringstagarförening bildas, bestående av kunder i Länsförsäkringar Liv. Föreningen har till uppgift att tillvarata livförsäkringstagarkollektivets intressen och att utse två ledamöter i Länsförsäkringar Livs styrelse. · Sammansättningen av styrelsen för Länsförsäkringar Liv ska till hälften bestå av från ägaren oberoende ledamöter, inklusive de två ledamöter som utses av försäkringstagarföreningen. Sedan samgåendet med Wasa har Wasa Stiftelse fungerat som samrådsorgan och forum för livförsäkringstagarnas inflytande. Då avtalet med stiftelsen upphör kommer dialogen med livförsäkringskunderna istället att ske genom den nya försäkringstagarföreningen. - Det får inte råda något som helst tvivel om att det finns vattentäta skott i de ekonomiska relationerna mellan Länsförsäkringars sak- respektive livförsäkringsverksamheter. Genom att hälften av styrelsen består av externa, från ägaren oberoende, ledamöter stärks dess oberoende och självständighet, vilket också tydliggör skiljelinjen mellan sak- och livförsäkringsverksamheten. Med dessa beslut säkerställer vi att styrningen av livförsäkringsverksamheten sker med fullständig integritet och ett reellt kundinflytande, säger Tommy Persson. Fakta om ägande och styrning av Länsförsäkringars livförsäkringsverksamhet: · Länsförsäkringar Liv är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB. · Länsförsäkringar Liv bedrivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att allt överskott i bolaget går tillbaka till försäkringstagarna i form av återbäring. · Styrelsen för Länsförsäkringar Liv utses dels av bolagsstämman för Länsförsäkringar AB på förslag av dess valberedning, dels utses två ledamöter av försäkringstagarföreningen. Hälften av styrelsen ska bestå av externa ledamöter, inklusive de två försäkringstagarrepresentanterna. · Styrningen av Länsförsäkringars livförsäkringsverksamhet sker enligt en operativ och en legal struktur. · Den operativa styrningen bygger på att varje länsförsäkringsbolag i kundrelationen verkar som om bolaget vore ett lokalt och självständigt livförsäkringsbolag, i enlighet med de affärskontrakt länsförsäkringsbolagen slutit sinsemellan. · Den legala styrningen sker främst genom styrelsen för Länsförsäkringar Liv. Styrelsens främsta uppgift är att följa upp verksamheten och se till att den bedrivs i enlighet med försäkringstagarnas intressen och uppfyller de krav som ställs från omvärlden avseende bland annat myndigheter, lagar och marknad. · Finansinspektionen utövar gängse kontroll och översyn av Länsförsäkringar Liv. · Antalet kunder är cirka 400 000. För ytterligare information kontakta: Tommy Persson 08-588 400 00 VD Länsförsäkringar AB tommy.persson@lansforsakringar.se Christer Baldhagen 070-579 70 66 Informationsdirektör Länsförsäkringar AB christer.baldhagen@lansforsakringar.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00710/wkr0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar