Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org.nr 556789-0495, kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 november  2017 kl. 10.00 på adressen Linnegatan 18 i Stockholm.

ANMÄLAN M. M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 2 november 2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”VPC”) förda aktieboken, dels ombedes anmäla sin avsikt att delta senast den 2 november 2017.

Anmälan skall ske per fax +46 8 503 000 70, per telefon +371 29203972, per mail info@latvianforest.se eller skriftligen till Latvian Forest Company AB, Ringvägen 22, 182 46 Enebyberg. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 2 november 2017 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 2 november 2017.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.latvianforest.lv samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om riktad emission.

7. Stämmans avslutande.

Punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 690 071 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 77 290,259996 euro. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

  1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Galjaden Fastigheter AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Galjaden Fastigheter AB, av olika anledningar, inte kunde teckna aktier vid emissionen som beslutades av styrelsen den 22 maj 2017. Galjaden Fastigheter AB som tidigare hade utlånat till Latvian Forest Company 8 555 000 SEK. Latvian Forest Company AB har återbetalat lånet till Galjaden Fastigheter AB från likvida medel som bolaget fick genom företrädesemission. Det var som avsikt att 4 071 420 SEK av lånet skulle erläggas för de nyemitterade aktier genom kvittning. Ett tekniskt fel och bristande kommunikation mellan fondkommissionären, bolagets VD och Galjaden Fastigheter AB ledde till att kvittningen aldrig ägde rum och att Galjaden Fastigheter AB inte kunde förvärva de emitterade aktierna. Riktad emission omfattar 690 071 aktier med aktiepris 5,90 SEK per aktie kommer att genomföras på samma villkor som företrädesemission där Galjaden Fastigheter AB inte kunde teckna aktier i företrädesemission.
  2. Genom ifrågavarande emission kommer bolaget bl.a. säkerställa tillräcklig finansiering för framtida fastighetsförvärv.
  3. Totalt ska erläggas 4 071 420 kr för de emitterade aktierna. Teckningskursen motsvarar den teckningskurs som Galjaden Fastigheter AB skulle teckna aktier för i emissionen beslutad av styrelsen den 22 maj 2017.
  4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra veckor efter teckning.
  5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
  6. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Övrigt

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på Latvian Forest Company AB, Ringvägen 22, 182 46 Enebyberg och på dess hemsida, www.latvianforest.lv, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

______________________

Stockholm med den 16 oktober 2017

Styrelsen i Latvian Forest Company AB (publ)

Om oss

Latvian Forest Company AB (publ) förvärvar och förvaltar skogsfastigheter i Lettland.

Prenumerera

Dokument & länkar