Kommuniké från årsstämma

Latvian
Forest Company AB (publ) har den 12 juni 2018 hållit årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 12 juni 2018 hållit årsstämma.

Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om disposition av årets resultat enligt förslaget samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

Beslut fattades om omval av styrelseledamöterna Ulrika Arver, Anders Nilsson, Andreas Norman, Jan Edvard Alvenius och Martin Hansson.

Beslut fattades sedan om att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning, eller eljest med villkor. Styrelsen skall kunna fatta beslut som innebär att antalet aktier sammanlagt uppgår till det högsta antal som föreskrivs av bolagsordningen.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+371 29203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Om oss

Latvian Forest Company AB (publ) förvärvar och förvaltar skogsfastigheter i Lettland.

Prenumerera

Dokument & länkar