Framfab avser genomföra riktad, begränsad nyemission

Framfab avser genomföra riktad, begränsad nyemission Framfab avser genomföra riktad, begränsad nyemission med avsikt att stärka den finansiella ställningen och ge en större trygghet för bolagets kunder. Framfabs kunder, i huvudsak stora multinationella koncerner, önskar leverantörer med stark finansiell ställningen. Framfab ser det därför som önskvärt, för att även fortsättningsvis behålla och attrahera nya kunder, att stärka den finansiella ställningen. En riktad emission ger möjlighet att öka antalet större ägare i Framfab och ger bolaget en god finansiell ställning inför en väntad marknadskonsolidering, där bolaget har för avsikt att ta en aktiv roll. Kassaflödet för andra kvartalet förbättrades väsentligt jämfört med det första kvartalet och var -1,9 MSEK. Likvid för försäljningen av aktierna i B2 Bredband AB på 12,8 MSEK kommer att stärka kassan under kvartal tre. Verksamheterna i Malmö och Stockholm har som tidigare meddelats omdanats under andra kvartalet och 30 personer har lämnat bolaget. Beslut har tagits att initiera ytterligare åtgärder i koncernen. Totalt beräknas åtgärderna minska kostnaderna med över 40 MSEK på årsbasis, men kommer på kort sikt att belasta bolagets resultat och kassaflöde negativt. Detta tillsammans med det säsongsmässigt svagare tredje kvartalet samt det ökade kraven på längre betalningsvillkor från kunder i samband med större projektuppdrag, gör att styrelsen beslutat öka bolagets likviditetsreserv. Med nuvarande aktieägarstruktur skulle en företrädesemission till befintliga aktieägare både vara tidskrävande och medföra höga transaktionskostnader, varför styrelsen inte finner detta alternativ försvarbart i en situation där bolaget endast har ett mindre kapitalbehov. En riktad emission ger bolaget större möjligheter att anpassa emissionsbeloppet till bolagets behov och kan även genomföras tids- och kostnadseffektivt. Med anledning av det ovanstående har styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 8 augusti 2003 samt att föreslå att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av sammanlagt högst 130 000 000 aktier till ett begränsat antal strategiska eller finansiella investerare. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissiontillfälle. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet i dagsläget och med en emissionskurs motsvarande dagens marknadsvärde på aktien, skulle bolaget tillföras cirka 39 MSEK kronor före emissionskostnader. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädningseffekt om cirka 20 % av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras i SvD samt Post och inrikes tidningar den 24 juli 2003. För ytterligare information kontakta: Sven Skarendahl, Styrelseordförande, Framfab AB +46 8 41 00 10 00, sven.skarendahl@framfab.se Anders Ekman, CEO, Framfab AB +46 8 41 00 10 00, anders.ekman@framfab.se Christian Luiga, CFO, Framfab AB +46 8 41 00 10 00, christian.luiga@framfab.se Tobias Bülow, Group Communications Manager, Framfab AB +46 709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.se Framfab är en ledande leverantör av konsulttjänster och affärslösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg's, Maersk Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, SAAB, Volvo Car Corporation, och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/23/20030723BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/23/20030723BIT00090/wkr0002.pdf

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar