Framfabs ordinarie bolagsstämma

Framfabs ordinarie bolagsstämma På Framfabs ordinarie bolagsstämma den 4 april 2003 och efterföljande konstituerande styrelsesammanträde fattades följande beslut: - Till styrelse omvaldes Anders Ekman, Magnus Lindquist, Robert Gogel, Kaj Green och Sven Skarendahl. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Skarendahl. - Till revisorer för tiden intill slutet av den bolagsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, valdes Anders Malmeby och Lars Marcusson, KPMG Bohlins. - Bemyndigande för styrelseordföranden att bland representanter för aktieägarna utse en nomineringskommitté. Bemyndigandet skall gälla intill nästa ordinarie bolagsstämma. - Bemyndigande för styrelsen att utse en revisionskommitté. - Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma för erläggande av tilläggsköpeskilling till säljarna av NetlinQ Group NV fatta beslut om en eller flera nyemissioner med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt av högst 45 000 000 aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om kvittning. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 8,7 procent av kapital och röster vid full utspädning. - Bemyndigande för styrelsen att för finansiering av företagsförvärv, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, genomföra en eller flera nyemissioner, mot kontant betalning och eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner enligt denna punkt får omfatta totalt högst 35 000 000 aktier. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 6,9 procent av kapital och röster efter full utspädning. - Bemyndigande för styrelsen att längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av skuldförbindelser förenade med högst 750 000 avskiljbara teckningsoptioner. Teckningsoptionerna skall användas för säkerställande av leverans av aktier vid utnyttjande av personaloptioner. - Ingen utdelning till aktieägarna sker för räkenskapsåret. - Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning enligt framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2002. - Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöter och verkställande direktör. För ytterligare information kontakta: Sven Skarendahl, Styrelseordförande, Framfab AB +46 8 41 00 10 00, sven.skarendahl@framfab.se Anders Ekman, CEO, Framfab AB +46 8 41 00 10 00, anders.ekman@framfab.se Tobias Bülow, Group Communications Manager, Framfab AB +46 709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.se Framfab är en ledande leverantör av konsulttjänster och affärslösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg's, Maersk Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, Quelle Versicherungen, SAAB, Volvo Car Corporation och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT01790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT01790/wkr0002.pdf

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar