• news.cision.com/
  • LBI/
  • Framtidsfabriken AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Framtidsfabriken AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Report this content

Framtidsfabriken AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Integration och konsolidering Koncernens omsättning ökade under årets första nio månader till 1 148,5 (206,9) MSEK, en ökning med 455 procent, inklusive 111,0 MSEK från konvertering av tilläggsköpeskilling i Bredbandsbolaget och försäljning av bolag under perioden samt 3,5 MSEK från försäljning av Bredbandsbolaget i maj 1999. Rörelseresultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick under årets första nio månader till -8,5 (36,5) MSEK, inklusive effekter av överskottsmedel från SPP om 49,4 MSEK. Mot bakgrund av detta är bedömningen att bolaget inte når lönsamhet före goodwillavskrivningar för helåret. Under årets första nio månader uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital till MSEK 23,7 (35,0). Bolagets starka tillväxt har dock lett till investeringar i rörelsekapital. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -253,8 (4,2). Framfab driver parallellt med konsultrörelsen Driftbolaget och Framfab Innovation samt utvecklar programvara. I tabellen framgår EBITA samt justerat EBITA för att visa konsultrörelsens lönsamhet. 2000 2000 2000 Jan- MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Sep 2000 Nettoomsättning 317,6 409,4 307,9 1 034,9 Övrig rörelseintäkt 111,3 2,2 0,1 113,6 Total omsättning 428,9 411,6 308,0 1 148,5 EBITA för 35,3 -15,5 -88,7 -68,9 konsultrörelsen Satsningar i nya bolag och utveckling av -19,9 -29,1 -51,0 -100,0 programvara Intäkter från Bredbandsbolaget, SPP 110,6 49,8 0 160,4 samt från försäljning av bolag EBITA 126,0 5,2 -139,7 -8,5 Antalet medarbetare uppgick den 31 oktober till 2 980 inklusive förvärv, av dessa är 940 anställda utanför Sverige. Under tredje kvartalet tecknade Framfab ett konvertibelt skuldebrev om 97,6 MSEK i Bredbandsbolaget. För att förbättra lönsamheten i den svenska konsultrörelsen avser Framfab att i Sverige kraftigt begränsa rekryteringen, flytta produktionen av utländska projekt till Sverige, förstärka koncernens ledningsgrupp, tillsätta en ny svensk ledningsgrupp, genomföra ett program för att förbättra rörelsekapitalet, samt att ytterligare internationalisera försäljningsorganisationen. Resultat och finansiell ställning Januari till september 2000 Koncernens omsättning under årets första nio månader uppgick till 1 148,5 (206,9) MSEK, en ökning med 455 %. Under perioden uppkom övriga rörelseintäkter genom konvertering av tilläggsköpeskilling i Bredbandsbolaget om 104,0 MSEK samt vid försäljning av bolag 7,0 MSEK. I maj 1999 såldes 80 % av Bredbandsbolaget varvid det uppkom en övrig rörelseintäkt om 3,5 MSEK. Justerat för detta uppgick total tillväxt jämfört med samma period 1999 till 411 %, varav 116 procentenheter organiskt. Koncernens rörelseresultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick under årets första nio månader till -8,5 (36,5) MSEK. I resultatet ingår effekter av överskottsmedel från SPP om 49,4 MSEK. Satsningarna i nya bolag samt utvecklingen av programvara sker parallellt med konsultrörelsen. För att visa EBITA i konsultrörelsen justeras bolagets resultat för konvertering i Bredbandsbolaget och försäljning av bolag 111,0 MSEK, överskottsmedel från SPP 49,4 MSEK och satsningar i nya bolag (Framfab Innovation, Driftbolaget, mfl.) samt utveckling av programvara (Brikks och CM) 100,0 MSEK. Se tabell på första sidan. Justerat på detta vis uppgick EBITA i konsultrörelsen till -68,9 MSEK. Framfab har under året framgångsrikt etablerat sig i flera länder. Under årets första nio månader uppgick omsättningen utanför Sverige till 237 MSEK, vilket motsvarar 23 % av total justerad omsättning. 2000 2000 2000 2000 MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1- 3 Justerad omsättning* 318, 411, 308, 1037, 3 2 0 5 Sverige 280 336 184 800 Resten av världen 38 75 124 237 EBITA i 35,3 - - -68,9 konsultrörelsen 15,5 88,7 Sverige 30 -17 -90 -77 Resten av världen 5 2 1 8 *Justerad för konvertering av tilläggsköpeskilling i Bredbandsbolaget och försäljning av bolag I tabellen framgår den negativa resultateffekten på EBITA-nivå av satsningar i nya bolag och vidareutveckling av programvara. Se tabell första sidan. 2000 2000 2000 2000 MSEK Kv 1 Kv 2 Kv3 Kv 1- 3 Framfab Innovation 9,2 8,4 10,7 28,3 etc. Driftbolaget 5,4 10,6 24,0 40,0 Programvara 5,3 10,2 16,3 31,8 Summa 19,9 29,1 51,0 100,0 Koncernens likvida medel uppgick per 30 september 2000 till 595,5 (248,8) MSEK. Genom nyemission i februari tillfördes Framfab cirka 1 112 MSEK efter emissionskostnader. Under årets första nio månader har bolaget dessutom tillförts totalt 21,2 MSEK genom inbetalning av teckningsoptionspremier och utnyttjande av teckningsoptioner. Koncernens eget kapital uppgick per den 30 september 2000 till 4 554,9 (540,9) MSEK, vilket innebär en soliditet på 92,8 (87,4) %. Investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett med 97,3 (6,8) MSEK under perioden. I mars deltog Framfab i en nyemission i Bredbandsbolaget med ett kapitaltillskott om cirka 36 MSEK . I augusti tecknade Framfab ett konvertibelt skuldebrev i Bredbandsbolaget med ett kapitaltillskott om cirka 97,6 MSEK. Per den 31 oktober uppgick Framfabs ägande i Bredbandsbolaget till 10,6 %. Antalet medarbetare steg under årets första nio månader från 727 till 2 638, en ökning med 1 911 personer eller 263 %. Per den 31 oktober uppgår antalet medarbetare till 2 980 inklusive Stenström, Arexus, och NettX, av dessa är 940 anställda utanför Sverige. Sammanlagt har 1 180 personer nettorekryterats under år 2000, varav 480 utanför Sverige. Juli till september 2000 Koncernens omsättning under tredje kvartalet 2000 uppgick till 308,0 (94,9) MSEK. Koncernens rörelseresultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick under tredje kvartalet 2000 till - 139,7 (13,7) MSEK. För att visa EBITA i konsultrörelsen justeras för satsningar i nya bolag (Framfab Innovation och Driftbolaget etc.) samt utveckling av programvara (Brikks 2.0 och CM 2000) 51,0 MSEK. Se tabell på första sidan. Justerat på detta vis uppgick EBITA i konsultrörelsen till - 88,7 MSEK. Försäljning och lönsamhet i den svenska konsultrörelsen minskade under kvartalet på grund av semestrar, integration av förvärvade bolag, hög rekryteringstakt samt att den snabba förändringen i marknadssituationen gjort att den svenska säljorganisationen inte hunnit anpassa sig till det nya läget. Effekten av semesteruttag beräknas till 85,1 MSEK i minskad försäljning under tredje kvartalet. Investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett med 52,4 (2,5) MSEK under tredje kvartalet. Förvärvet av reklambyrån Halbye Kaag & Partners i Köpenhamn (11 medarbetare vid förvärvstillfället) konsoliderades per den 1 juli. Förvärven av den holländska Internetkonsulten NetlinQ (135 medarbetare) och Dimac i Helsingborg (30 medarbetare) konsoliderades per den 1 augusti. Dimac är specialister på mjukvaruutveckling. Framfab har också slutit intentionsavtal om förvärv av NettX Consult i Oslo (26 medarbetare) med ett erfaret team av managementkonsulter, reklambyrån Stenström i Stockholm (30 medarbetare) och aktiemajoriteten av teknikkonsulten Arexus i Bulgarien (26 medarbetare). Kunder Sedan utgången av andra kvartalet har Framfab inlett samarbete med J.P. Morgan, Viag Interkom, Carlsberg, Postgirot, Steen och Ström, SAS, Packard Bell med flera. Existerande kunder som AXA, Bredbandsbolaget, Electrolux, Ikano, I K E A, Kellogg's, Nike Europe, AB Volvo, Volvo Car Corporation, har fortsatt sina internetsatsningar tillsammans med Framfab. Ett stort europeiskt projekt under perioden är Framfabs samarbete med AXA Colonia Concern AG. Tillsammans har parterna skapat den europeiska försäkringsmarknadens mest omfattande extranät. Nätplatsen täcker områden som fastighetsfinansiering, industri-, sak-, hälsa- och livförsäkring. Utsikter och strategi Global klienter Framfabs sedan länge fastställda strategi är att arbeta med de mest krävande projekten hos globala kunder. I detta ingår att arbeta med ett strategiskt helhetsperspektiv och implementera internetlösningar i hela kundens affärsprocess. Dessa projekt växer i volym, komplexitet och antal involverade länder. Att projekten berör allt större del av kundernas värdekedja, fler länder, fler delar av kundens verksamhet och är mer affärskritiska, innebär att säljcyklerna för dessa projekt förlängts. Den underliggande efterfrågan för dessa projekt har inte minskat. Att konkurrensen om nationella projekt i Sverige har intensifierats motiverar bolaget att ytterligare fokusera på globala projekt. Framfabs internationella organisation med lokal närvaro i flera länder samt erfarenhet av att samordna globala projekt är en viktig konkurrensfördel för att möta internationella kunders ökade krav. Att Framfabs varumärke kontinuerligt förstärkts internationellt gör att accessen till potentiella multinationella kunder har förbättrats väsentligt. Framfab drar dessutom fördel av att snabbt kunna överföra kunskap mellan länder samt planera produktion för att uppnå en jämnare kapacitetsbeläggning. Produktionskapacitet i Sverige kommer att i ökande grad utnyttjas för projekt som säljs utanför Sverige. Industriella sektorer En viktig del av Framfabs strategi är att ha det ledande erbjudandet inom vissa dynamiska industriella sektorer. Som ett led i detta har Framfab internationaliserat och fokuserat sin försäljningsorganisation. Bolaget bildar internationellt sammansatta försäljningsteam som är specialiserade på vissa industriella sektorer, som till exempel telekom, bank, hälsovård och fordonsindustri. Framfab Innovation och Driftbolaget Förutom att fokusera på krävande globala kunder med starka varumärken, arbetar bolaget med framtidens nya kunder via Framfab Innovation. Genom detta arbete driver Framfab aktivt utvecklingen av bolag med digital produktion, digital försäljning och digital distribution, så kallade D3- bolag. Ett nytt bolag inom Framfab Innovation är Quickwise som utnyttjar mobil informationsteknik för att utföra snabba marknadsundersökningar. Under rådande läge på riskkapitalmarknaden kommer antalet nya projekt inom Framfab Innovation att minska. För att säkerställa Driftbolagets framtida expansion söker bolaget aktivt en partner. Tillväxt Framfabs huvudstrategi är organisk tillväxt, men bolaget genomför också strategiska förvärv för att internationalisera gruppen, samt för att snabbt få tillgång till spetskompetens. Bolaget har arbetat intensivt för att integrera förvärvade bolag och nya medarbetare. Ledningen gör bedömningen att integrationen med före detta Guide i allt väsentligt är avslutad. Konsulter från före detta Guide har kraftigt förstärkt Framfabs erbjudande, såväl med tung teknisk kompetens som med erfarna projektledare. Rekrytering En viktig framgångsfaktor för Framfab är att kunna attrahera, utveckla och behålla kompetent personal. Det är ett viktigt styrkebesked att Framfab under året nettorekryterat 1 180 nya medarbetare, varav 480 utanför Sverige. Utanför Sverige kommer Framfab att fortsätta rekrytera som tidigare. I Sverige kommer rekryteringen att kraftigt begränsas. UMTS Som en del av Framfabs satsningar inom mobilt Internet ansöker bolaget tillsammans med Bredbandsbolaget och andra strategiska partners om UMTS- licens i Sverige och Norge. Framfab och Bredbandsbolaget deltar i konsortierna genom det samägda Bredband Mobil AB. Fokusområden och programvara Framfabs målsättning är att vara ledande på tjänster inom mobilt och bredbandigt Internet. Bolagets satsning på tjänster för intelligenta fordon och intelligenta hem utökas. Bolaget fortsätter också satsningarna för att kommersialisera mjukvara, främst Brikks 2.0 och Content Management 2000. Bedömning är att Brikks 2.0 och CM 2000 kommer att börja generera licensintäkter från och med första kvartalet år 2001. Utsikter Fortsatt rekrytering samt arbete med att skapa en effektiv global struktur kommer att ta interna resurser i anspråk med visst intäktsbortfall som följd, samt generera vissa kostnader. Satsningar inom Framfab Innovation och Driftbolaget samt utveckling av programvara kommer att belasta resultatet under fjärde kvartalet 2000. Mot bakgrund av detta är bedömningen att bolaget inte når lönsamhet före goodwillavskrivningar för helåret. Aktiedata Resultat efter schablonskatt uppgick för årets första nio månader till - 86,0 (17,9) MSEK, vilket motsvarar -0,67 (0,24) SEK per aktie. Eget kapital per aktie uppgick per den 30 september 2000 till 32,20 (5,37) SEK. Moderbolaget hade 141 475 601 registrerade aktier per den 30 september 2000. Den 6 mars genomfördes en split 8:1. Under årets första nio månader ökade antal aktier (korrigerat för split) genom en nyemission riktad till institutionella investerare (5 200 000), genom utnyttjande av teckningsoptioner (1 903 400) och genom apportemissioner i samband med förvärv av bolag (29 551 761). Framfabs extra bolagsstämma beslutade den 11 oktober att anta ett globalt optionsprogram som innebär att nuvarande och framtida anställda i koncernen erhåller köpoptioner. I samband med detta makulerar styrelsen tidigare utställda icke sålda teckningsoptioner motsvarande cirka 6,5 miljoner aktier. Per den 31 oktober har moderbolaget 141 755 601 utestående aktier. Vid fullt utnyttjande av utestående optioner kan antalet aktier per den 31 oktober 2000 komma att öka med 15 091 040, justerat för makulering av optioner enligt ovanstående. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké för helåret publiceras den 14 februari 2001. Delårsrapport för första kvartalet publiceras den 4 maj 2001. Delårsrapport för andra kvartalet publiceras den 22 augusti 2001. Stockholm den 31 oktober Framtidsfabriken AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta: CFO, Johan Haeggman 08-545 25 800johan.haeggman@framfab.se IR Manager, Niclas Lilja 0709-41 21 79niclas.lilja@framfab.se PR Manager, Ola Kallemur 0709-41 21 11ola.kallemur@framfab.se eller besök www.framfab.se Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Stockholm den 31 oktober 2000 Lars Marcusson Anders Malmeby Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Framfabs affärsidé är att med strategisk rådgivning och digitala tjänster skapa nya affärer för nätverksekonomin. Förutom konsultrörelsen består Framfab av affärsområdena Boosters, Investments, Marketing och Software. Framfab har i dag mer än 2 980 medarbetare, fördelade på 60 kontor i Bulgarien, Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Exempel på Framfabs kunder är 3M, AstraZeneca, AXA, Bosch, Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Expressen, France Telecom, IKEA, Internationella Röda Korset, le Groupe Pernod Ricard, Nike Europe, SAAB-gruppen, Vattenfall, Volvo Car Corporation och Volvo Group. Framfab är noterat på OM Stockholmsbörsens Attract 40-lista (ticker FTID). Resultaträkningar i sammandrag Jan-Sep Jan-Sep 1999 MSEK 2000 1999 Nettoomsättning 1 034,9 203,1 350,8 Övriga rörelseintäkter 113,6 3,8 4,2 Omsättning 1 148,5 206,9 355,0 Rörelsens kostnader -1 118,0 -167,9 -294,9 Andelar i intresseföretags -7,7 - - resultat Rörelseresultat före avskrivningar 22,8 39,0 60,1 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -31,3 -2,5 -6,4 Rörelseresultat efter avskr. av materiella -8,5 36,5 53,7 anläggningstillgångar Avskrivningar av goodwill -92,3 -9,3 -16,8 Avskrivningar av övriga Immateriella -3,4 -0,3 -0,7 anläggningstillgångar Rörelseresultat -104,2 26,9 36,2 Finansnetto 20,3 2,1 3,5 Resultat efter finansiella -83,9 29,0 39,7 poster Schablonskatt 0 -10,9 -15,0 Minoritetens andelar i periodens resultat -2,1 -0,2 -0,4 Periodens resultat -86,0 17,9 24,3 Juli-sep Juli-sep MSEK 2000 1999 Nettoomsättning 307,9 94,6 Övriga rörelseintäkter 0,1 0,3 Omsättning 308,0 94,9 Rörelsens kostnader -429,5 -80,0 Andelar i intresseföretags -4,3 - resultat Rörelseresultat före avskr. -125,8 14,9 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -13,9 -1,2 Rörelseresultat efter avskr. av materiella -139,7 13,7 anläggningstillgångar Avskrivningar av goodwill -44,9 -5,3 Avskrivningar av övriga immateriella -1,2 -0,1 anläggningstillgångar Rörelseresultat -185,8 8,3 Finansnetto 6,4 1,7 Resultat efter finansiella -179,4 10,0 poster Schablonskatt 29,0 -4,4 Minoritetens andelar i periodens resultat 0,5 -0,1 Periodens resultat -149,9 5,5 Kassaflödesanalyser i sammandrag Jan-Sep Jan-Sep 1999 MSEK 2000 1999 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 23,7 35,0 56,7 rörelsekapital Förändringar i -277,5 -30,8 -74,4 rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten -253,8 4,2 -17,7 * Förvärv av dotterföretag -51,7 13,9 -22,4 Kassaflöde från investerings- verksamheten -429,1 -42,7 -71,3 i övrigt Kassaflöde före -734,6 -24,6 -111,4 finansiering Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 104,6 235,3 297,0 Periodens kassaflöde 370,0 210,7 185,6 Omräkningsdifferenser i 0,3 0,0 0,1 likvida medel Likvida medel vid periodens 595,5 248,8 223,7 slut Juli-sep Juli-sep MSEK 2000 1999 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av -123,6 16,5 rörelsekapital Förändringar i -52,4 -32,2 rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten -176,0 -15,7 * Förvärv av dotterföretag -43,6 -0,8 Kassaflöde från investerings- verksamheten -159,7 -36,6 i övrigt Kassaflöde före -379,3 -53,1 finansiering Kassaflöde från finansieringsverksamheten -14,8 63,2 Periodens kassaflöde -394,1 10,1 Omräkningsdifferenser i 0,6 0,0 likvida medel Likvida medel vid periodens 595,5 248,8 slut *Netto erlagd kontant köpeskilling (-) och förvärvade likvida medel (+). Apportemissioner i samband med förvärv har ej beaktats i kassaflödesanalyserna då apportemissioner ej påverkar likvida medel. Balansräkningar i sammandrag MSEK 2000-09- 1999-09- 1999-12- 30 30 31 Tillgångar Goodwill 3 085,3 199,8 296,1 Övriga immateriella Anläggningstillgångar 12,7 1,2 5,3 Materiella 179,0 13,9 35,3 anläggningstillgångar Finansiella 359,9 36,2 39,6 anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 3 636,9 251,1 376,3 Kundfordringar 416,1 68,6 114,4 Övriga omsättningstillgångar 263,1 51,7 69,6 Exkl. likvida medel Likvida medel 595,5 248,8 223,7 Summa omsättningstillgångar 1 274,7 369,1 407,7 Summa tillgångar 4 911,6 620,2 784,0 Eget kapital och skulder Bundet eget kapital 4 753,9 514,6 792,4 Fria reserver -113,0 8,4 -145,0 Periodens resultat -86,0 17,9 24,3 Summa eget kapital 4 554,9 540,9 671,7 Minoritetsintressen 1,9 1,4 1,8 Avsättningar 12,4 10,2 9,0 Räntebärande skulder 47,1 18,0 6,4 Långfristiga icke 0 0,0 0,0 räntebärande skulder Kortfristiga icke 295,3 49,7 95,1 räntebärande skulder Summa skulder 356,7 79,3 112,3 Summa eget kapital och 4 911,6 620,2 784,0 skulder Resultaträkningar i sammandrag per kvartal 1999 1999 1999 2000 2000 2000 MSEK Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Omsättning 79,9 94,9 148, 428, 411, 308,0 1 9 6 Justerad omsättning* 76,4 94,9 148, 318, 411, 308,0 1 3 2 Rörelseresultat efter avskr. av materiella 16,8 13,7 17,1 126, 5,2 - anläggningstillgångar 0 139,7 Rörelseresultat 13,0 8,3 9,3 105, - - 5 23,9 185,8 Resultat efter 13,1 10,0 10,8 110, - - finansiella poster 6 15,1 179,4 Total tillväxt 138% 24% 56% 115% 29% -25% sekventiellt* *Justerad för konvertering av tilläggsköpeskilling i Bredbandsbolaget och försäljning av bolag Nyckeltal för koncernen Jan- Jan- Juli- Juli- 1999 Sep Sep Sep Sep 2000 1999 2000 1999 Omsättningstillväxt 455,1 206,8 224,5 303,0 240,2 % % % % % Justerad 410,9 201,2 225,6 303,0 236,5 omsättningstillväxt (1) % % % % % Bruttomarginal 2,0 % 18,8 % -40,8 15,7 % 16,9 % % Rörelsemarginal efter avskr. av materiella -0,7 17,6 % -45,3 14,4 % 15,1 % anläggningstillgångar % % EBITA marginal i -6,6 15,8 % -28,8 14,4 % 14,2 % konsultrörelsen (2) % % Rörelsemarginal -9,1 13,0 % -60,3 8,7 % 10,2 % % % Vinstmarginal -7,3 14,0 % -58,2 10,5 % 11,2 % % % Soliditet 92,8 87,4 % 92,8 % 87,4 % 85,9 % % Avkastning på sysselsatt -2,4 14,6 % -2,4 % 14,6 % 10,6 % kapital (3) % Avkastning på eget kapital -2,8 9,5 % -2,8 % 9,5 % 6,5 % (3) % Antal anställda, 1 889 285 2 365 407 367 genomsnitt Antal anställda, periodens 2 638 459 2 638 459 727 utgång Omsättning per anställd, 855 985 855 985 968 KSEK (3) Justerad omsättning per 782 972 782 972 957 anställd (1:3) Resultat per anställd, 6 183 6 183 146 KSEK (3) Eget kapital per aktie, 32,20 32,20 6,41 SEK (4) Vinst per aktie, SEK(4) -0,67 -1,08 0,29 1 Justerad för konvertering av tilläggsköpeskilling i Bredbandsbolaget och försäljning av bolag 2 Justerad för konvertering av tilläggsköpeskilling i Bredbandsbolaget, försäljning av bolag, överskottsmedel från SPP samt satsningar i nya bolag (Framfab Innovation och Driftbolaget), Brikks och CM 3 avser rullande tolv månader 4 med hänsyn tagen till split 8:1 i mars 2000 Definitioner Bruttomarginal: Rörelsemarginal efter Rörelseresultat före avskrivningar av materiella avskrivningar i % av anläggningstillgångar: omsättningen. Rörelseresultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar i % av omsättningen. Rörelsemarginal: Vinstmarginal: Rörelseresultat i % av Resultat efter finansiella omsättningen. poster i % av omsättningen. Soliditet: Sysselsatt kapital: Eget kapital inklusive minoritet Balansomslutningen minskad med i % av balansomslutningen. icke räntebärande skulder inklusive latent skatteskuld. Avkastning på sysselsatt kapital: Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella plus finansiella kostnader poster med avdrag för full dividerat med genomsnittligt skatt dividerat med sysselsatt kapital. genomsnittligt eget kapital. Omsättning per anställd: Resultat per anställd: Omsättningen dividerat med Rörelseresultat efter genomsnittligt antal avskrivningar av materiella årsanställda. anläggningstillgångar dividerat med genomsnittligt antal årsanställda. Eget kapital per aktie: Vinst per aktie: Eget kapital dividerat med antal Periodens resultat efter full utestående aktier. skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00040/bit0002.pdf

Dokument & länkar