Kallelse till extra bolagsstämma i Framfab AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Framfab AB (publ) Aktieägarna i Framfab AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 augusti 2003 kl. 10.00, Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm. Anmälan mm Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 29 juli 2003, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 4 augusti 2003 kl. 16.00. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen på adress Framfab AB (publ), attention: Anita Hallgren, Box 5496, 114 84 Stockholm, per fax 08-20 28 08, per telefon 08-41 00 10 39 eller via e-post: anita.hallgren@framfab.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 29 juni 2003. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Förslag till beslut Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 6) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission av sammanlagt högst 130 000 000 aktier. Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal strategiska eller finansiella investerare. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att stärka bolagets finansiella ställning och ge en större trygghet för bolagets kunder. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädningseffekt om cirka 20 procent av aktiekapital och röster i bolaget efter utspädning. Övrigt Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 6 ovan jämte handlingar enligt 4 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga från och med fredagen den 1 augusti 2003 på bolagets kontor, Holländargatan 20 i Stockholm, och sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Stockholm i juli 2003 Framfab AB (publ) Styrelsen Framfab är en ledande leverantör av konsulttjänster och affärslösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg's, Maersk Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, SAAB, Volvo Car Corporation, och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030723BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030723BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar