Kallelse till extra bolagsstämma i Framfab AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Framfab AB (publ) Aktieägarna i Framfab AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 12 november 2003 kl. 14.00 i Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm Anmälan mm Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 31 oktober 2003, dels anmäla sig till bolaget senast den 6 november 2003 kl. 16.00, på adress Framfab AB (publ), att. Anita Hallgren, Box 38078, 100 64 Stockholm, per fax 08-411 65 95, per telefon 08-410 010 39 eller via e- post: anita.hallgren@framfab.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt antal biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid och före den 31 oktober 2003. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två protokolljusterare 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om apportemission 7. Val av styrelseledamot 8. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjuts till bolagsstämman 9. Stämmans avslutande Förslag till beslut Beslut om godkännande av styrelsens beslut om apportemission (punkt 6) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 21 oktober 2003 om nyemission av högst 95 000 000 aktier, vardera på nominellt 0,10 kronor. De nya aktierna skall kunna tecknas av SBI Scient, Inc. Betalning för tecknade aktier skall ske genom apport av samtliga aktier i SBI and Company UK Limited. Baserat på börskursen för Framfab-aktien beräknar styrelsen att apportegendomen i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 punkt 36 kommer att tas upp i bolagets balansräkning till ett värde av 71 100 000 kronor. I sådant fall uppgår teckningskursen till 0,47 kronor per aktie. Som följer av Redovisningsrådets rekommendation kan dock värdet komma att ändras beroende på börskursen för Framfab-aktien vid den så kallade transaktionstidpunkten. Val av styrelseledamot (punkt 7) Nyval av Ty D. Mattingly till styrelseledamot föreslås. Övrigt Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 6 ovan jämte handlingar enligt 4 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Krukmakargatan 37A, Stockholm, telefon 08-410 010 39 från och med den 5 november 2003. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten eller via e-post. Stockholm i oktober 2003 Framfab AB (publ) Styrelsen Framfab är en ledande europeisk specialist inom kommunikation i digitala media och interaktiva lösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg's, Maersk Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, SAAB, Volvo Car Corporation, och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Schweiz, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O- lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT01470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT01470/wkr0002.pdf

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar