Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Framfab AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Framfab AB (publ) Aktieägarna i Framfab AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 4 april 2003 kl. 15.00, Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm. Anmälan mm Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 25 mars 2003, dels anmäla sig till Bolaget senast den 31 mars 2003 kl. 16.00, under adress Framfab AB (publ), attention Anita Hallgren, Box 5496, 114 84 Stockholm, per fax 08-20 28 08, per telefon 08-41 00 10 39 eller via e- post: anita.hallgren@framfab.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 25 mars 2003. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två protokolljusterare 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Anförande av verkställande direktören 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning om dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner för att erlägga tilläggsköpeskilling avseende NetlinQ-group N.V., Holland 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner för finansiering av företagsförvärv 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner 16. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund att bolagsstämman skall utse nomineringskommitté samt ge styrelsen i uppdrag att utse ersättningskommitté och revisionskommitté 17. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman 18. Stämmans avslutande Förslag till beslut Disposition av årets resultat mm (punkt 8b) Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning sker samt att den ansamlade förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall täckas genom nedsättning av överkursfonden. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11) Företrädare för ett antal stora aktieägare har förklarat sig stå bakom styrelsens förslag om omval av nuvarande styrelse: Sven Skarendahl, Anders Ekman, Kaj Green, Magnus Lindquist och Robert Gogel. Val av revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12) Styrelsen föreslår att bolagets räkenskaper, intill slutet av den bolagsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, skall granskas av Anders Malmeby och Lars Marcusson, KPMG Bohlins. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner för att erlägga tilläggsköpeskilling avseende NetlinQ Group N.V. (punkt 13) Bolaget har enligt avtal den 10 juli 2000 förvärvat aktierna i NetlinQ Group N.V., idag Framfab Holding Nederland N.V. Enligt det avtalet skall Bolaget erlägga tilläggsköpeskilling om 11 miljoner kronor inom fyra månader från den 31 dec. 2002. Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, för erläggande av tilläggsköpeskilling till säljarna av NetlinQ Group N.V., fatta beslut om en eller flera nyemissioner med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt av högst 45 000 000 aktier om nominellt 0,10 kronor per aktie mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om kvittning, till en teckningskurs som väsentligen motsvarar marknadsvärdet för bolagets aktie vid vart tillfälle som bemyndigandet utnyttjas. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 8,7 procent av kapital och röster efter full utspädning. För beslut enligt detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner för finansiering av företagsförvärv (punkt 14) Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att för finansiering av företagsförvärv under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma genomföra en eller flera nyemissioner, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner enligt denna punkt får omfatta totalt högst 35 000 000 aktier som skall emitteras till en teckningskurs som väsentligen motsvarar marknadsvärdet för bolagets aktie vid vart tillfälle som bemyndigandet utnyttjas. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 6,9 procent av kapital och röster efter full utspädning. För beslut enligt detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner (punkt 15) Vid ordinarie bolagsstämma den 7 maj 2002 beslutade stämman att utställa högst 7 200 000 köpoptioner (personaloptioner) enligt den globala optionsplan som antogs på extra bolagsstämma den 11 oktober 2000. Bolaget har hittills ställt ut 2 250 000 av dessa optioner. För att möjliggöra utställande av de optioner bolaget i avtal förbundit sig att ställa ut föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av skuldförbindelser förenade med högst 750 000 avskiljbara teckningsoptioner. Rätt att teckna skuldförbindelser skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda dotterbolag i koncernen. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar, tillsammans med vad som utnyttjats under 2002:års bemyndigande, cirka 0,6 procent av kapital och röster. Övrigt Redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga hos bolaget för aktieägarna från och med den 21 mars 2003. Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 13-15 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med fredagen den 28 mars 2003, samt utsändas till aktieägare som så önskar. Stockholm i mars 2003 Framfab AB (publ) Styrelsen Framfab är en ledande leverantör av konsulttjänster och affärslösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg's, Maersk Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, Quelle Versicherungen, SAAB, Volvo Car Corporation, Volvo Group och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar