Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 - Den 31 december uppgick de sammanlagda investeringarna till 452 MSEK i 37 bolag. - Starkt fokus på mobil kommunikation och ökande andel investerat kapital inom sektorn - vid årets slut 53%. - Stark organisation med god strategisk och teknisk kompetens. - 460 MSEK i likvida medel per 31 december. - Eget kapital 7:14 per aktie, soliditet 96 %. - Resultat för helåret inklusive konstaterade förluster - 72 MSEK före nedskrivningar. - Nedskrivningar i portföljen om 100 MSEK ger ett resultat om - 172 MSEK. - Ledstiernans portfölj bedöms ha ett betydande övervärde i förhållande till anskaffningsvärdet. Viktiga händelser 2000 Stark organisation Organisationen har successivt utökats både avseende teknisk strategisk kompetens och investment management. Organisationen består av 16 anställda och 9 founding partners. Etablering i Helsingfors och London Två filialkontor har etablerats, dels i Helsingfors med syfte att investera inom fokusområdet mobil kommunikation, dels i London med syfte att stödja portföljbolagens kontakter med den internationella kapitalmarkanden inför framtida finansieringar. Nordiskt samarbete inom Venture Capital I april bildade Ledstiernan, tillsammans med norska Telenor Venture och danska 2M Invest, alliansen Global Venture Alliance (GVA). Investeringar Vid periodens utgång hade Ledstiernan investerat i 37 portföljbolag till ett sammanlagt belopp om 452 MSEK varav under året 365 MSEK. 15 av dessa bolag fanns inom fokusområdet mobil kommunikation, vilket utgjorde 53 procent av investerat kapital (inklusive utnyttjande av optioner 61%) Paj 1) Fördelning av totalt anskaffningsvärde för portföljbolagen Paj 2) Fördelning av anskaffningsvärde för portföljbolagen inklusive utnyttjande av optioner: Avyttringar Under året har mindre aktieposter avyttrats, vilket genererat en vinst om 5,1 MSEK. Ledstiernan har i december överlåtit samtliga sina aktier, utgörande 10%, i Kimoda AB till Karl Stockman AB, enligt tidigare ingånget optionsavtal. Överlåtelsesumman motsvarade anskaffningsvärdet om 10 MSEK, vilket innebär att Ledstiernans resultat inte påverkats av överlåtelsen. Ledstiernan har under januari månad 2001 sålt portföljbolaget e-respect till entreprenörerna för en symbolisk summa. Ledstiernan har därmed inte några kopplingar till bolaget. Total investering uppgick till 15,1 MSEK och förlusten har belastat resultatet per 31 december 2000. Framtidsutsikter Venture capital generellt har påverkats av börsnedgången för teknikaktier och ett svårt klimat för börsintroduktioner. Nyinvesteringspriserna men även priser på bolag i senare nyemissioner har dämpats. Specifikt har vissa delar av ventnure capital-marknaden påverkats hårt, såsom internet/dot.com-bolagen inom e-business, portaler m m. Det finns fortsatt mycket riskvilligt kapital både i Norden och internationellt och ett stort intresse, både från finansiärer och från större internationella teknologiföretag för bolag inom mobil kommunikation där Sverige och Finland är globalt ledande. Ledstiernans portfölj, med en tyngdpunkt på mobil kommunikation och begränsad exponering mot problemområden, har sammantaget utvecklats positivt under året. En ökande del av portföljbolagen bedöms framöver inte behöva tillföras ytterligare riskkapital från Ledstiernan. Vi förväntar oss genomföra ett större antal externa finansieringar i våra portföljbolag under 2001. Ledstiernan är beredd att lägga ner projekt som utvecklas för svagt. Ledstiernans finansiella och industriella nätverk bedömer vi som branschledande. Ledstiernans starka finansiella ställning innebär att vi tillsammans med entreprenörerna kan avvakta rätt tillfälle att avyttra eller notera våra portföljbolag. Respektive bolags mognadsgrad och naturliga logik avgör när avyttring sker. Vi bedömer att 2001 kommer att innehålla avyttringar och att år 2002 och 2003, då portföljen kommer in på sitt tredje respektive fjärde verksamhetsår, blir bredare avyttringsår. Sammantaget ser vi med tillförsikt på framtiden. INFORMATIONSTILLFÄLLEN 2001-2002 - Delårsrapport per 31 mars 2001 10 maj 2001 - Ordinarie bolagsstämma 14 maj 2001 - Delårsrapport per 30 juni 2001 15 augusti 2001 - Delårsrapport per 30 september 2001 12 november 2001 - Bokslutskommuniké för 2001 februari 2002 Johan Wachtmeister CEO / Ledstiernan AB Stockholm den 15 februari 2001 För ytterligare upplysningar kontakta: Johan Wachtmeister, CEO, 08-545 035 00 Britt-Marie Boije, CFO, 08-545 035 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00800/bit0001.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00800/bit0002.pdf Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00800/bit0003.doc Bilaga