Delårsrapport Jan-Sept 2001

DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2001 * Resultat efter finansnetto för tredje kvartalet blev - 14 MSEK vilket ger ett resultat för niomånadersperioden på - 176 MSEK. Av detta står nedskrivningar i portföljen för 150 MSEK där inga nedskrivningar gjorts i kvartal 3. * Eget kapital 602 MSEK eller 5:53 per aktie, soliditet 98%. * Periodens investeringar uppgick till 163 MSEK (49 MSEK under kvartal 3) * Likvida medel uppgick till 267 MSEK eller 2:45 per aktie * Åtgärder beslutade och vidtagna som sänker kostnadsnivån till 25 MSEK på årsbasis. Samtliga avvecklingskostnader (8 MSEK) belastade i resultatet under kvartal 3. * Nya externa investorer såsom Siemens, Skandia, MIC och Industrifonden har investerat totalt 63 MSEK i 4 av portföljbolagen under kvartal 3 till nivåer som i snitt väl motsvarar anskaffningsvärdena Ledstiernan bygger Europas ledande seed och venture capital bolag med fokus på mobil kommunikation. Noterad på Stockholmsbörsens O-lista. EKONOMISK UTVECKLING Ledstiernans resultat före finansnetto för tredje kvartalet uppgår till - 14 MSEK och det ackumulerade resultatet för perioden jan-sept uppgick till - 176 MSEK. I resultatet ingår nedskrivningar i portföljen med 150 MSEK varav Digital Mobility står för 74 MSEK vilket redovisades i halvårsrapporten. Inga ytterligare nedskrivningar har gjorts under tredje kvartalet. Samtliga avvecklings- och struktureringskostnader för att anpassa verksamheten till rådande marknadssituation, har belastat kvartalet med - 8 MSEK. Detta gör att kostnadstakten fr o m fjärde kvartalet kommer att ligga på 25 MSEK på årsbasis. Ackumulerade nedskrivningar i befintlig portfölj uppgår totalt till 250 MSEK varav ca 150 MSEK skall ses som reserveringar och ca 100 MSEK som konstaterade förluster. Ledstiernans rörelsekostnader består främst av personalkostnader, hyror samt direkta kostnader kopplade till investeringsverksamheten vilka, jämfört med samma period förra året, har ökat enligt plan p g a utökad organisation. Rörelsekostnaderna kommer dock framgent att ligga på en betydligt lägre nivå. Ett åtgärdsprogram med neddragningar har vidtagits under tredje kvartalet vilket resulterat i nedläggning av kontoret i London samt ytterligare kostnadsanpassningar till en årlig kostnadsnivå till 25 MSEK. PORTFÖLJENS UTVECKLING Fokus har fortsatt varit att utveckla den befintliga portföljen. Inga nyinvestesteringar har gjorts under tredje kvartalet. Investeringarna i befintlig portfölj har under tredje kvartalet uppgått till 49 MSEK. De totala investeringarna under årets första nio månader har uppgått till 163 MSEK varav följdinvesteringar i befintlig portfölj står för 158 MSEK. Inför kvartalsbokslutet har varje enskilt bolag bedömts för att kunna fastställa eventuella under- eller övervärden i förhållande till anskaffningsvärdet. Portföljbolagen är bokförda till det lägsta av anskaffnings- respektive bedömt marknadsvärde. Som tilläggsupplysning redovisar Ledstiernan också portföljen till anskaffningsvärde lika med investerat kapital, samt till transaktionsvärde i de fall där en större finansiering gjorts till tredje part eller om bolagen är noterade på en handelsplats, med senast betalda aktiekurser per den 30 september 2001. Under tredje kvartalet har ett antal större finansieringar gjorts där nya externa parter deltagit. Dessa är; * IP Unplugged AB har tillförts 48 MSEK från bl a Industrifonden och japanska Mobile Internet Capital (bl a ägt av NTT DoCoMo) samt Ledstiernan, som investerat 22 MSEK på en värdering post-money om 178 MSEK * Mint där Skandia gått in med en finansiering om 20 MSEK varav 10 MSEK på en värdering om 100 MSEK postmoney samt en konvertibel om 10 MSEK * The Phone Pages har tillförts 10,8 MSEK från Siemens Mobile Acceleration GmbH som har tecknat aktier motsvarande en andel om 10,7% i bolaget vilket ger en värdering post-money om 100 MSEK * RoamInfo har erhållit 6 MSEK från Industrifonden bl a för lansering av en unik access-gateway för mobilt internet - Roam Connect på en värdering post-money om 23 MSEK. Vid periodens utgång fanns 36 portföljbolag, varav 14 inom fokusområdet mobil kommunikation, vilket utgjorde 59 procent av investerat kapital (vid utnyttjande av befintliga optioner 63 procent). Under perioden har många av portföljbolagen gjort betydande affärsmässiga framsteg. Som intressanta exempel kan nämnas: Ambio Tech - mobil internetlösning för fastighetsbranschen - har tecknat avtal och levererat sitt system och drift till bl a Vasakronan, BodenBo samt Fortifikationsverket. CCNox - ett ledande konsultbolag inom IT-säkerhet. Bolaget påvisar efter ett års verksamhet en stabil förmåga att generera vinst. Euroflower.net som är en e-marknadsplats, B2B, för blommor direkt från grossist till blomsterhandlarna har nått break-even under september och har en stadigt ökande omsättning och positiv lönsamhetsutveckling. Infomakers har slutit avtal med SEB om att driva en tjänst för förbättrad kundservice för SEB:s kunder på bankkontoren via internetterminaler. InComit har nyligen fått igång ett antal viktiga betalda pilot-projekt bl a med Telenor och en världsledande amerikansk operatör. Bolaget förenklar och minskar kostnader för skapandet av nya telecom-tjänster genom sina produkter i-Sea - en applikations-server som skapar åtkomst åt information och intelligens i både fasta och mobila tele-nätverk samt i-Sluice - en "gateway" som ser till att detta också sker med en för nätägaren säker metod. MGON - en av de ledande spelportalerna on-line har uppnått 1,5 miljoner unika besökare per månad och 50 miljoner träffar (Källa: DoubleClick) vilket innebär en trafiktillväxt under perioden på över 100 procent. I början av december lanseras eSports, ett unikt koncept för spelare världen över att tävla mot varandra on-line. Genom konceptet eSports skapar MGON, tillsammans med lokala ISP's, Portaler där "gamers" tävlar om bl a mästerskapstitlar och attraktiva priser. Mint - företaget som gör att du kan handla med mobilen - har utvecklat verksamheten ytterligare och bl a slutit samarbetsavtal med Stockholm Parkering om att betala gatuparkering via mobilen vilket under september satts i praktisk funktion. Man har vidare utvecklat och satt i drift person- till personbetalningar via mobilen. North Node - Företaget har utvecklat produkter som möjliggör det uppkopplade hemmet/fastigheten samt bredbandstjänster inom segmenten Energi, Säkerhet och Hemvård. Bolaget har distributions- och marknadssamarbeten med ledande aktörer på marknaden som ABB, Momentum, Fiberdata, Skanska, Bravida, m. fl. ävensom Intelli i Norge. Till nuvarande kunder räknas Örebro Bostäder, Markvärden i Göteborg, Karlstadbostäder och Platzer Bygg. Repeat IT - har utvecklat ett system av produkter för fast trådlöst bredband, Wilma III. Produkterna är nyligen färdigställda och har testats i ett pilotprojekt på Ljusterö vilket resulterat i kundordrar från bl.a. Norrtälje Energi samt Katrineholms Energi. Repeat IT samarbetar bl a med Philips Communication i Sverige för försäljning mot kommuner och landsting. RoamInfo. - Tillsammans med operatörer i ett 10-tal europeiska länder lanserar RoamInfo en unik accessgateway för mobilt internet - Roam Connect. Produkten ger billigare access till mobilt internet. Tjänsterna kan till att börja med erhållas via Halebop (Telia) och Zed for Business (Sonera). Ticket Anywhere - har utvecklat en marknadsledande plattform för distribution och kontroll av mobila värdehandlingar. Till kunderna räknas Sandrews, som kommer att använda TicketAnywhere´s plattform på samtliga biografer i Stockholm i ett första steg, samt Öresundsbron , Sollentuna Mässan och Bergen Kino. Voice Provider är ledande i Sverige på att skapa röststyrningsapplikationer. Bolaget har tecknat avtal att leverera sina röststyrda tjänster till bl a Expressen, Aftonbladet, Nordnet Svenska Spel och Swebus. AVYTTRINGAR OCH EXIT-VINSTER UNDER NIOMÅNADERSPEIRODEN I maj avyttrades innehavet om 48 procent i växthuset Mobile Garden till Livförsäkringsbolaget Skandia vilket resulterade i en bokföringsmässig vinst om 1,7 MSEK. Innehavet på 32,5 procent i Hotvision såldes i juli mot 6,5 procent i det nya Kamera som bildas då det ledande internet-TV-företaget Kamera Interactive bildade ett nytt bolag vari man apporterade in Hotvision. SAMARBETSAVTAL I maj tecknade Ledstiernan ett samarbetsavtal med japanska venture capital-bolaget Mobile Internet Capital (MIC). Samarbetet syftar till att ge stöd till Ledstiernans portföljbolag som vill etablera sig på den japanska marknaden, saminvesteringar inom mobil kommunikation i Japan och Norden samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. MIC ägs bl.a. till 30 procent av NTT DoCoMo, Japans största mobiloperatör. Samarbetet har bl a resulterat i att MIC investerat i IP Unplugged samt ett omfattande besöksprogram för våra portföljbolag till japanska kunder och potentiella investorer. IBM och Ledstiernan tecknade i oktober ett s k Technical Alliance Agreement som innebär att IBM blir en "preferred solution provider" hos Ledstiernans portföljbolag. Avtalet har lett till att flera av Ledstiernans portflöjbolag inlett samarbete med IBM. Ett exempel är företaget Ambio där IBM tillsammans med bl a AU-System utvecklar företagets Focuz-system som är en mobil lösning för fastighetsbolag. INVESTERINGAR OCH FÖLJDINVESTERINGAR Av de investeringar om 163 MSEK, varav 158 MSEK är följdinvesteringar, som gjorts under perioden kan bl a nämnas följande: Tillsammans med danska 2M Invest och norska Telenor Venture investerade Ledstiernan i mars sammanlagt 6 MSEK, vardera 2 MSEK, för 10 procent vardera i bolaget Voice Provider, som utvecklar lösningar för röststyrda tjänster. Ledstiernan har i juni gjort en följdinvestering på drygt 6 MSEK tillsammans med Telia Mobile i TicketAnywhere, och får därmed 17,2 procent av röster och kapital. TicketAnywhere utvecklar en plattform för hantering av mobila värdehandlingar, biljetter etc. Ledstiernan har tillsammans med Purpose och Next Gear genomfört en investering om totalt 9,3 MSEK i Ekonomi24 under september månad. Ledstiernans ägarandel uppgår därefter till 26,3%. Ledstiernan har i september tillsammans med MIC och Industrifonden investerat ytterligare 48 MSEK i IP Unplugged i form av en konvertibel. Efter konvertering uppgår Ledstiernans ägarandel till 49,7% av bolaget. En nyinvestering har gjorts i maj tillsammans med Telenor Ventures i North Node, ett av Nordens ledande företag inom hård- och mjukvara för intelligenta hem och fastigheter. North Nodes produkter och tjänster är redan i drift hos flera större fastighetsägare. Ledstiernan och Telenor Ventures har investerat vardera 5 MSEK för tillsammans 38,8 procent i bolaget och har option att investera ytterligare 11 MSEK tillsammans för ytterligare 28,2 procent i bolaget vilket ger parterna ett ägande om 33,5% vardera. North Node har tecknat ett samarbetsavtal med ABB. Vid periodens utgång hade Ledstiernan 36 portföljbolag (varav 3 under avveckling) till ett totalt investerat kapital om 590 MSEK eller 5:42 per aktie. Av det investerade kapitalet i befintlig portfölj har reservering gjorts med 100 MSEK per 2000-12-31 samt med 150 MSEK per 2001-06-30. Det bokförda värdet på portföljen per 2001-09-30 uppgår således till 340 MSEK eller 3:12 per aktie. UTVECKLING OCH FRAMTIDSUTSIKTER BRANSCH En generell vändning för VC branschen kommer att dröja. Ett stort intresse samt ett betydande kapital från investorer i VC branschen finns för investeringar i kvalitetsprojekt men på relativt moderata värderingsnivåer och i längre processer än tidigare. Nyckeln för en generell vändning för projekt inom mobil teknik samt mobilt internet är i mångt och mycket mobiloperatörerna, som dels bestämmer investeringstakten i infrastruktur och dels är centrala i utvecklingen av nya tjänster. Hela den mobila operatörs- och infrastruktursindustrin behöver komma i finansiell- och lönsamhetsbalans innan det är möjligt för VC branschen att generellt vända uppåt med styrka. Ljuspunkterna är att både data samt mobil kommunikation fortsätter att visa imponerande trafik-tillväxt. Likaså är det tydligt att den nya tekniken kan skapa nya intäkter, exempelvis är utvecklingen stark i Japan/Korea för mobilt internet och i Europa för messaging/SMS. LEDSTIERNAN För Ledstiernan betyder ovanstående scenario parat med vår likviditetssituation, att vi lagt en strategi som innebär; · Fokus på och hårt arbete med befintliga portföljbolag. Intressanta nyinvesteringsmöjligheter finns, men är aktuella för Ledstiernan endast om vi delar investeringen med andra starka finansiärer. · Kostnadskontroll i både Ledstiernan och i portföljbolagen. Ledstiernan har identifierat och beslutat om åtgärder som successivt tar oss till en kostnadstakt på 25MSEK vilket kommer att uppnås under Q4/2001. · Hög aktivitet i finansieringsarbetet för att attrahera nytt externt kapital till portföljbolagen. Vi har genomfört fyra betydande finansieringar i portföljbolag med nya externa investorer till värderingsnivåer som i snitt väl matchar våra anskaffningsvärden. · Paus för exitaktiviteter. Alltför låga värderingar generellt har inneburit att vi i vissa fall avstyrt förvärvsintressen på några av våra bolag. Ovanstående strategi gör att vi före effekter av exits samt investeringar i nya bolag kassamässigt klarar att stödja våra portföljbolag t o m 2004, då marknaden även värderingsmässigt förhoppningsvis har vänt . Under denna period bör även avyttringar till intressanta nivåer kunna ske. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Portföljbolaget North Node som tillhandahåller brightHome, ett komplett system för bredbandsuppkopplade hem och fastigheter för leverans av energi-, säkerhets- och hemvårdstjänster har inlett ett samarbete med ABB. Syftet med samarbetet är att ABB skall marknadsföra och sälja North Nodes produkter och tjänster som en del i sitt erbjudande av kostnadseffektiva IP-baserade fastighetstjänster. Det strategiska samarbete som nu inleds mellan ABB och North Node ger en ökad möjlighet för fastighetsägare, företag och privatpersoner att nyttja den infrastruktur som det öppna stadsnätet ger. Beslut har fattats inom Avisator om avveckling av bolaget där den svenska delen under oktober månad sålts till Provisa Information AB. Övriga delar är under försäljning och Ledstiernan bedömer kunna återfå bokfört belopp om 4 MSEK. I de övriga två bolag som är under avveckling, Digital Mobility och Linkpool beräknar Ledstiernan återfå ca 2 MSEK utöver bokfört värde, som är noll. Ovanstående tre bolag som är under avveckling kommer således inte att generera några ytterligare förluster. LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING Ledstiernan hade per 2001-09-30 en kassa om 267 MSEK eller 2:45 per aktie. Ledstiernan har inga låneskulder. Likviditeten per årsskiftet 2001/2002 efter bedömda följdinvesteringar i portföljbolag och administrativa kostnader kan beräknas till ca 225 MSEK. SKATT Ledstiernans ansökan om förhandsbesked avseende investmentbolagsstatus ligger hos Regeringsrätten för avgörande under hösten 2001. Företagsskatteutredningens förslag till ny företagsbeskattning är en annan viktig utveckling som Ledstiernan följer nära. Ackumulerade underskottavdrag t o m 2000-12-31 uppgår till 96 MSEK. Beträffande nedskrivningarna i portföljen är dessa avdragsgilla först vid en avyttring. PERSONAL Antal anställda vid periodens slut uppgick till 14 personer (11) varav 3 i utlandet. Stockholm den 12 november 2001 LEDSTIERNAN AB (publ) Johan Wachtmeister Verkställande direktör Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommunik 12 é 2001 februari 2002 Årsredovisning mars 2002 Bolagsstämma 25 april 2002 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00230/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00230/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar