Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

Delårsrapport januari-september 2002 SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET - Nettoomsättningen ökade med 66,7 procent till 382,0 (229,1) MSEK - Kassaflödet efter investeringar var positivt och uppgick till 30,6 (-14,0) MSEK - Resultatet efter finansiella poster uppgick till 40,4 (-17,6) MSEK SAMMANFATTNING JANUARI-SEPTEMBER - Nettoomsättningen ökade med 9,1 procent till 965,9 (884,8) MSEK - Kassaflödet efter investeringar var positivt och uppgick till 68,6 (-146,7) MSEK - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10,7 (-12,8) MSEK - Nedskrivning av lager och reservering för inköpsåtaganden under kvartal 2 med 42,3 (32,2) MSEK MARKNAD Telekom Marknaden för produkter inom infrastruktur för trådlös telekom har under kvartalet varit fortsatt svag och präglats av låg investeringstakt och avvaktande hållning. Stor osäkerhet råder ännu kring 3G-marknaden. Det är dock positivt att systemtillverkare och operatörer under kvartalet gjort tester av 3G-nät, presenterat telefoner för 3G samt att diskussioner om tjänsteutbudet i 2,5G och 3G tagit fart. Detta har bidragit till att något minska den osäkerhet som råder om hur långt den tekniska utvecklingen av 3G kommit. Efterfrågan inom LGPs telekomsegment har ökat under tredje kvartalet. Försäljningen av telekomrelaterade produkter har stärkts på alla större marknader där LGP finns representerat. Orsaken till att LGPs försäljning fortsatt att utvecklas något bättre än marknaden i stort är liksom tidigare under året bland annat att behovet av den typ av produkter som LGP erbjuder har ökat i befintliga och nya nät, att dessa produkter inhandlas tidigt i uppbyggnaden av nya nät samt att LGP är ett av de marknadsledande bolagen inom detta segment. Under kvartalet utgjorde försäljningen av TMA'er (masttoppsförstärkare) till 3G-nät ca 55 procent av den totala försäljningen av TMA'er. Motsvarande siffror för perioden januari - september 2002 var ca 45 procent. Marknaden karaktäriseras av en hård pris- och marginalpress. Europa Merparten av LGPs 3G försäljning avser Europa. Utbyggnaden av GSM-nät i östra Europa har lett till en ökad försäljning och även övriga Europa uppvisar en något förbättrad marknadsutveckling för 2G. Nord- och Sydamerika I Nordamerika har en fortsatt utbyggnad av GSM-näten medfört att försäljningen legat på en stabil nivå. Sydamerika är fortsatt avvaktande. Asien Marknadssituationen är fortfarande splittrad i Asien. Utvecklingen i Kina präglas av osäkerhet och avvaktande hållning delvis beroende på väntan på 3G-licenser. I Sydostasien noterades en ökad orderingång och LGPs position på marknaden inom GSM relaterade produkter stärktes. Även denna marknad är avvaktande inför den kommande 3G-utbyggnaden. Uppdragstillverkning Försäljningen inom affärsområdet Uppdragstillverkning har under tredje kvartalet stärkts genom nya order inom befintliga kundsegment. ORGANISATION Under kvartalet genomfördes en omorganisation för att effektivisera och ytterligare tydliggöra koncernens två affärsområden Telekom och Uppdragstillverkning. De två tillverkningsenheterna i Stockholm inriktas på tillverkning av koncernens egna telekomprodukter och samlas under en operativ ledning medan de övriga tillverkningsenheterna kommer att koncentrera sig på extern uppdragstillverkning. NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 66,7 procent till 382,0 (229,1) MSEK. RESULTAT Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 41,5 (-12,5) MSEK vilket innebär en förbättring med 54,0 MSEK. Rörelseresultat har påverkats negativt av realiserade och orealiserade kursförluster på 1,5 (2,0) MSEK. Rörelseresultatet har påverkats positivt med 3, 2 MSEK avseende en eftergift från Nutek av återbetalning av ett lån för ett riskfinansierat utvecklingsprojekt som lades ner 1997. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 40,4 (-17,6) MSEK. I balansräkningen finns upptagen en fordran på Alecta på 0,3 MSEK. Värdet på denna fordran är oklart. KAPITALBINDNING Kundfordringarna uppgick till 279,7 (179,1) MSEK vilket motsvarar 23,0 (14,1) procent av nettoomsättningen de tolv senaste månaderna. Lagret uppgick till 206,3 (270,8) MSEK motsvarande 17,0 (21,3) procent av samma nettoomsättning. INVESTERINGAR Investeringarna i maskiner och inventarier under kvartalet uppgick till 2,9 (3,9) MSEK. Inga investeringar gjordes i byggnader och mark (64,9) MSEK. Aktivering av utvecklingsarbete gjordes under kvartalet med 2,0 (0,0) MSEK och redovisas i balansräkningen under Övriga immateriella tillgångar. Totalt har under året aktiverats utvecklingskostnader på 7,1 (0,0) MSEK. FINANSIELL STäLLNING Soliditeten uppgick den 30 september 2002 till 68,2 (57,7) procent. Vid årets början var den 70,3 procent. De likvida medlen uppgick vid kvartalets utgång till 47,8 (30,3) MSEK, medan nettoskulden var 149,4 (377,3) MSEK. Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 150,0 (60,0) MSEK. Kassaflödet efter investeringar var under tredje kvartalet, liksom under de två föregående kvartalen, positivt och uppgick till 30,6 (- 14,0) MSEK. Det positiva kassaflödet har använts till att minska upplåningen. MEDARBETARE Den 30 september 2002 var antalet medarbetare 856 (792). Vid årets ingång var antalet anställda 719. Medelantalet anställda under kvartalet var 865 (813). MODERBOLAGET Resultatet efter finansiella poster uppgick för perioden januari - september 2002 till -8,6 (6,2) MSEK. Per den 30 september 2002 var det egna kapitalet 861,1 (664,8) MSEK. Investeringar gjordes under januari - september 2002 med 0,0 (89,8) MSEK. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 11,4 (-7,4) MSEK. REDOVISNINGSPRINCIPER LGP har från 1 januari 2002 tillämpat följande nya rekommendationer från Redovisningsrådet: RR1:00 Koncernredovisning, RR 15 Immateriella tillgångar, RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar RR 17 Nedskrivningar, RR 21 Lånekostnader samt RR 23 Upplysningar om närstående. Tillämpningen av RR 1:00, RR16, RR 17, RR 21 samt RR 23 har inte medfört någon väsentlig effekt på resultat- och finansiell ställning. Enligt RR 15 Immateriella tillgångar skall utgifter för utveckling av nya produkter redovisas som immateriella tillgångar om sådana utgifter med hög säkerhet kommer att leda till framtida ekonomiska fördelar för företaget. Anskaffningsvärdet för sådan immateriell tillgång skall avskrivas över dess bedömda nyttjandeperiod. LGPs tillämpning av de nya reglerna innebär att en noggrann prövning görs av samtliga utvecklingsprojekt. För att motivera aktivering av nedlagda utgifter krävs att LGP med stor säkerhet kan bedöma att kundorder kommer att erhållas. Enligt LGPs tidigare redovisningsprinciper kostnadsfördes samtliga utgifter för utveckling av nya produkter. Från och med 1 januari 2002 redovisas kursdifferenser hänförbara till rörelsen som övriga intäkter/kostnader netto. Jämförelsetal har ej omräknats. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen. UTBLICK I föregående delårsrapport den 21 augusti 2002 lämnades följande utblick: "För telekommarknaden som helhet har första halvåret inte visat några tecken på förbättring och framtidsutsikterna är fortsatt osäkra. LGP bedömer att dess nisch inom telekommarknaden kommer att ha en svagt positiv utveckling under resten av året. För mekanikprodukter är orderläget stabilt." LGP gör nu följande bedömning: "För telekommarknaden som helhet har det tredje kvartalet inte visat några tecken på förbättring och framtidsutsikterna är fortsatt osäkra. LGP bedömer att dess nisch inom telekommarknaden kommer att ha en fortsatt stabil utveckling under det närmaste kvartalet. Det första kvartalet 2003 kan komma att påverkas negativt av normala säsongsvariationer. För uppdragstillverkningen är orderläget stabilt." ANALYTIKER- OCH PRESSMÖTE Fredagen den 18 oktober kl. 08.30 på Operaterassen, Stockholm. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Bokslutskommuniké 30 januari, 2003 Årsredovisning Början av mars 2003 Bolagsstämma 20 mars, 2003 Delårsrapport januari-mars 24 april, 2003 Delårsrapport januari-juni 11 juli, 2003 Delårsrapport januari-september 17 oktober, 2003 Stockholm 18 oktober 2002 LGP Telecom Holding AB (publ) Styrelsen Denna delårsrapport har ej granskats av LGPs revisorer. För ytterligare information kontakta: Bengt Broman, Koncernchef Telefon 070 570 10 30 Claes Silfverstolpe, CFO Telefon 070 898 83 45 KONCERNRESULTATRÄK NINGAR I SAMMANDRAG juli-sept juli- jan-sept jan-sept jan-dec MSEK 2002 sept 2002 2001 2001 2001 Nettoomsättning 382,0 229,1 965,9 884,8 1 134,7 Kostnad sålda -289,2 -184,1 -790,1 -703,6 -922,2 varor Bruttoresultat 92,8 45,0 175,8 181,2 212,5 Försäljningskostna -21,0 -23,7 -68,4 -67,9 -91,2 der Administrationskos -15,3 -14,4 -50,0 -48,1 -62,9 tnader Forsknings- och -18,3 -19,6 -57,2 -65,1 -87,2 utvecklingskostnad er Övriga 3,3 0,2 -1,5 0,4 1,6 rörelseintäkter/ - kostnader Rörelseresultat 41,5 -12,5 -1,3 0,5 -27,2 Finansiella poster -1,1 -5,1 -9,4 -13,3 -20,3 Resultat efter 40,4 -17,6 -10,7 -12,8 -47,5 finansiella poster Skatt -14,4 4,3 -5,1 1,5 11,2 Nettoresultat 26,0 -13,3 -15,8 -11,3 -36,3 AVSKRIVNINGAR juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec MSEK 2002 2001 2002 2001 2001 Avskrivningar -5,0 -4,9 -14,8 -14,8 -19,7 goodwill Avskrivningar övriga -0,3 - -0,3 - - immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar -20,8 -23,9 -65,1 -66,3 -86,9 materiella anläggningstillgångar Totalt -26,1 -28,8 -80,2 -81,1 -106,6 DATA PER AKTIE JUSTERAT FÖR FOND- OCH NYEMISSION SAMT SPLIT * juli- juli- jan-sept jan- jan- sept sept 2002 sept dec 2002 2001 2001 2001 Resultat per aktie, SEK 0,86 -0,48 -0,52 -0,41 -1,31 Före utspädning Efter utspädning 0,86 -0,48 -0,52 -0,41 -1,31 Eget kapital per aktie, 33,92 32,0 33,92 32,0 34,69 SEK Före utspädning Efter utspädning 33,92 32,0 33,92 32,0 34,69 Genomsnittligt antal 30 250 27 764 30 250 27 764 27 791 aktier, tusental Före utspädning Efter utspädning 30 250 27 764 30 250 27 764 27 791 Antal aktier på 30 250 27 764 30 250 27 764 30 250 balansdagen, tusental Före utspädning Efter utspädning 30 250 27 764 30 250 27 764 30 250 * Utestående optionsprogram ger inga utspädningseffekter. NETTOOMSÄTTNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec MSEK 2002 2001 2002 2001 2001 Telekom 292,1 172,5 691,4 687,3 877,7 Uppdragstillverkning 89,9 56,6 274,5 197,5 257,0 Totalt 382,0 229,1 965,9 884,8 1 134,7 NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD juli- juli- jan- jan-sept jan-dec MSEK sept sept sept 2001 2001 2002 2001 2002 Europa 1) 295,7 198,4 755,8 705,1 910,5 Nord- och Sydamerika 64,4 11,3 125,0 86,7 113,9 Asien 19,4 15,6 72,2 88,3 106,8 Övriga 2,5 3,8 12,9 4,7 3,5 Totalt 382,0 229,1 965,9 884,8 1 134,7 1) Innehåller bl a OEM försäljning till Ericsson, Nokia, Siemens och Motorola där slutdestinationen kan vara utanför Europa. KONCERNBALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG MSEK 2002-09-30 2001-12-31 2001-09-30 Goodwill 340,2 355,0 359,9 Övriga immateriella 7,1 - - anläggningstillgångar Materiella 580,3 631,8 641,2 anläggningstillgångar Finansiella 4,0 4,3 2,6 anläggningstillgångar Varulager 206,3 228,1 270,8 Kortfristiga fordringar 319,0 219,4 233,0 Kassa och bank 47,8 54,1 30,3 Summa tillgångar 1 504,7 1 492,7 1 537,8 Eget kapital 1 026,0 1 049,6 887,7 Avsättningar 30,0 38,3 50,5 Räntebärande skulder 197,2 269,6 407,6 Ej räntebärande skulder 251,5 135,2 192,0 Summa eget kapital och 1 504,7 1 492,7 1 537,8 skulder KONCERNENS KASSAFLÖDE jan-sept jan-sept MSEK 2002 2001 Kassaflöde från den löpande verksamheten 109,3 92,6 Förändring av rörelsekapital -19,8 -99,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -20,8 -140,1 Kassaflöde efter investeringar 68,6 -146,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -74,9 122,2 Förändring av likvida medel -6,3 -24,5 NYCKELTAL 2002-09-30 2001-09-30 Rörelsemarginal, % -0,1 0,1 Vinstmarginal, % -1,1 -1,4 FoU i procent av omsättningen 1) 5,9 6,5 Avkastning på eget kapital, % 2) -4,3 3,9 Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) -2,0 4,6 Soliditet, % 68,2 57,7 Börskurs, kr 21,50 57,50 1) Exklusive goodwillavskrivning och inklusive aktiverade utgifter för utvecklingskostnader 2) Avser avkastningen under senaste 12 månaderna. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL jan-sept jan-sept MSEK 2002 2001 Belopp vid periodens ingång 1 049,6 928,6 Utdelning - -37,5 Omräkningsdifferens -7,8 6,5 Periodens resultat -15,8 -11,3 Belopp vid periodens utgång 1 026,0 887,7 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021017BIT01380/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021017BIT01380/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar