LGP Telecom Holding AB (f.d. Arkivator AB) Bokslutskommuniké 2000

LGP Telecom Holding AB (f.d. Arkivator AB) Bokslutskommuniké 2000 * Nettoomsättningen ökade med 48 procent till 1299,0 ( 875,5) MSEK * Rörelseresultat exklusive överskottsmedel från SPP och jämförelsestörande poster ökade med 56 procent till 190,4 ( 121,9) MSEK * Avskrivningar på goodwill 19,8 (20,1) MSEK har belastat rörelseresultatet * Vinst per aktie 4,48 ( 2,29) kr * Förslag till ökning av utdelningen med 30 öre till 1,35 kr per aktie OMSÄTTNING OCH RESULTAT Alla jämförelsetal inom parentes avser proformaräkenskaper för den nya LGP Telecom Holding koncernen per 31 december 1999. 2000 LGP-koncernen fortsätter att visa hög tillväxt. Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 299,0 MSEK vilket för jämförbara enheter innebär en ökning med 423,5 MSEK motsvarande 48,4 procent. Rörelseresultatet uppgick för perioden till 190,4 MSEK inklusive goodwillavskrivningar och exklusive överskottsmedel från SPP om 6,1 MSEK och jämförelsestörande poster om 8,2 MSEK. Rörelseresultatet för jämförbara enheter föregående år uppgick till 121,9 MSEK. Rörelsemarginalen var 15,1 procent och exklusive överskottsmedel från SPP 14,7 procent. Överskottsmedel från SPP redovisas som övrig rörelseintäkt. Avskrivningar på goodwill, uppkommen vid förvärvet av LGP Telecom AB, har belastat resultatet med 19,8 ( 20,1) MSEK. Kostnader uppkomna i samband med erbjudande till aktieägarna i Allgon uppgår till 8,2 MSEK och redovisas som jämförelsestörande post. Vinst per aktie uppgår till 4,48 ( 2,29) kr. Exklusive överskottsmedel från SPP uppgår vinst per aktie till 4,32 (2,29) kr. Det är telekomsektorn som står för tillväxtökningen. Telekom svarar för 77 procent av den totala omsättningen och jämfört med föregående år ökade försäljningen av telekomrelaterade produkter med 72 procent. Utbyggnaden av mobiltelefonnätens infrastruktur går mycket snabbt. Marknaderna i Europa, Kina och Sydostasien uppvisar stark tillväxt. Framtiden på den amerikanska marknaden ser mycket ljus ut då flera mobiltelefonoperatörer gått över från TDMA-system till GSM standard. För att möta efterfrågan fortsätter utbyggnaden av produktionskapaciteten. Byggnation av en ny produktionsenhet för montering och trimning av 2 telekomprodukter i Tullinge omfattande 6000 m fortskrider enligt plan. Investeringen beräknas uppgå till ca 80 MSEK och kommer att tas i drift under maj månad 2001. Investeringar för att öka bearbetningskapaciteten har skett i Tullinge och Falköping. Dessa investeringar har bidragit till ökad kapacitet från och med november 2000. Under året har försäljningsbolag i Shanghai, Kina och Sao Paolo, Brasilien etablerats. I oktober 2000 lanserade LGP sin 3G TMA, masttoppsförstärkare. Leveranser av denna produkt har redan påbörjats. LGP har också tecknat ett globalt partnerskapsavtal med Nokia avseende andra och tredje generationens mobiltelefonsystem. Fjärde kvartalet 2000 Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 386,9 ( 285,5) MSEK vilket för jämförbara enheter innebär en ökning med 35,5 procent. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 49,3 ( 44,2) MSEK vilket innebär en ökning med 11,5 procent. Under perioden har resultatet belastats med 10,3 MSEK i kostnader avseende introduktionen av nya produkter i produktionsfasen. Rörelseresultatet under fjärde kvartalet har också belastats med kostnader om 8,2 MSEK hänförligt till bud till aktieägarna i Allgon. Dessa kostnader har redovisats som jämförelsestörande post. INVESTERINGAR Koncernens nettoinvesteringar i maskiner, inventarier och byggnader under perioden januari - december uppgick till 178,9 ( 60,1) MSEK. PERSONAL Antalet anställa uppgick per 31 december till 818 vilket innebär en ökning under året med 210 anställda. FINANSIERING Soliditeten per 31 december 2000 uppgick till 62,8 procent. Per 31 december 1999 uppgick den proforma till 72,6 procent. Koncernens likvida medel uppgick till 54,8 MSEK och ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 34,7 MSEK. Kassaflödet uppgick för perioden till 12,5 ( 28,4) MSEK. Per 31 december 1999 uppgick koncernens likvida medel proforma till 42,3 MSEK och ej utnyttjade kreditfaciliteter till 71,2 MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 33,4 ( 29,8) kr. UTDELNING Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att utdelningen för år 2000 skall uppgå till 1:35 kr ( 1:05) per aktie, totalt 37,5 ( 29,2) MSEK . ÖVRIGT Den 19 maj bytte Arkivator AB namn till LGP Telecom Holding AB enligt beslut fattat på ordinarie bolagsstämma den 3 april. Ägarandelen i LGP Telecom AB uppgår till 99,9 procent av totala antalet aktier och röster. Tvångs-inlösensförfarande av resterande aktier pågår. Med avstämningsdag den 5 maj 2000 genomfördes en fondemisson 1:1. På ordinarie bolagsstämma den 3 april beslutades att emittera ett förlagslån på nominellt 100 KSEK genom utgivande av skuldförbindelse med frånskiljbara teckningsoptioner. Samtliga anställda i koncernen har därefter erbjudits att förvärva teckningsoptioner. Teckningsoptionen löper under perioden 4 juli 2000 till 2 juni 2003. Teckningsoptionsprogrammet innebär att maximalt 1.000.000 aktier kan komma att emitteras vilket innebär en utspädning om maximalt 3,5 procent. Den 21 augusti 2000 beslutades att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna och optionsrättsinnehavarna i Allgon AB (publ) om förvärv av samtliga aktier och optionsrätter i Allgon. Vid utgången av budtiden den 11 oktober hade endast aktieägare och innehavare av optionsrätter motsvarande 17% av aktiekapitalet accepterat erbjudandet. Mot bakgrund att LGPs erbjudande bland annat var villkorat av att erbjudandet skulle accepteras av mer än två tredjedelar av aktiekapitalet i Allgon beslöt styrelsen för LGP att inte fullfölja erbjudandet. På extra bolagsstämma den 2 oktober fick styrelsen i LGP Telecom Holding AB ett bemyndigande att intill tiden för nästkommande ordinarie bolagsstämma år 2001 besluta om emission av maximalt 35 000 000 aktier för att finansiera LGPs erbjudande till aktieägarna i Allgon och/eller andra företagsförvärv. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 24 april 2001 kl 17.00 på IVA, Ingeniörs-vetenskapsakademien, Grev Turegatan 16 i Stockholm. PROGNOS 2001 LGPs försäljning beräknas för år 2001 överstiga 1 850 MSEK med bibehållen lönsamhet. RAPPORTERING 2001 Årsredovisningen för 2000 kommer att finnas tillgänglig från den 5 mars 2001. Kvartalrapport 1 24 april Delårsrapport 14 augusti Kvartalsrapport 3 16 oktober Stockholm den 31 januari 2001 Styrelsen KONCERNRESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG Proform 2000 1999 a MSEK jan-dec jan-dec 1999 jan-dec Nettoomsättning 1 299,0 549,8 875,5 Kostnad sålda varor -895,3 -389,9 -586,7 Bruttoresultat 403,7 159,9 288,8 Försäljningskostnader -88,7 -21,4 -68,8 Administrationskostnader -62,5 -28,5 -53,0 Forsknings- och -63,9 - -47,1 utvecklingskostnader Jämförelsestörande poster -8,2 -6,2 -15,5 Övriga rörelseintäkter/-kostnader 7,9 2,0 2,0 Rörelseresultat 188,3 105,8 106,4 Finansiella poster -6,4 -5,2 -8,4 Resultat efter finansiella poster 181,9 100,6 98,0 Skatt -57,5 -29,1 -34,3 Nettoresultat 124,4 71,5 63,7 LGP Telecom AB har konsoliderats från och med 2000-01-01. KONCERNBALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG Proforma MSEK 2000-12- 1999- 1999-12- 31 12-31 31 Immateriella anläggningstillgångar 376,0 - 401,0 Materiella anläggningstillgångar 500,9 358,9 385,8 Finansiella anläggningstillgångar 2,7 1,5 1,5 Övriga omsättningstillgångar 544,1 202,3 307,8 Kassa och bank 54,8 21,8 42,3 Summa tillgångar 1 478,5 584,5 1 138,4 Eget kapital 928,6 346,4 826,5 Avsättningar 49,1 39,4 24,8 Räntebärande skulder 241,6 111,6 133,2 Ej räntebärande skulder 259,2 87,1 153,9 Summa eget kapital och skulder 1 478,5 584,5 1 138,4 KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG Proform MSEK 2000 1999 a 1999 Kassaflöde från affärsverksamheten 113,3 75,1 95,4 Kassaflöde från -170,0 -55,4 -55,9 investeringsverksamheten Kassaflöde från 69,2 -7,2 -11,1 finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel 12,5 12,5 28,4 NYCKELTAL Proform 2000-12- 1999-12- a 31 31 1999 Vinst per aktie efter 4,48 3,97 2,29 skatt, kr 1) 1 Rörelsemarginal, % 14,7 19,2 13,9 ) 1) 1 Vinstmarginal, % 14,2 18,3 13,0 ) FoU i procent av 4,2 - 4,2 2) omsättningen 1) Avkastning på eget 14,6 22,3 11,7 kapital, % 1) Avkastning på 18,3 24,8 11,4 sysselsatt kapital, % Soliditet, % 62,8 59,3 72,6 Eget kapital per aktie, 33,4 19,3 29,8 kr Börskurs, kr 233 108 108 Genomsnittligt antal 27 764 18 000 27 764 aktier, tusen 1) Exklusive överskottsmedel från SPP för år 2000 och jämförelsestörande poster 2) Exklusive goodwillavskrivning KONCERNENS RESULTATRÄKNING, PER KVARTAL Prof Kv 4 Kv Kv 2 Kv 1 orma Kv 3 Kv 2 Kv 1 MSEK 2000 3 2000 2000 Kv 4 1999 1999 1999 200 1999 0 Nettoomsättning 386, 314, 313, 284, 285, 210, 190,7 188, 9 0 4 7 5 4 9 Kostnad sålda - - - - - - - - varor 271, 212, 213, 198, 190, 136, 121,9 137, 3 4 1 5 7 4 7 Bruttoresultat 115, 101, 100, 86,2 94,8 74,0 68,8 51,2 6 6 3 Försäljningskost - - - - - - -15,0 - nader 25,3 21,0 22,9 19,5 22,3 15,3 16,2 Administrationsk - - - - - - -12,8 - ostnader 20,8 12,8 13,9 15,1 16,0 10,7 13,5 Forsknings- och - - - - - - -11,7 - utvecklingskostn 20,0 14,8 15,5 13,6 13,1 11,4 10,9 ader Jämförelsestöran -8,2 - - - -8,1 0,1 0,7 -8,2 de poster Övriga -0,2 0,4 6,5 1,2 0,8 -0,6 1,8 - rörelseintäkter Rörelseresultat 41,1 53,4 54,5 39,2 36,1 36,1 31,8 2,4 Finansiella -0,7 -1,9 -1,7 -2,1 -1,3 -2,7 -2,2 -2,2 poster Resultat efter 40,4 51,5 52,8 37,1 34,8 33,4 29,6 0,2 finansiella poster Skatt - - - - - -8,0 -9,0 -1,5 13,2 15,9 16,6 11,8 15,8 Nettoresultat 27,2 35,6 36,2 25,3 19,0 25,4 20,6 -1,3 KONCERNENS BALANSRÄKNING, PER KVARTAL Profo MSEK Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 rma Kv 3 Kv 2 Kv 1 2000 2000 2000 2000 Kv 4 1999 1999 1999 1999 Immateriella 376, 386,0 391, 396, 401,0 401, 401, 401, anläggningstillgå 0 0 1 0 0 0 ngar Materiella 500, 404,0 397, 378, 385,8 395, 393, 405, anläggningstillgå 9 5 5 6 8 3 ngar Finansiella 2,7 1,5 1,5 1,7 1,5 1,6 1,8 0,9 anläggningstillgå ngar Övriga 544, 493,9 426, 347, 307,8 315, 291, 273, omsättningstillgå 1 0 8 4 5 0 ngar Kassa och bank 54,8 42,4 44,3 49,6 42,3 21,8 21,3 41,5 Summa tillgångar 1 1 1 1 1 1 1 1 478, 327,8 260, 173, 138,4 135, 109, 121, 5 3 7 4 4 7 Eget kapital 928, 900,1 857, 849, 826,5 803, 783, 783, 1) 1) 1) 6 2 4 0 2 0 Avsättningar 49,1 71,1 54,4 38,2 24,8 35,1 24,4 19,3 Räntebärande 241, 178,0 181, 144, 133,2 179, 178, 196, skulder 6 7 9 3 1 4 Ej räntebärande 259, 178,6 167, 141, 153,9 118, 123, 123, skulder 2 0 2 0 7 0 Summa eget 1 1 1 1 1 1 1 1 kapital och 478, 327,8 260, 173, 138,4 135, 109, 121, skulder 5 3 7 4 4 7 1) Eget kapital i proformabalansräkningen har inte påverkats av resultat i förvärvat dotterbolag och goodwill avskrivningar. NYCKELTAL, PER KVARTAL Proforma Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 Vinst per aktie 0,98 1,28 1,30 0,91 0,68 0,92 0,74 - efter skatt, kr 2 1 Rörelsemarginal, 12,7 17,0 15,4 13,8 12,6 17,2 16,7 1,3 ) ) % 2 1 Vinstmarginal, % 12,6 16,4 14,9 13,0 12,2 15,9 15,5 0,1 ) ) FoU i procent av 4,5 3,9 4,1 3,9 3,7 4,2 4,8 4,4 3) omsättningen 1 Avkastning på 3,9 4,1 3,7 3,0 - - - - ) eget kapital, % 4) 1 Avkastning på 4,0 5,0 4,8 4,0 - - - - ) sysselsatt 4) kapital, % Soliditet, % 62,8 67,8 68,0 72,4 72,6 70,7 70,6 69,8 Eget kapital per 33,4 32,4 30,9 30,6 29,8 28,9 28,2 28,2 aktie, kr Börskurs, kr 233 235 240 194 108 56 53 51 Genomsnittligt 27 27 27 27 27 27 27 27 antal aktier, 764 764 764 764 764 764 764 764 tusen 1) Exklusive överskottsmedel från SPP 2) Exklusive jämförelsestörande poster 3) Exklusive goodwillavskrivning 4) Avser endast avkastningen under kvartalet på ett genomsnitt av ingående och utgående eget och sysselsatt kapital. Avkastningsmått för respektive kvartal 1999 har inte beräknats. EKONOMISK INFORMATION Årsredovisning 2000 mars 2001 Kvartalsrapport januari - mars 24 april 2001 Kvartalsrapport april - juni 14 augusti 2001 Kvartalsrapport juli - okt 16 oktober 2001 LGP Telecom Holding AB Kolonnvägen 22, Box 1178, 171 23 Solna. Telefon 08-624 43 00, Telefax 08-624 49 94 E:mail: mailbox@lgp.se www.lgp.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00010/bit0002.pdf

Dokument & länkar