Niomånadersrapport januari-september 2000

Report this content

Niomånadersrapport januari-september 2000 Nettoomsättningen ökade med 55 procent till 912,1 ( 590,0) MSEK Resultat före skatt inklusive goodwill avskrivningar men exklusive överskottsmedel från SPP ökade med 114 procent till 135,3 ( 63,2) MSEK Avskrivningar på goodwill 15,0 MSEK Vinst per aktie 3,50 ( 1,61) kr OMSÄTTNING OCH RESULTAT Alla jämförelsetal inom parentes avser proformaräkenskaper för den nya LGP Telecom Holding koncernen per 30 september 1999. Nio-månader 2000 LGP-koncernen fortsätter att visa hög tillväxt. Koncernens nettoomsättning uppgick till 912,1 MSEK vilket för jämförbara enheter, proforma, innebär en ökning med 322,1 MSEK motsvarande 54,6 procent. Det är telekomsektorn som alltjämt står för den starka tillväxtökningen. Telekom svarar för 74 procent av den totala omsättningen och jämfört med föregående år ökade försäljningen av telekomrelaterade produkter med 76 procent. Den starka efterfrågan fortsätter i Europa och ökar i Kina, Sydostasien och Nordamerika. Orderingången är fortsatt stark. För att möta den starka efterfrågan fortsätter utbyggnaden av produktionskapaciteten. Byggnation av en ny produktionsenhet för 2 telekomprodukter i Tullinge omfattande 6000 m fortskrider enligt plan. Investeringen beräknas uppgå till ca 80 MSEK och kommer att tas i drift under andra kvartalet år 2001. Investeringar för att öka kapaciteten har skett i Tullinge och Falköping. Dessa investeringar beräknas bidra till ökad produktionskapacitet från och med november 2000. Under perioden har ett försäljningsbolag i Shanghai, Kina öppnats. Rörelseresultatet uppgick för perioden till 141,1 MSEK inklusive goodwillavskrivningar men exklusive överskottsmedel från SPP om 6,1 Mkr. Rörelseresultatet proforma för jämförbara enheter föregående år uppgick till 70,3 Mkr. Rörelsemarginalen var 15,5 procent exklusive överskottsmedel från SPP. Överskottsmedel från SPP redovisas som övrig rörelseintäkt. Avskrivningar på goodwill, uppkommen vid förvärvet av LGP Telecom AB, har belastat resultatet med 15,0 MSEK. Vinst per aktie uppgår till 3,50 ( 1,61) kr. Exklusive överskottsmedel från SPP uppgår vinst per aktie till 3,28 kr. Tredje kvartalet 2000 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 314,0 ( 210,4) MSEK vilket för jämförbara enheter, proforma, innebär en ökning med 49,2 procent. Rörelseresultatet uppgår till 53,4 ( 36,1) MSEK vilket innebär en ökning med 47,9 procent. INVESTERINGAR Koncernens nettoinvesteringar i maskiner, inventarier och byggnader under perioden januari - september uppgick till 56,5 (56,0) MSEK. PERSONAL Antalet anställa uppgick per 30 september till 769 vilket innebär en ökning sedan årsskiftet med 206 anställda. FINANSIERING Soliditeten per 30 september 2000 uppgick till 67,8 procent. Per 31 december 1999 uppgick den proforma till 72,6 procent. Koncernens likvida medel uppgick till 42,4 MSEK och ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 39,3 MSEK. Kassaflödet uppgick för perioden till 0,1 ( 7,8) MSEK. Per 31 december 1999 uppgick koncernens likvida medel proforma till 42,3 MSEK och ej utnyttjade kreditfaciliteter till 71,2 MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 32,4 ( 28,9) kr. ÖVRIGT Den 19 maj bytte Arkivator AB namn till LGP Telecom Holding AB enligt beslut fattat på ordinarie bolagsstämma den 3 april. Ägarandelen i LGP Telecom AB uppgår till 99,9 procent av totala antalet aktier och röster. Tvångs-inlösensförfarande av resterande aktier pågår. Med avstämningsdag den 5 maj 2000 genomfördes en fondemisson 1:1. På ordinarie bolagsstämma den 3 april beslutades att emittera ett förlagslån på nominellt 100 KSEK genom utgivande av skuldförbindelse med frånskiljbara teckningsoptioner. Samtliga anställda i koncernen har därefter erbjudits att förvärva teckningsoptioner. Teckningsoptionen löper under perioden 4 juli 2000 till 2 juni 2003. Teckningsoptionsprogrammet innebär att maximalt 1.000.000 aktier kan komma att emitteras vilket innebär en utspädning om 3,5 procent. LGP Telecom Holding beslutade den 21 augusti 2000 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) om förvärv av samtliga aktier i Allgon. Det offentliga erbjudandet innebär att aktieägarna i Allgon har erbjudits 14 nyemitterade aktier i LGP för varje tjugofemtal Allgon-aktier, oavsett aktieslag (motsvarande en utbytesrelation om 0,56 nyemitterad LGP-aktie för varje Allgon-aktie). Erbjudandet har kompletterats med ett erbjudande till innehavarna av optionsrätter 2000/2003 utgivna av Allgon. Innehavarna av sådana optionsrätter har erbjudits 7 kronor och 50 öre för varje optionsrätt. LGPs erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av optionsrätter 2000/03 utgivna av Allgon är villkorat bl a av att bolagsordningen ändras och av att emission av aktier sker. På extra bolagsstämma den 2 oktober fick styrelsen i LGP Telecom Holding AB ett bemyndigande att besluta om emission av maximalt 35 000 000 aktier för att finansiera LGPs erbjudande till aktieägarna i Allgon och/eller andra företagsförvärv. PROGNOS 2000 LGPs försäljning beräknas överstiga 1 250 MSEK år 2000 och 1 850 MSEK år 2001 med bibehållen lönsamhet. Stockholm den 4 oktober 2000 Styrelsen KONCERNRESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG Proform 2000 1999 a MSEK jan-sep jan-sep 1999 jan- sept Nettoomsättning 912,1 382,4 590,0 Kostnad sålda varor -624,0 -273,9 -396,0 Bruttoresultat 288,1 108,5 194,0 Försäljningskostnader -63,4 -14,2 -46,5 Administrationskostnader -41,8 -19,1 -37,0 Forsknings- och -43,9 - -34,0 utvecklingskostnader Jämförelsestörande poster - -5,9 -7,4 Övriga rörelseintäkter/-kostnader 8,1 1,5 1,2 Rörelseresultat 147,1 70,8 70,3 Finansiella poster -5,7 -4,4 -7,1 Resultat efter finansiella poster 141,4 66,4 63,2 Skatt -44,3 -18,4 -18,5 Nettoresultat 97,1 48,0 44,7 LGP Telecom AB har konsoliderats från och med 2000-01-01. KONCERNBALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG Proforma MSEK 2000-09- 1999- 1999-09- 30 12-31 30 Immateriella anläggningstillgångar 386,0 - 401,0 Materiella anläggningstillgångar 404,0 358,9 395,6 Finansiella anläggningstillgångar 1,5 1,5 1,6 Övriga omsättningstillgångar 493,9 202,3 315,4 Kassa och bank 42,4 21,8 21,8 Summa tillgångar 1 327,8 584,5 1 135,4 Eget kapital 900,1 346,4 803,0 Avsättningar 71,1 39,4 35,1 Räntebärande skulder 178,0 111,6 179,3 Ej räntebärande skulder 178,6 87,1 118,0 Summa eget kapital och skulder 1 327,8 584,5 1 135,4 KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG Proform Proform MSEK 2000-09- a a 30 1999- 1999- 09-30 12-31 Kassaflöde från affärsverksamheten 46,4 34,7 97,4 Kassaflöde från -56,5 -55,9 -50,4 investeringsverksamheten Kassaflöde från 10,2 29,0 -18,6 finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel 0,1 7,8 28,4 NYCKELTAL Proforma Proform 2000-09- 1999-09- a 30 30 1999 Vinst per aktie efter 3,50 1,61 2,29 skatt, kr 1) Rörelsemarginal, % 15,5 11,9 12,2 1) Vinstmarginal, % 14,8 10,7 11,3 FoU i procent av 4,0 4,5 4,2 2) omsättningen 1) 3) Avkastning på eget 10,8 5,7 11,7 3) kapital, % 1) 3) Avkastning på 13,7 7,3 11,4 3) sysselsatt kapital, % Soliditet, % 67,8 70,7 72,6 Eget kapital per aktie, 32,4 28,9 29,8 kr Börskurs, kr 235 56 108 Genomsnittligt antal 27 764 27 764 27 764 aktier, tusen 1) Exklusive överskottsmedel från SPP 2) Exklusive goodwillavskrivning 3) Avser endast avkastningen under årets nio första månader på ett genomsnitt av ingående och utgående eget och sysselsatt kapital. KONCERNENS RESULTATRÄKNING, PER KVARTAL Prof Kv 3 Kv Kv orma Kv Kv 2 Kv MSEK 2000 2 1 Kv 4 3 1999 1 200 200 1999 199 199 0 0 9 9 Nettoomsättning 314 313 284 285 210 190 188 ,0 ,4 ,7 ,5 ,4 ,7 ,9 Kostnad sålda varor - - - - - - - 212 213 198 190 136 121 137 ,4 ,1 ,5 ,7 ,4 ,9 ,7 Bruttoresultat 101 100 86, 94, 74, 68, 51, ,6 ,3 2 8 0 8 2 Försäljningskostnader - - - - - - - 21, 22, 19, 22, 15, 15, 16, 0 9 5 3 3 0 2 Administrationskostnade - - - - - - - r 12, 13, 15, 16, 10, 12, 13, 8 9 1 0 7 8 5 Forsknings- och - - - - - - - utvecklingskostnader 14, 15, 13, 13, 11, 11, 10, 8 5 6 1 4 7 9 Jämförelsestörande - - - - 0,1 0,7 - poster 8,1 8,2 Övriga rörelseintäkter 0,4 6,5 1,2 0,8 - 1,8 - 0,6 Rörelseresultat 53, 54, 39, 36, 36, 31, 2,4 4 5 2 1 1 8 Finansiella poster - - - - - - - 1,9 1,7 2,1 1,3 2,7 2,2 2,2 Resultat efter 51, 52, 37, 34, 33, 29, 0,2 finansiella poster 5 8 1 8 4 6 Skatt - - - - - - - 15, 16, 11, 15, 8,0 9,0 1,5 9 6 8 8 Nettoresultat 35, 36, 25, 19, 25, 20, - 6 2 3 0 4 6 1,3 KONCERNENS BALANSRÄKNING, PER KVARTAL Prof MSEK Kv 3 Kv 2 Kv 1 orma Kv 3 Kv 2 Kv 1 2000 2000 2000 Kv 4 1999 1999 1999 1999 Immateriella 386, 391, 396, 401, 401, 401, 401, anläggningstillgånga 0 0 1 0 0 0 0 r Materiella 404, 397, 378, 385, 395, 393, 405, anläggningstillgånga 0 5 5 8 6 8 3 r Finansiella 1,5 1,5 1,7 1,5 1,6 1,8 0,9 anläggningstillgånga r Övriga 493, 426, 347, 307, 315, 291, 273, omsättningstillgånga 9 0 8 8 4 5 0 r Kassa och bank 42,4 44,3 49,6 42,3 21,8 21,3 41,5 Summa tillgångar 1 1 1 1 1 1 1 327, 260, 173, 138, 135, 109, 121, 8 3 7 4 4 4 7 Eget kapital 900, 857, 849, 826, 803, 783, 783, 1) 1) 1) 1 2 4 5 0 2 0 Avsättningar 71,1 54,4 38,2 24,8 35,1 24,4 19,3 Räntebärande skulder 178, 181, 144, 133, 179, 178, 196, 0 7 9 2 3 1 4 Ej räntebärande 178, 167, 141, 153, 118, 123, 123, skulder 6 0 2 9 0 7 0 Summa eget kapital 1 1 1 1 1 1 1 och skulder 327, 260, 173, 138, 135, 109, 121, 8 3 7 4 4 4 7 1) Eget kapital i proformabalansräkningen har inte påverkats av resultat i förvärvat dotterbolag och goodwill avskrivningar. NYCKELTAL, PER KVARTAL Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 Vinst per aktie efter 1,28 1,30 0,91 0,68 0,92 0,74 - skatt, kr Rörelsemarginal, % 17,0 15,4 13,8 12,6 17,2 16,7 1,3 1) Vinstmarginal, % 16,4 14,9 13,0 12,2 15,9 15,5 0,1 1) FoU i procent av 3,9 4,1 3,9 3,7 4,2 4,8 4,4 2) omsättningen 1 Avkastning på eget 4,1 3,7 3,0 - - - - 3) ) kapital, % 1 Avkastning på sysselsatt 5,0 4,8 4,0 - - - - 3) ) kapital, % Soliditet, % 67,8 68,0 72,4 72,6 70,7 70,6 69,8 Eget kapital per aktie, 32,4 30,9 30,6 29,8 28,9 28,2 28,2 kr Börskurs, kr 235 240 194 108 56 53 51 Genomsnittligt antal 27 27 27 27 27 27 27 aktier, tusen 764 764 764 764 764 764 764 1) Exklusive överskottsmedel från SPP 2) Exklusive goodwillavskrivning 3) Avser endast avkastningen under kvartalet på ett genomsnitt av ingående och utgående eget och sysselsatt kapital. Avkastningsmått för respektive kvartal 1999 har inte beräknats. Rapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer EKONOMISK INFORMATION Bokslutskommunik februari é 2000 2001 Årsredovisning mars 2000 2001 LGP Telecom Holding AB Kolonnvägen 22, Box 1178, 171 23 Solna. Telefon 08-624 43 00, Telefax 08- 624 49 94 E:mail: mailbox@lgp.se www.lgp.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00470/bit0002.pdf

Dokument & länkar