Alliansen: 1,9 miljarder och fastläkar-reform i vårdens budget för 2018

Inför 2018 utökas hälso- och sjukvårdens budget i Stockholms län med nära 1,9 miljarder kronor. Primärvården står i fokus och reformen att ge alla en fast läkare påbörjas.

- Stockholmarnas sjukvård har och ska ha stora resurser. Det ger möjlighet att möta de utmaningar vården står inför. En viktig framtidsfråga är att rusta primärvården så att människor i hela Stockholms län känner att de kan vända sig till sin fasta läkare både med långsiktiga och mer akuta vårdbehov. Förutom att välja läkare, ska man också kunna välja hur man kontaktar läkaren – tillgängligheten ska gälla även digitalt, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Under 2018 får akutsjukvården tydligare vårdnivåer, bland annat tio närakuter som förbättrar tillgängligheten och minskar väntetiderna i den akuta vården. Arbetet kring att förbättra rutinerna för våra upphandlingar, och därmed öka effektiviteten och kvaliteten, är särskilt viktigt. Vi arbetar också med att förstärka ambulansvården, med fler transportambulanser och ny intensivvårdsambulans, säger Marie Ljungberg-Schött (M), akutsjukvårdslandstingsråd.

- Den här budgeten kommer innebära mycket positivt för våra äldre patienter. Äldresjukvården är det område som får störst procentuell uppräkning, med hela 6,5 procent eller 3,4 miljarder kronor. Jag är glad att budgeten även har ett tydligt barnperspektiv. Inom barnsjukvården bygger vi upp nya kunskapscentrum inom diabetes, astma och allergi och neonantalvård, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

- Primärvården är navet i sjukvården och den som ska hålla patienten i handen genom vården. Därför förtydligar vi nu uppdraget för husläkarna, så att de med störst vårdbehov ska kunna få en fast vårdkontakt, och tillför extra resurser. På så sätt flyttar vi vården närmare patienterna och understryker ytterligare hur viktig primärvården är i Stockholms läns landsting, säger Karin Fälldin (C), talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Siffror i budgeten

Uppgår till 59,9 miljarder kronor – rensat för tekniska förändringar är det en ökning med 1 867 miljoner kronor. Ansvaret för AT- och ST-utbildningar flyttas över från landstingsstyrelsens förvaltning och innebär en budgetförändring på 714 miljoner kronor.

Budgetens delar

Somatisk specialistvård – på och utanför sjukhusen (vårdval och upphandlade avtal) 27,9 miljarder kronor (+4,1%)
- varav akutsjukhusen 23 miljarder kronor (+3,6%)

Primärvård 10,7 miljarder kronor (+6%)

Psykiatri 6,1 miljarder kronor (+3,2%)

Äldresjukvård 3,4 miljarder kronor (+6,5%)

Tandvård 1,2 miljarder kronor (+6,3%)

Läkemedel 5,9 miljarder kronor (+5,5%)

Hjälpmedel 2 miljarder kronor (+4,1%)

Därtill habilitering (540 miljoner kronor) och övrig sjukvård (3,5 miljarder kronor) samt avskrivningar m m.

Besök och vårdtillfällen

Läkarbesöken beräknas minska med 3,3% jämfört med budget 2017, och övriga besök öka med 7,2%. Vårdtillfällen (dvs vård där man blir inlagd på sjukhus) beräknas minska med 1,3%. Det är i linje med inriktningen att mer vård ska utföras utanför sjukhusen, och att läkarbesök (framför allt i primärvården) ska kunna få ta längre tid och fokusera på dem med störst vårdbehov. Läkarbesöken bedöms dock komma att öka inom psykiatrin (+2,5%) och i avancerad sjukvård i hemmet (+2,8%).

Viktiga förändringar i vården 2018

Fokus på tillgänglighet och kontinuitet.

Hälso- och sjukvården utanför akutsjukhusen förstärks. Husläkarna blir viktigare. Fast läkarkontakt ska införas, till en början för de mest vårdbehövande patienterna.

Ny struktur för akut omhändertagande: intensivakuten på Nya Karolinska öppnar 2018. Ytterligare nio nya närakuter för barn och vuxna, med det enhetliga uppdraget och labb, röntgen och ambulansintag, öppnar (blir totalt 10 med den redan öppnade Närakut Haga).

Digitaliseringen fortsätter, under 2018 införs och utvecklas vårdgaranti för digital tillgänglighet. Videobesök, telefontjänster och e-tjänster ska vara naturliga delar av vårdutbudet.

För Anna Starbrink (L)
Rasmus Jonlund, presschef
Mobil: 070-737 41 83
rasmus.jonlund@sll.se

För Marie Ljungberg-Schött (M)
Caroline Cederquist, presschef
Mobil: 070-737 58 66
caroline.opsahl@sll.se

För Ella Bohlin (KD)
Sofia Tahko, pressekreterare
Mobil: 070-737 40 39
sofia.tahko@sll.se

För Karin Fälldin (C)
Sofia Molin, pressekreterare
Mobil: 070-737 41 42
sofia.molin@sll.se

Prenumerera