BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002-01-01 – 2002-12-31

Report this content

Balansomslutningen för LifeAssays ABper den 31 december 2002 var 2 599 849 kr (2 153 370 kr) motsvarande 0,06kr/aktie (0,15 kr/aktie).

Resultatet för LifeAssays AB var -4 559 771 kr (-1 614 816 kr). Resultatet per aktie var –0,10 kr (-0,11 kr).

På balansdagen den 31 december 2002 noterades bolagets B-aktie till 0,50 kr vilket ger ett börsvärde på 23,3 Mkr.

Antalet aktier i bolaget uppgick vid rapporteringsperiodens utgång till 46 512 000. För motsvarande period år 2001 uppgick aktierna till 14 169 000.

Det har varit ett dynamisk år för LifeAssays AB. Under april-maj månad genomförde Bolaget en nyemission på 4 005 000 B-aktier till en emissionskurs om 1,25 kr per aktie. Emissionen som blev fulltecknad tillförde bolaget 5 miljoner kronor. Emissionskostnaderna för bolaget uppgick till ca 600 000 kronor.

Bolaget noterades den 28 juni 2002 på NGM Equity, noteringen föregicks av en marknadsplatsrevision utförd av BDO Consulting Group Stockholm AB. Bolaget noterades till en kurs på 1,25 kr/aktie. I anledning av noteringen utökades styrelsen med två ledamöter för att förstärka kompetensen inom medicin och strategiområdet.

Bolaget har under året fokuserat sin forskning och utveckling på två analyser, albumin i urin och CRP. Mätmetoden, MagnetoImmunoAssay har visat på mycket goda resultat och ligger som underlag för en doktorsavhandling av Kirstin Kriz som presenteras den 17 januari 2003. Kirstin Kriz har gjort en jämförande studie med befintliga teknologier på marknaden.

Ekonomisk information för år 2003

Ordinarie bolagsstämma 30 jan 2003

Kvartalsrapport jan-mars 19 maj 2003

Halvårsrapport 25 aug 2003

Delårsrapport jan-september 24 nov 2003

Bokslutskommuniké 02 feb 2004

Bolagsstämma 22 apr 2004

Rapporten har granskats av bolagets revisor.

Styrelsen den 17 januari 2003

LifeAssays AB

Kontaktperson

Susanne Nykvist, VD LifeAssays AB Tel: 046-286 54 00

Bolagets verksamhetsår är 1/1 till 31/12. Uppgifterna för 2001 har tagits ur den reviderade årsredovisningen.

FÖR FULLSTÄNDIG RAPPORT SE BIFOGAD FIL

Dokument & länkar