DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2004

LifeAssays utvecklar morgondagens generation av Point of Care instrument dvs patientnära analysinstrument som dessutom kan utföra ett flertal analyser parallellt. Teknologin erbjuder snabba analyser av proteiner, hormoner och bakterier i tex blod. Instrumentet mäter inte bara noggrant och på kort tid, listan av analyser kan utökas allt eftersom behov uppstår. Att analyssvar ges inom 10 minuter på prover som i dag måste skickas till större laboratorium för analys kommer att ha stor betydelse både för läkare, patienter och sjukvårdskostnader.

Bolaget befinner sig just nu i en fas där man går från utveckling till en produkt som i alla avseenden skall anpassas för att leva upp till nuvarande och kommande krav som ställs på en medicinteknisk produkt för Point of Care (PoC) Marknaden.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Fortsatt optimering och evaluering av ett blodreagenskit för C-reaktivt protein (CRP).

· Inlämning av nio regionala samt nationella ansökningar om patent avseende Bolagets patenterade driftskompenserade magnetiska permeabilitetsdetektor.

Det tredje kvartalet har Lifeassays verksamheten helt varit inriktad på optimering och evaluering av ett blodreagenskit för CRP (för både högkänsligt och normalt mätområde). Den pågående jämförande studien på patientprover från Universitetssjukhusen i Lund och Uppsala håller på att avslutas och målsättningen är att resultaten skall publiceras i en internationell vetenskaplig tidskrift. Resultaten är som tidigare aviserats lovande.

I slutet av tredje kvartalet (21-22 oktober 2004) presenterades delar av Bolagets teknologi med en föreläsning på en internationell konferens (Invest in Innovation, MedTech Insight, Boston ,USA).

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Bolagets nyemission om 8 000 000 B-aktier med teckningstiden 8-21 november 2004 blev övertecknad till 29 % och kommer därmed att förstärka kassan med 2 Mkr före emissionskostnader (1.9 Mkr efter emissionskostnader). Bolagets huvudägare, European Institute of Science AB, tecknar 3 100 000 B-aktier och ökar därmed sitt innehav från 23.0 % till 24.5 % av kapital och röster.

PERIODENS RESULTAT

Resultatet för LifeAssays uppgår preliminärt till - 2 837 tkr (- 3 162 tkr), resultatet per aktie uppgår till -0,04 kr (-0,05 kr).

INVESTERINGAR

Bolagets investeringar under tredje kvartalet 2004 uppgick till 399 tkr (173 tkr).

ÄGARSTRUKTUR

Antalet aktier i Bolaget uppgick vid rapporteringsperiodens utgång till 79 073 946 B-aktier. För motsvarande period 2003 uppgick aktierna till 60 720 946 B-aktier.

Aktiekursen (senaste betalkursen) för tredje kvartalet 2004 var 0.25 kr (0.25 kr) vilket ger ett börsvärde på 19,8 Mkr (15,2 MKr).

(För tabell se bifogad fil)

EKONOMISK INFORMATION FÖR ÅR 2004

Bokslutskommuniké 2004: 3 feb 2005

Bolagsstämma 2005: 21 april 2005

DELÅRSRAPPORTEN HAR EJ GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

Lund den 22 november 2004

Styrelsen

LifeAssays AB

För ytterligare information kontakta: Dario Kriz, VD

LifeAssays AB Tel: 046 - 286 54 00

IDEON Science Park Fax: 046 - 286 54 19

SE - 223 70 Lund

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

Prenumerera

Dokument & länkar