HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2004

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Fortsatta preliminära mätningar av högkänsligt CRP på blodprover erhållna från primärvården har givit lovande resultat.

· Det svenska Patent- och Registreringsverket meddelade patent för Bolagets driftskompenserade magnetiska permeabilitetsdetektor.

Det andra kvartalet har Lifeassays verksamheten fortsatt varit inriktad på framtagandet av analyser för CRP, U-Albumin och Cystatin C. En optimering av mätmetoden håller på att genomföras. Detta sker parallellt med jämförande studier på patientprover från Universitetssjukhusen i Lund och Uppsala.

I slutet av andra kvartalet presenterade Bolaget sig med en föreläsning på den internationella BIO2004 konferensen/mässan i USA. I samband med detta kontaktades LifeAssays av en av Japans största aktörer inom Point-of-Care området.

LifeAssays utvecklar morgondagens generation av Point of Care instrument dvs patientnära analysinstrument som kan utföra ett flertal analyser parallellt. Teknologin erbjuder snabba analyser av protein, hormoner och bakterier i tex blod. Instrumentet mäter inte bara noggrant och på kort tid, listan av analyser kan utökas allt eftersom behov uppstår. Att analyssvar ges inom 10 minuter på prover som i dag måste skickas till större laboratorium för analys kommer att ha stor betydelse både för läkare och för patienter.

Bolaget befinner sig just nu i en fas där man går från utveckling till en produkt som i alla avseenden skall anpassas för att leva upp till de nuvarande och kommande krav som ställs på en medicinteknisk produkt för Point of Care (PoC) Marknaden.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Det japanska bolag som kontaktat LifeAssays i slutet av andra kvartalet skrev under ett sekretessavtal (2004-08-03) med motivationen att de är intresserade av LifeAssays teknologi i syfte att uppnå licens- eller OEM-avtal alternativt förvärv.

PERIODENS RESULTAT

Resultatet för LifeAssays uppgår preliminärt till - 2 058 tkr (- 2 251 tkr), resultatet per aktie uppgår till -0,03 kr (-0,04 kr).

INVESTERINGAR

Bolagets investeringar under första halvåret 2004 uppgick till 80 tkr (113 tkr).

ÄGARSTRUKTUR

Antalet aktier i Bolaget uppgick vid rapporteringsperiodens utgång till 79 073 946 B-aktier. För motsvarande period 2003 uppgick aktierna till 60 720 946 B-aktier.

Aktiekursen (senaste betalkursen) för andra kvartalet 2004 var 0.28 kr (0.30 kr) vilket ger ett börsvärde på 22,1 MKr (18,2 MKr).

(För tabell se bifogad fil)

EKONOMISK INFORMATION FÖR ÅR 2004

Delårsrapport 2004: 26 nov 2004

Bokslutskommuniké 2004: 3 feb 2005

Bolagsstämma 2005: 21 april 2005

DELÅRSRAPPORTEN HAR EJ GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

Lund den 30 augusti 2004

Kontaktperson: Dario Kriz, VD

LifeAssays AB Tel: 046 - 286 54 00

IDEON Science Park Fax: 046 - 286 54 19

SE - 223 70 Lund

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

Prenumerera

Dokument & länkar