HALVÅRSRAPPORT FÖR LIFEASSAYS 2002

LifeAssays redovisar för halvåret 0 (0) i omsättning samt ett resultat före skatt om

–1 778 tkr (-560 tkr).

Intäkterna uppgick totalt till 0,tkr (0 tkr).

Rörelseresultatet uppgick till –1 778 tkr (-560 tkr), motsvarande –0,04kr (-0,04 kr) per aktie. Det egna kapitalet uppgick 2002-06-30 till 0,12 kr (0,23 kr) per aktie. Aktiekursen

2002-06-30 (senaste betalkurs) för LifeAssays AB var 1,25 kr.

LifeAssays B-aktie är sedan den 28 juni 2002 noterad på NGM Equity. Totalt finns det

46 512 000 B-aktier i bolaget fördelat på ca 2000 aktieägare. Bolaget genomförde i mars 2002 en split (3:1) samt en nyemission på 4 005 000 aktier. Vid tidpunkten för halvårsrapporten 2001 fanns det i bolaget 14 169 000 aktier.

Viktiga händelser under första halvåret

Under april-maj månad genomförde Bolaget en nyemission på 4 005 000 B-aktier till en emissionskurs om 1,25 kr per aktie. Emissionen som blev fulltecknad tillförde Bolaget 5 miljoner kronor. Emissionskostnaderna för bolaget uppgick till 600 000 kronor.

Bolagets verksamhet har under perioden huvudsakligen inriktats på framtagandet av en första serie blodanalysinstrument, detta beräknas vara färdigt under augusti september.

Styrelsen i Bolaget har förstärkts med två externa styrelseledamöter Dr Arne Jacobsson verksam som distriktsläkare och verksamhetschef för vårdcentralen Södertull i Lund samt Bertil Ljung ägare och styrelseordförande i B Ljungh Invest AB samt ledamot i fullmäktige för Malmöhusläns landsting resp Region Skåne under flera mandatperioder.

Helårsprognos 2002

Prognosen för helåret 2002 kvarstår, årets resultat kommer att uppgå till - 3 636 tkr

Ekonomisk information för år 2001

Kvartalsrapport januari-september 8 oktober 2002

Bokslutskommuniké 3 februari 2003

Styrelsen

VD LifeAssays AB

Rapporten har granskats av bolagets revisor.

Kontaktperson

Susanne Nykvist VD i LifeAssays AB

Tel: 046-286 5405

Prenumerera

Dokument & länkar