KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 30 JANUARI 2003

Den ordinarie bolagsstämman beslutade att, enligt revisorns tillstyrkan, fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2002 samt att årets förlust skulle balanseras i ny räkning. Vidare beviljandes ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2002 års förvaltning.

Till ledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits omvaldes: Dario Kriz, Arne Jakobsson, Bertil Ljungh och Susanne Nykvist. Till styrelsesuppleant valdes: Margareta Pené

Bolagsstämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 465 120 kronor genom nyteckning av högst 23 256 000 B-aktier envar aktie med det nominella värdet 0,02 krona. Nyemissionslikviden är avsedd att föra LifeAssays mot en kommersialisering och de första industriella avtalen.

Den som på avstämningsdagen den 18 mars 2003 är registrerad som aktieägare i LifeAssays äger företrädesrätt att för två B-aktier i bolaget teckna en ny aktie av serie B. Första dagen för handel med aktier exklusive teckningsrätt är den 14 mars 2003.

Handel med teckningsrätter sker under tiden 24 mars- 4 april 2003 och handel med BTA sker från och med den 24 mars 3003.

Efter genomförd nyemission, vid full teckning, kommer aktiekapitalet att öka med 465 120 kronor för att därefter uppgå till 1 395 360 kronor.

Om nyemissionen ej blir fulltecknad med stöd av företrädesrätten, kommer styrelsen att fördela resterande aktier till i första hand de befintliga aktieägarna och i andra hand övriga som anmält sitt intresse att förvärva aktier genom teckning utan företrädesrätt.

Emissionskursen har fastställts till 0,25 krona per aktie, vilket medför att bolaget tillförs högst 5 814 000 kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 1 miljon kronor.

För ytterligare information kontakta Susanne Nykvist, VD

Tel 046-286 54 00

Prenumerera

Dokument & länkar