KVARTALSRAPPORT FÖR LIFEASSAYS AB 2002-01-01 TILL 2002-09-30

Report this content

LifeAssays redovisar för tredje kvartalet 0 (0) i omsättning samt ett resultat före skatt om –2 990 tkr (-924 tkr).

Intäkterna uppgick totalt till 0tkr (0 tkr).

Rörelseresultatet uppgick till –2 990 tkr (-924 tkr), motsvarande –0,64 kr (-0,07 kr) per aktie. Det egna kapitalet uppgick 2002-09-30 till 0,09 kr (0,20 kr) per aktie. Aktiekursen

2002-06-30 (senaste betalkurs) för LifeAssays AB var 0,33 kr.

LifeAssays B-aktie är sedan den 28 juni 2002 noterad på NGM Equity. Totalt finns det

46 512 000 B-aktier i bolaget fördelat på ca 2000 aktieägare. Bolaget genomförde i mars 2002 en split (3:1) samt en nyemission på 4 005 000 aktier. Vid tidpunkten för kvartalsrapporten 2001 fanns det i bolaget 14 169 000 aktier.

Viktiga händelser under de tre första kvartalen.

Under april-maj månad genomförde Bolaget en nyemission på 4 005 000 B-aktier till en emissionskurs om 1,25 kr per aktie. Emissionen som blev fulltecknad tillförde Bolaget 5 miljoner kronor. Emissionskostnaderna för bolaget uppgick till 600 000 kronor.

Bolagets verksamhet har under perioden huvudsakligen inriktats på framtagandet av en första serie blodanalysinstrument, dessa kommer att vara färdiga under oktober månad.

Styrelsen i Bolaget har förstärkts med två externa styrelseledamöter Dr Arne Jacobsson verksam som distriktsläkare och verksamhetschef för vårdcentralen Södertull i Lund samt Bertil Ljungh ägare och styrelseordförande i B Ljungh Invest AB samt ledamot i fullmäktige för Malmöhusläns landsting resp Region Skåne under flera mandatperioder

Helårsprognos 2002

Prognosen för helåret 2002 kvarstår, årets resultat enligt prognosen kommer att uppgå till - 3 636 tkr

Kommande ekonomisk information

Bolagstämma 30 januari 2003

Styrelsen

LifeAssays AB

Rapporten har granskats av bolagets revisor.

Kontaktperson

Susanne Nykvist VD i LifeAssays AB

Tel: 046-286 5405

Dokument & länkar