KVARTALSRAPPORT FÖR LIFEASSAYS AB 2003-01-01 - 2003-03-31

LifeAssays redovisar för kvartalet 0 (0) i omsättning samt ett resultat före skatt om

–1 040 tkr (-689 tkr).

Intäkterna uppgick totalt till 0tkr (0 tkr).

Rörelseresultatet uppgick till –1 040 tkr (-689 tkr), motsvarande –0,02 kr (-0,02 kr) per aktie.

LifeAssays B-aktie är sedan den 28 juni 2002 noterad på NGM Equity. Totalt finns det

46 512 000 B-aktier i bolaget fördelat på ca 2500 aktieägare. Bolaget genomförde i maj 2002 en nyemission om 4 005 000 B-aktier vid tidpunkten för kvartalsrapporten 2002 fanns det i bolaget 42 507 000 B-aktier.

Viktiga händelser under första kvartalet

Vid den ordinarie bolagsstämman den 30 januari 2003 beslutade stämman att öka bolagets aktiekapital med högst 465 120 kronor genom nyteckning av höst 23 256 000 B-aktier med teckningstid 24 mars-11 april. Nyemissionen tecknades till 62% vilket tillförde bolaget ca 2 800 000 kronor efter emissionskostnader.

I bolaget pågår forskning och utveckling av två analyser: albumin i urin och CRP i blod. Studier pågår med patientprover från Universitetssjukhuset i Lund. Utvecklingen av ytterligare en analys kommer att påbörjas under andra kvartalet 2003.

Ekonomisk information för år 2001

Halvårsrapport 25 augusti 2003

Delårsrapport januari-september 24 november 2003

Bokslutskommuniké 2 februari 2004

Bolagsstämma 22 april 2004

Styrelsen

Rapporten har granskats av bolagets revisor.

Kontaktperson

Susanne Nykvist VD i LifeAssays AB

Tel: 046-286 5405

(FÖR FULLSTÄNDIG RAPPORT SE BIFOGAD FIL)

Prenumerera

Dokument & länkar