LIFEASSAYS AB (PUBL) KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED BL A FÖRSLAG TILL BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har beslutat kalla till extra bolagsstämma torsdagen den 2 oktober 2014 med bl a förslag till beslut om unitemission och minskning av aktiekapitalet.

Närmare detaljer beträffande förslagen framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan samt, såvitt avser unitemissionen, av ett separat pressmeddelande.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB (publ), Anders Ingvarsson, tel. nr: +46 46 286 54 00 eller e-post: info@lifeassays.com

 

Kallelse till extra bolagsstämma i LifeAssays AB (publ)

LifeAssays AB (publ) håller extra bolagsstämma torsdagen den 2 oktober 2014 kl. 11.00 i LifeAssays AB (publ):s lokaler, Sölvegatan 43A, i Lund.

 

DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 september 2014,
 • dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast måndagen den 29 september 2014.

Anmälan ska göras skriftligen till LifeAssays AB (publ), IDEON Science Park, 223 70 Lund, per e‑post: info@lifeassays.com eller per telefon: 046-286 54 01. Vid anmälan bör namn, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. Anmälan bör även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt ska sådan vara daterad och bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.lifeassays.com senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 september 2014. Sådan registrering kan vara tillfällig.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller flera justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed (bolagsordningsändring 1)
 8. Beslut om ändring av bolagsordningen (bolagsordningsändring 2)
 9. Beslut om företrädesemission av units
 10. Stämmans avslutande

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN I SAMBAND HÄRMED (BOLAGSORDNINGSÄNDRING 1) (PUNKT 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

A. Ändring av bolagsordningen

Bolagets bolagsordning, § 4, ska ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst fem miljoner kronor (5 000 000) och högst tjugo miljoner kronor (20 000 000) istället för nuvarande lägst tolv miljoner tvåhundratio tusen kronor (12 210 000) och högst fyrtioåtta miljoner åttahundrafyrtio tusen kronor (48 840 000).

B. Minskning av aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

 1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fri fond.
 2. Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 7 540 527,42  kronor.
 3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

 

Minskningsbeloppet ska endast vara så stort att kvotvärdet efter genomförd minskning av aktiekapitalet är 15 öre per aktie. Bakgrunden till förslagets utformning är att bolaget har utestående teckningsoptioner (Serie B2 2013/2014) med en löpande teckningsperiod som innebär att antalet aktier och aktiekapitalet i bolaget kan komma att ändras fram till och med beslutet om minskning av aktiekapitalet. Vid tidpunkten för stämmans beslut kommer stämman emellertid känna till hur stort minskningsbeloppet ska vara för att kvotvärdet ska uppgå till 15 öre per aktie efter genomförd minskning av aktiekapitalet.

Styrelsen ska vara bemyndigad att anmäla till Bolagsverket det minskningsbelopp som ger ett kvotvärde om 15 öre per aktie. Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter att bolagets bolagsordning ändras.

Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 7 förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen. Beslut enligt denna punkt 7 förutsätter och är villkorat av att stämman även fattar beslut om (i) ändring av bolagsordningen (bolagsordningsändring 2) (punkt 8) samt (ii) företrädesemission av units (punkt 9) vilka beslut föreslås samma bolagsstämma.

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (BOLAGSORDNINGSÄNDRING 2) (PUNKT 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Bolagets bolagsordning, § 4, ska ändras så att

 1. aktiekapitalet ska utgöra lägst femton miljoner kronor (15 000 000) och högst sextio miljoner kronor (60 000 000) istället för nuvarande lägst fem miljoner kronor (5 000 000) och högst tjugo miljoner kronor (20 000 000), och
 2. antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget ska vara lägst etthundra miljoner (100 000 000) och högst fyrahundra miljoner (400 000 000), istället för nuvarande lägst trettiosju miljoner (37 000 000) och högst hundrafyrtioåtta miljoner (148 000 000).

 

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 8 förutsätter och är villkorat av att stämman även fattar beslut om (i) minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed (punkt 7) samt (ii) företrädesemission av units (punkt 9), vilka beslut föreslås samma stämma.

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS (PUNKT 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

 1. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 38 608 451 units. En unit består av två aktier av serie B och en teckningsoption (serie 2014/2015). Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B i bolaget.
 2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units, varvid 1 befintlig aktie ska berättiga till 1 uniträtt, och 1 uniträtt ska berättiga till teckning av 1 unit.
 3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara den 9 oktober 2014.
 4. Teckningskursen per unit ska vara 60 öre, varav 30 öre avser respektive aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
 5. Teckning av units ska ske från och med den 13 oktober 2014 till och med den 27 oktober 2014. Teckning av units med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av. Teckning av units utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 6. I de fall samtliga units inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat units med stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i sista hand ske till garanter med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
 7. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
 8. Betalning för units som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska erläggas senast två bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 9. Betalning för tecknade units ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
 10. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget under perioden från och med att teckningsoptionen registrerats hos Bolagsverket till och med den 15 september 2015, till en teckningskurs om 40 öre per aktie.
 11. Vid full teckning i unitemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 17 373 802,95 kronor, varav ökningen avser 11 582 535,30 kronor för aktierna och 5 791 267,65 kronor för teckningsoptionerna.
 12. Vid full teckning i unitemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan antalet aktier av serie B i bolaget komma att öka med 115 825 353, varav ökningen avser 77 216 902 aktier av serie B som utgör en del av units och 38 608 451 aktier av serie B som tillkommer genom full teckning av teckningsoptionerna.
 13. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 14. Emissionen förutsätter ändring av bolagets bolagsordning.
 15. Om nyteckning sker efter utnyttjande av bolagets teckningsoptioner i Serie B2 2013/2014 i sådan tid att rätt till deltagande i unitemissionen uppkommer ska förslaget anses innebära att bolaget ska emittera ytterligare högst det antal units som motsvaras av de till följd av utnyttjade teckningsoptioner nytillkomna aktierna (3 283 368 units vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna). Förslaget kan således komma att anses innebära att antalet aktier av serie B i bolaget kan komma att öka med ytterligare 9 850 104, varav ökningen avser 6 566 736 aktier av serie B som utgör en del av units och 3 283 368 aktier av serie B som tillkommer genom full teckning av teckningsoptionerna, samt att bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 1 477 515,60 kronor, varav ökningen avser 985 010,40 kronor för aktierna och 492 505,20 kronor för teckningsoptionerna. 

 

För teckningsoptionerna gäller omräkningsvillkor.

Beslut om emission av units enligt denna punkt 9 förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut om (i) minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed (punkt 7) samt (ii) ändring av bolagsordningen (punkt 8), vilka beslut föreslås samma bolagsstämma.

 

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga beslutsförslag samt handlingar enligt 13 kap. 6 §, 14 kap. 8 § och 20 kap. 14 § aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.lifeassays.com senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman. Kopia av handlingarna kommer, från och med den dag de finns tillgängliga, genast och utan kostnad för mottagaren att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 38 608 451 och det totala antalet röster uppgick till 38 608 451, samtliga utestående aktier var av serie B, vilka representerande det totala antalet röster om 38 608 451 (en röst per aktie). Bolaget äger inte några egna aktier.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen

 

Lund i september 2014

LifeAssays AB (publ)

Styrelsen

 

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 september 2014 kl. 08.00