Årsredovisning 2016

Report this content

Den tidigare verksamheten avyttrades i september 2016. Ny verksamhet genom förvärvet av LightAir Holding AB ingår i koncernens redovisning från och med den 1 januari 2017. Rapporterat resultat, finansiell ställning och kassaflöde i denna årsredovisning avser således inte och ger inte någon information om den nya verksamheten. I informationsmemorandum publicerat den 12 april 2017, tillgänglig på www.lifeair.com, finns information om koncernens finansiella ställning per den 1 januari 2017. 

Finansiellt

  • Nettoomsättningen för helåret förändrades med -10 809 TSEK till 1 231 TSEK (12 040)
  • Rörelseresultatet för helåret förändrades med -2 745 TSEK till -8 605 TSEK (-5 860)
  • Resultatet före skatt för helåret förändrades med -2 640 TSEK till -8 540 TSEK (-5 900)
  • Resultat per aktie för året uppgick till -0,04 kr (-0,02) och efter utspädning -0,04 kr (-0,02)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret förändrades med -1 959 TSEK till -9 054 TSEK (-7 095).

Operativt

  • LifeAir AB (”LifeAir) har sedan juni 2016 sökt efter ny verksamhet att förvärva och har analyserat en rad olika företag av varierande storlek och inom olika branscher. I september 2016 avyttrades den tidigare verksamheten.
  • Vid extra bolagsstämma i LifeAir den 20 december 2016 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att förvärva samtliga aktier i LightAir Holding AB (”LightAir”) genom en apportemission. Förvärvet skedde genom en apportemission av 9 515 539 aktier i LifeAir, motsvarade en ägarandel om 77 procent av röster och kapital i LifeAir efter genomförd apportemission.
  • I början av 2017 överlät samtliga aktieägare i LightAir sina aktier i LightAir till LifeAir.

 

Koncernen (TSEK) 2016 2015 2014 2013 2012
Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. neg. neg.
Avkastning på sysselsatt kapital, % neg. neg. neg. neg. neg.
Rörelsekapital 14 201 20 569 15 897 3 195 13 447
Balanslikviditet (ggr) 12 13 7 2 4
Soliditet, % 91,6 93,1 87,8 61,0 75,6
Investeringar i anläggningstillgångar 187 635 608 1 221 -
Medelantal medarbetare 2 8 5 5 6


Aktiedata 2016 2015 2014 2013 2012
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,04 -0,02 -0,01 -0,06 -0,1
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,04 -0,02 -0,01 -0,06 -0,1
Eget kapital per aktie (SEK) 5,00 0,08 0,07 0,03 0,10
Börskurs vid årets slut (SEK) 6,05 0,17 0,23 0,30 0,14
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 190 434 273 355 223 417 137 019 99 872
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 2 842 284 230 240 728 137 028 137 006LifeAir – produkter, teknologier och marknader

Våra produkter

LifeAir är efter förvärvet av LightAir ett svenskt Clean Tech-bolag som utvecklar och säljer luftrenare baserade på två patenterade och banbrytande teknologier för luftrening i inomhusmiljö. Bolagets två produktfamiljer marknadsförs under varumärkena IonFlow och CellFlow vilka erbjuder effektiva och funktionella produkter med ett starkt designkoncept. IonFlow-teknologin är baserad på vidareutvecklad joniseringsteknik och CellFlow-teknologin är baserad på vidareutvecklad elektrostatfilterteknik. LifeAirs produkter är bland de mest testade på marknaden med mycket goda resultat. IonFlow-produkterna är därutöver de enda luftrenarna i världen som är vetenskapligt bevisade att effektivt förhindra spridning av luftburna virus; 2015 publicerades en vetenskaplig rapport i Nature Scientific Reports efter forskningsstudier på Karolinska Institutet (KI).

Våra teknologier

IonFlow - jonisering

Joniseringsteknologin innebär att man genom högspänning genererar enorma mängder elektroner som i sin tur bildar negativa joner med molekyler i luften. Genom att de negativa jonerna fastnar på partiklar i luften och laddar dem negativt kan man genom att tillhandahålla en positivt laddad kollektor fånga partiklarna genom en effekt liknande en magnet. Teknologin är mycket effektiv, men problemet är liksom för elektrostatfilter att ozon bildas. Idag finns lagstadgade gränsvärden för ozon och för att respektera dessa har de flesta jonisatorer på marknaden en väldigt låg jonproduktion och därmed bristfällig luftrening. LifeAir har löst problemet och kan med sin patenterade lösning uppnå en mycket hög jonproduktion och därmed effektiv partikelreduktion näst intill ozonfritt. Detta är helt unikt på marknaden. En annan effekt med jonisering är att väggar kan bli naturliga kollektorer. Detta problem har minimerats med LifeAirs teknologi, men i mycket smutsiga miljöer kan det ibland inte helt undvikas.

CellFlow - elektrostatfilter

Konventionell elektrostatfilterteknik innebär att luften passerar mellan laddade metallplattor. Partiklarna laddas negativt av negativa joner som genereras med högspänning. Det betyder att de negativt laddade partiklarna fastnar på de positivt laddade metallplattorna. Teknologin är effektiv, men filtret måste rengöras ofta för att bibehålla effektiviteten och en biprodukt av laddningen är det hälsofarliga ämnet ozon. LifeAirs CellFlow-teknologi är en innovativ utveckling av konventionell elektrostatfilterteknik med produkter som inte behöver rengöras lika ofta för bibehållen effektivitet och är näst intill ozonfria.

Våra marknader

Den globala marknaden för luftrenare väntas växa från cirka USD 15 miljarder i år till cirka USD 30 miljarder 2021, främst drivet av generellt ökat välstånd, stora befolkningar i nyckelmarknader, ökad medvetenhet om luftföroreningars negativa effekter samt ökade krav på luftkvalitet från myndigheter.

Marknaden för luftrenare är segmenterad där specifika geografiska förhållanden såsom befolkningsstorlek, halter av luftföroreningar och generell kunskap om luftkvalitet och dess hälsopåverkan i stor utsträckning styr efterfrågan och de krav som ställs på produkter. Tack vare LifeAirs breda produktportfölj och tydligt fokus på såväl funktion, effektivitet som design tillgodoser LifeAirs produktutbud de kravprofiler som ställs på olika marknader.

Marknaden för luftrenare kan delas in i tre sektorer: konsumentprodukter (30 procent), kommersiella produkter (45 procent) och industriella produkter (25 procent). LifeAir har sedan 2007 sålt produkter inom ett subsegment till konsumentmarknaden vilket utgör cirka 6 procent av den totala marknaden. Under 2017 lanserar LifeAir en rad produkter som vänder sig till såväl konsumentmarknaden som den kommersiella marknaden och kommer därigenom adressera närmare 75 procent av den totala marknaden för luftrenare. Detta innebär att den potentiella marknaden utökas från 1,8 miljoner till cirka 29 miljoner sålda luftrenare.

LifeAirs affärsmodell baseras på att bolaget utvecklar produkter och varumärke som sedan säljs och marknadsförs genom ett världsomspännande nät av distributörer. Genom LifeAirs Premium Distributor Program där utvalda distributörer ansvarar för att marknadsföra och bygga upp lokala distributionsnät av återförsäljare begränsas LifeAirs egna kostnaderna i verksamheten. Därutöver tillåter affärsmodellen bibehållen flexibilitet att snabbt anpassa produktutveckling och marknadsföring till förändringar på lokala marknader och hög konkurrenskraft. LifeAirs verksamhet har sedan dess grundande sålt cirka 150 000 IonFlow-produkter i cirka 30 länder runt om i världen.

Årsredovisning 2016

För ytterligare information kontakta:

Roger Sogge
VD, LifeAir AB (publ)
070-961 51 15
roger.sogge@lifeair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LifeAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lifeair.com

---

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 23:00 CET.


Om LifeAir

LifeAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lifeair.com.

Prenumerera