Brev till aktieägare i LightAir AB (publ): Bästa aktieägare

Vi genomför nu en företrädesemission som ger oss möjlighet att genomföra en ny affärsplan med en ny produktlansering och ett strategiskifte som resulterar i tillgång till en betydligt större marknad. Som aktieägare får du härmed en informationsfolder och ytterligare information om hur du gör för att delta i nyemissionen. Emissionen, som förväntas inbringa cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader, genomförs i form av aktier. Aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de ägde på avstämningsdagen den 19 oktober 2018.

Som verkställande direktör för LightAir AB (publ) och den koncern där LightAir AB (publ) är moderbolag (”LightAir” eller ”Bolaget”) är jag stolt över det vi har åstadkommit hittills. Med över 170 000 sålda IonFlow-produkter har vi kunnat visa att Bolaget har förmåga och kapacitet att driva sin verksamhet med en långsiktig affärsmodell. Med lansering av produkter med CellFlow-teknologin når vi nya marknadssegment och vi tror på en snabb tillväxtkurva. Det är ett nytt LightAir som växer fram.

Om projekten

Bolagets nuvarande produktfamilj marknadsförs under namnet IonFlow, vilka är de enda luftrenarna i världen som är vetenskapligt bevisade att effektivt förhindra spridning av luftburna virus; 2015 publicerades en vetenskaplig rapport i Nature Scientific Reports efter forskningsstudier på Karolinska Institutet (KI). Med IonFlow har vi byggt upp ett professionellt försäljningsnätverk som sålt över 170 000 IonFlow-enheter i USA, EU och Asien.

Bolaget förfogar via licens över ytterligare en unik och patenterad teknologi; CellFlow. CellFlow presenterar konkurrenskraftiga produkter med låga driftskostnader och effektiv avskiljning av partiklar på ett sätt som traditionella luftrenare med HEPA-filter inte klarar. CellFlow-teknologin kommer att kunna utmana och ta viktiga marknadsandelar från konventionella fläktdrivna luftrenare med mekaniska filter, som idag dominerar marknaden. Försäljningen inom dessa affärsområden ska bedrivas genom det etablerade försäljningsnätverket och är estimerad att starta i första kvartalet 2019.

Inom det nya affärsområdet Agriculture lanseras i november 2018 en virushämmare för djurhållning, AgroPro. Genom Agriculture, vilket bygger på Bolagets IonFlow-teknologi, riktar LightAir in sig på hästhållning och övrig djuruppfödning såsom kyckling och köttdjur. Enbart i Norden finns det 500 000 hästar. Intresset för produkten har varit stort från flera håll och redan två månader innan de första produkterna når marknaden har vi tecknat en order värd 650 000 SEK.

Teckningstid

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 24 oktober 2018 till och med den 7 november 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på NGM MTF under perioden den 24 oktober 2018 till och med den 5 november 2018. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i LightAir på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning och betalning senast den 7 november 2018 eller säljas senast den 5 november 2018 för att inte förfalla värdelösa.

Informationsfolder företrädesemission LightAir AB (publ)

Joakim Hansson
VD, LightAir AB (publ)
070-961 56 10
joakim.hansson@lightair.com

För ytterligare information om hur du deltar i emissionen:

Transaktionssida: redeye.se/transaction/LightAir

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
08-408 933 50
info@hagberganeborn.se


Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 08:00 CET.


Om LightAir

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera

Snabbfakta

Vi genomför nu en företrädesemission som ger oss möjlighet att genomföra en ny affärsplan med en ny produktlansering och ett strategiskifte som resulterar i tillgång till en betydligt större marknad. Som aktieägare får du härmed en informationsfolder och ytterligare information om hur du gör för att delta i nyemissionen. Emissionen, som förväntas inbringa cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader, genomförs i form av aktier. Aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de ägde på avstämningsdagen den 19 oktober 2018.
Twittra det här

Citat

Med över 170 000 sålda IonFlow-produkter har vi kunnat visa att Bolaget har förmåga och kapacitet att driva sin verksamhet med en långsiktig affärsmodell. Med lansering av produkter med CellFlow-teknologin når vi nya marknadssegment och vi tror på en snabb tillväxtkurva. Det är ett nytt LightAir som växer fram
Joakim Hansson, VD i LightAir
Planerade förstärkningar av organisationen har genomförts och vi står rustade att utnyttja de nya möjligheter vi nu skapar för oss själva
Joakim Hansson, VD i LightAir