Delårsrapport januari - juni 2016

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

”Under årets sex första månader utfördes flera kliniska studier med som mål att fastslå potentialen för produkten Biolight inom sportmedicinen. Då studiernas resultat inte var tillräckligt tydliga, fattades i juni månad beslutet att avsluta verksamheten inom ljusterapi, att byta namn på bolaget till Ascenditur och att med god kassa och en värdefull börsplats försöka förvärva en ny verksamhet. Arbetet med denna förändring pågår för fullt och vi hoppas att under hösten kunna presentera en intressant väg framåt för aktieägarna”, säger Jenny Carenco, VD i Ascenditur.

 

Beslut har fattats om att moderbolagets och koncernens verksamhet ska ändras. Förberedelse för ny verksamhet pågår. Koncernens resultaträkning och kassaflödesanalys och moderbolagets resultaträkning i denna delårsrapport avser sålunda ej kvarvarande verksamhet. Merparten av moderbolagets och koncernens tillgångar och skulder kommer att behållas.

  • Nettoomsättningen för första halvåret förändrades med -7 894 TSEK till 743 TSEK (8 637)
  • Rörelseresultatet för första halvåret förändrades med -3 784 TSEK till -5 552 TSEK (-1 768)
  • Resultatet före skatt för första halvåret förändrades med -3 746 TSEK till -5 527 TSEK (-1 781)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret förändrades med 233 TSEK till -1 734 TSEK (-1 967)

 

Nyckeltal

   

 

 

 
 

jan - jun

 

jan - dec

Koncernen (TSEK)

2016

2015

 

 

2015

Nettoomsättning

743

8 637

 

 

12 040

Rörelseresultat

-5 552

-1 768

 

 

-5 860

Resultat före skatt

-5 527

-1 781

 

 

-5 900

Periodens resultat

-5 527

-1 781

 

 

-5 900

Soliditet, %

95,4

89,1

 

 

93,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 734

-1 967

 

 

-7 095

Medelantalet medarbetare

2

9

 

 

8

 

Aktiedata

         
 

jan - jun

 

jan - dec

 

2016

2015

 

 

2015

Resultat per aktie, SEK

-0,02

-0,01

 

 

-0,02

Eget kapital per aktie, SEK

0,06

0,09

 

 

0,08

Börskurs vid periodens slut, SEK

0,06

0,30

 

 

0,17

Antal aktier vid periodens slut (tusental)

284 230

284 230

 

 

284 230

 

Jenny Carenco, Ascenditurs VD, kommenterar

”Biolightprodukten har rönt betydande framgångar inom svensk hästsport, där ett stort antal användare vittnat om produktens positiva effekter. Dock har alltid strategin varit att uppnå kommersiella framgångar med Biolight på olika marknader inom humanmedicinen. För att detta skall vara möjligt krävs tydliga och signifikativa resultat av kliniska studier, något som vid upprepade tillfällen varit svårt att uppnå. De sista studierna kring prestation inom uthållighetssporter, gav även den ett otydligt resultat, där delar av patienterna fick fantastiska resultat medan andras resultat var mer varierande.

Med bakgrund av detta fattades i juni i år beslutet av avsluta verksamheten med ljusterapi och med Biolightprodukten. Med en stadig kassa och en värdefull börsplats, siktar nu Ascenditur på att förvärva en ny intressant verksamhet. Under sommaren har ett antal företag analyserats som potentiella förvärvskandidater. Vi hoppas att under hösten kunna presentera en intressant väg framåt för aktieägarna.”

 

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

 

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för första halvåret förändrades med -7 894 TSEK till 743 TSEK (8 637). Den lägre nettoomsättningen beror på införandet under andra halvåret 2015 av ny distributionsmodell för animalmarknaderna med försäljning enbart via distributör för att ge bättre förutsättningar för tillväxt på dessa marknader och kunna fokusera på framtagande av produkter för humanmarknaderna. Detta har liksom under andra halvåret 2015 inneburit lägre försäljningspriser och lägre försäljning på animalmarknaderna.

Rörelseresultatet för första halvåret förändrades med -3 784 TSEK till -5 552 TSEK (-1 768). Minskningen är en följd av lägre nettoomsättning men också betydligt lägre kostnader samt nedskrivning av tillgångar om 1 690 TSEK till följd av beslut om verksamhetsändring.

 

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 17 214 TSEK (26 818). Soliditeten uppgick till 95,4 % (89,1 %). Koncernens likvida medel uppgick till 16 587 TSEK (23 849).

 

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret förändrades med 233 TSEK till -1 734 TSEK (-1 967). Förbättringen förklaras främst av minskat rörelsekapital till följd av lägre försäljning och kostnadsbas.

Kassaflödet från investeringsverksamheten under halvåret, -180 TSEK (-373), avser utgifter för immateriella tillgångar om produktutveckling och nyanskaffning av patent. Halvårets kassaflöde förändrades med -10 497 TSEK till -1 914 TSEK (8 583).

 

Förvärv och avyttringar

Inga förvärv och avyttringar har inträffat under halvåret.

 

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under halvåret uppgick till 0 TSEK (10). Försäljning av inventarier uppgick till 7 TSEK (0).

Utgifter för produktutveckling och nya patent uppgick under halvåret till 187 TSEK (333) respektive 0 TSEK (30).

 

Ascenditur-aktien

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 17 053 819,92 kr (17 053 819,92 kr), fördelat på 284 230 332 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,06 kr. Bolagets aktie är noterad på NGM Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). Den 30 juni 2016 var aktiekursen 0,061 kr. Det totala börsvärdet vid halvårsskiftet uppgick till 17,3 MSEK.

På bolagsstämman den 29 juni i år fattades beslut om att genomföra en omvänd split 1:100, vilken kommer att genomföras under slutet av augusti och början av september.

                                                                                                              

Medarbetare

Medelantalet medarbetare under första halvåret var 2 att jämföra med motsvarande period föregående år då medelantalet var 9.

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Ascenditur är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa i bolagets nuvarande verksamhet, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2015.

 

Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget och de helägda dotterbolagen Biolight AB och Redray AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen. Under 2015 omfattade koncernen även ett dotterbolag i Frankrike vars verksamhet lades ner under andra halvåret 2015.

 

Händelser efter rapportperiodens utgång

Som nämnts ovan har beslut fattats under 2016 om att moderbolagets och koncernens verksamhet ska ändras och förberedelse för ny verksamhet pågår. Moderbolaget planerar att avyttra den nuvarande verksamheten.

 

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké januari – december 2016                   27 februari 2017

Årsredovisning 2016                                                           April 2017

 

Ascenditurs finansiella rapporter publiceras på Ascenditurs webbplats www.ascenditur.se.

 

För ytterligare information kontakta:

Jenny Carenco, VD, tel. 070-637 76 36