LifeAir: Bokslutskommuniké januari – december 2017

(NGM: LAIR MTF)

LifeAir ABs verksamhet och koncernstruktur skapades genom att det på Nordic MTF tidigare listade bolaget Ascenditur AB (före detta Biolight AB) i januari 2017 förvärvade LightAir Holding AB genom apportemission. Ascenditur AB ändrade företagsnamn till LifeAir AB som också blev moderbolag i koncernen. Den nya verksamheten genom förvärvet av LightAir Holding AB ingår i koncernens redovisning från och med den 1 januari 2017. Rapporterat resultat, finansiell ställning och kassaflöde i denna bokslutskommuniké avser den nya verksamheten.

  • Nettoomsättningen för helåret förändrades med -7 046 TSEK till 22 199 TSEK (29 245). Nettoomsättningen för fjärde kvartalet förändrades med -3 646 TSEK till 2 140 TSEK (5 786)
     
  • Rörelseresultatet för helåret förändrades med -2 136 TSEK till -15 810 TSEK (-13 674). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet förändrades med -2 900 TSEK till -8 221 TSEK (-5 321)
  • Resultatet före skatt för helåret förändrades med -1 694 TSEK till -16 775 TSEK (-15 081). Resultatet före skatt för fjärde kvartalet förändrades med -2 149 TSEK till -8 317 TSEK (-6 168) 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret förändrades med 3 656 TSEK till -14 658 TSEK (-18 314). Kassaflödet från den löpande verksamheten för fjärde kvartalet förändrades med 13 732 TSEK till 15 TSEK (-13 717)
Nyckeltal
okt - dec jan - dec
Koncernen (TSEK) 2017 2016 2017 2016
Nettoomsättning 2 140 5 786 22 199 29 245
Rörelseresultat -8 221 -5 321 -15 810 -13 674
Resultat före skatt -8 317 -6 168 -16 775 -15 081
Periodens resultat -8 317 -6 168 -16 775 -15 081
Soliditet, % 44,8 46,0 44,8 46,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 -13 717 -14 658 -18 314
Medelantalet medarbetare 6 7 7 7


Aktiedata
okt - dec jan - dec
2017 2016 2017 2016
Resultat per aktie, SEK -0,67 -0,65 -1,36 -1,58
Eget kapital per aktie, SEK 0,92 1,47 0,92 1,47
Börskurs vid periodens slut, SEK 2,80 - 2,80 -
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 12 358 9 516 12 358 9 516
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 12 358 9 516 12 358 9 516

Joakim Hansson, LifeAirs VD, kommenterar

”Som nytillträdd VD har jag under mina första två månader på LifeAir fokuserat på att lära känna verksamheten närmare. Jag konstaterar att 2017 var ett år med stora förändringar relaterade till såväl verksamheten som ägarstruktur och styrelse. Genom en apportemission lyftes ny verksamhet in i det, på Nordic MTF, redan listade bolaget.

Sedan jag tillträdde har en strategiöversyn påbörjats som förväntas vara slutförd de kommande månaderna. Vi adresserar försäljningsstrategier, investeringar i det framtida produkterbjudandet men också initiativ som syftar till att effektivisera bolagets alla delar. Vissa av dessa effektiviseringsåtgärder sjösattes redan under det fjärde kvartalet och det är glädjande att se att det delvis fått omedelbar effekt i form av sänkta kostnader och ett neutralt operativt kassaflöde redan under det fjärde kvartalet. 

Vår översyn har även lett till beslutet att införa en garantiavsättning i samband med försäljning och, inte som tidigare, vid utfall av garantikostnader. Detta, i kombination med omstrukturering och vd-byte, medförde en negativ resultatpåverkan av engångskaraktär om 4,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet.

I kombination med det kapital som tillkom i samband med den nyligen genomförda konvertibelemissionen, ger detta LifeAir och mig som nytillträdd VD möjlighet att djupare utvärdera företagets förutsättningar och strategiska vägval.

Försäljningen av IonFlow-produkter blev under 2017 lägre än förväntat och det kan ta flera kvartal innan vi kan se betydande försäljningsökningar. Men med detta sagt, ser jag mycket positivt på LifeAir och våra långsiktiga möjligheter. Flera av de viktigaste grundstenarna för en framgångsrik verksamhet är på plats. Vi verkar på en intressant global marknad som är i stark tillväxt med stort fokus på hälsa och livsmiljö. Den patenterade IonFlow-teknologin levererar solida kundvärden för såväl hälsa som driftsekonomi. I tillägg har vi goda exempel på att produkterna har haft bra efterfrågan på selekterade marknader i både Asien och Europa. Med mina erfarenheter av marknad och försäljning inom konsumentelektronik kommer jag tillsammans med teamet på LifeAir att bättre utnyttja bolagets potential i tillgängliga teknologier, produkter och marknaden.”

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

Väsentliga händelser under och efter rapportperiodens utgång

Joakim Hansson utsågs till VD för bolaget och ersatte Roger Sogge under fjärde kvartalet 2017. Joakim Hansson har tillträtt.

Bolaget har efter räkenskapsårets utgång förstärkt likviditeten genom riktad emission av 8 070 MSEK i ett konvertibelt lån som beslutades vid extra bolagsstämma 2018-01-10. Emissionen är betald.

Vid den extra bolagsstämman 2018-01-10 valdes Bengt Holmqvist till ny styrelseledamot. Göran Wikström avböjde omval.

Nettoomsättning och resultat

Fjärde kvartalet 

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet förändrades med -3 646 TSEK till 2 140 TSEK (5 786). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet förändrades med -2 900 TSEK till -8 221 TSEK (-5 321). Kvartalets rörelseresultat har belastats med kostnader av engångsnatur på ca 4,5 MSEK avseende ändrad bedömning av garantiåtaganden, kostnader i samband med VD byte och andra personalförändringar samt andra externa kostnader. Rörelseresultatet exklusive nämnda kostnader av engångsnatur var ca 1,6 MSEK bättre än motsvarande period föregående år.

Helåret

Nettoomsättningen för helåret förändrades med -7 046 TSEK till 22 199 TSEK (29 245). Under helåret 2016 gjordes en försäljning med en intäkt på cirka 4,6 MSEK, vars fordran succesivt bedömdes som mer och mer osäker och slutligen skrevs ner i slutet av 2016. Exklusive denna försäljning 2016 har nettoomsättningen för helåret 2017 minskat med ca 2,4 MSEK jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet för helåret förändrades med -2 136 TSEK till -15 810 TSEK (-13 674). Rörelsens kostnader för fjärde kvartalet var 10 361 TSEK (11 715) och var ca 5,9 MSEK exklusive kostnader av engångsnatur, att jämföras med rörelsens kostnader för helåret som var 39 427 TSEK (44 518) och ca 35 MSEK (37,5) exklusive kostnader av engångsnatur. Det positiva kassaflödet för fjärde kvartalet (se nedan) tyder på att bättre balans uppnåtts mellan bolagets intäkter och kostnader.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 11 371 TSEK (13 945). Soliditeten uppgick till 44,8 procent (46). Koncernens likvida medel uppgick till 2 385 TSEK (7 053). Bolaget har direkt efter räkenskapsårets utgång, i januari 2018, förstärkt sin likviditet med 8 070 TSEK genom emission av ett konvertibelt lån.

Utöver likvida medel har koncernen vid årets utgång en beviljad checkräkningskredit om 2 000 TSEK (2 000), varav utnyttjat belopp var 2 028 TSEK (1 439) och ingår i kortfristiga skulder.

Kassaflöde

Fjärde kvartalet 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för fjärde kvartalet förändrades med 13 732 TSEK till 15 TSEK (-13 717). Förbättringen förklaras till stor del av förbättrat underliggande resultat för den löpande verksamheten med ca 4,4 MSEK, samt en ökning av kortfristiga skulder under fjärde kvartalet 2017 jämfört med en kraftig minskning under motsvarande period föregående år, en skillnad på ca 10 MSEK.

Under fjärde kvartalet 2016 förstärktes eget kapital med 20,9 MSEK genom inlåning och nyemissioner som tillförde ca 6,6 MSEK i likvida medel och genom att lån från aktieägare konverterades genom kvittning till eget kapital. Fjärde kvartalets kassaflöde förändrades med -6 980 TSEK till 15 TSEK (6 995).

Helåret 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret förbättrades med 3 656 TSEK till -14 658 TSEK (-18 314). Förbättringen förklaras till stor del av förbättrat underliggande resultat för den löpande verksamheten med ca 4,3 MSEK.

Det positiva kassaflödet från investeringsverksamheten för helåret, 9 990 TSEK (-3 009), avser främst tillförda likvida medel om 10 104 TSEK från Ascenditur AB genom nedan förvärv. Under helåret 2016 förstärktes eget kapital med 28,1 MSEK genom nyemissioner som tillförde ca 13,8 MSEK i likvida medel och genom att lån från aktieägare konverterades genom kvittning till eget kapital.  Helårets kassaflöde förändrades med -11 445 TSEK till -4 668 TSEK (6 777).

Förvärv och avyttringar

På den extra bolagsstämman i Ascenditur AB den 20 december 2016 godkände stämman styrelsens förslag att förvärva samtliga aktier i LightAir Holding AB genom en apportemission av 9 515 539 aktier i Ascenditur AB.  Apportemissionen fulltecknades och med en emissionskurs på 5 SEK per aktie var det totala vederlaget 47 578 TSEK. Efter förvärvet ändrades företagsnamnet till LifeAir AB som blev moderbolag i koncernen och redovisningen av moderbolaget avser LifeAir AB.

Apportemissionen som slutfördes i början av 2017, var till stor del garanterad i december 2016.  Den nya styrelsen började sitt arbete vid ingången av 2017 och förvärvet ingår i koncernens redovisning från och med den 1 januari 2017.

Ascenditur-koncernen hade vid tidpunkten för förvärvet ingen operativ verksamhet varför LightAir Holding är den nya och enda verksamheten för koncernen.

Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv enligt K3 19.6 då LightAir Holding anses vara den redovisningsmässiga förvärvaren då dess ägare får det bestämmande inflytandet över koncernen. Ett omvänt förvärv innebär att den legala förvärvaren, dvs. enheten som utfärdar värdepappren, Ascenditur AB (senare namnändrat till LifeAir AB), blir det förvärvade bolaget. Jämförelseperioder 2016 och fram till förvärvstidpunkten avser LightAir Holding-koncernen.

Anskaffningsvärdet för LifeAir har satts till 14 212 TSEK baserat på 2 842 304 utestående aktier och en emissionskurs på 5 SEK. Enligt bolagsledningens uppskattning motsvaras verkligt värde för förvärvade tillgångar och övertagna skulder deras bokförda värden. Med anledning av att Ascenditur-koncernen inte bedrev någon verksamhet har mellanskillnaden av förvärvade nettotillgångar och anskaffningsvärdet, 11 TSEK, förts direkt till eget kapital. 

Verkligt värde för förvärvade tillgångar och skulder var som följer:

Kortfristiga fordringar 5 403
Likvida medel 10 104
Kortfristiga skulder -1 306
Förvärvade nettotillgångar 14 201
Anskaffningsvärde 14 212
Mellanskillnad 11
Förvärvad likvid: LifeAirs likvida medel 10 104
Utbetald likvid: Apportemission 0
Förvärvad likvid utöver utbetald likvid 10 104

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under helåret uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning och utrangering av inventarier uppgick till 0 TSEK (22).

Utgifter för produktutveckling, nya patent och registrering av varumärken uppgick under helåret till 0 TSEK (535), 0 TSEK (3) respektive 69 TSEK (469). Av koncernen utförda uppdrag avseende produktutveckling har fakturerats intresseföretagen enligt nedan.

Intresseföretag

LifeAir-koncernen är delägare i två bolag för att utveckla och kommersialisera CellFlow-teknologin; LifeAir CellFlow East AB och LifeAir CellFlow West AB. Dessa två bolag redovisas som intresseföretag i koncernen. Intresseföretagen har ingått uppdragsavtal med koncernen om produkt- och produktionsutveckling, försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt operativ drift och företagsledning av CellFlow-produkter, inklusive finansiering av intresseföretagens verksamhet. Under helåret och föregående år har intresseföretagen enbart bedrivit produktutveckling vars utgifter om 1 418 TSEK (1 599) debiterats av koncernen och till största del aktiverats. Resultatet från intresseföretagen, -103 TSEK (-22), motsvarar koncernens andel av deras resultat. På intresseföretagen har koncernen långfristiga fordringar om 2 301 TSEK (2 701) redovisade som finansiella anläggningstillgångar, och kortfristiga fordringar om 5 239 TSEK (3 732). Alla koncernens transaktioner med intresseföretagen har skett på marknadsmässiga villkor.

LifeAir-aktien

Aktiekapitalet uppgick vid årets utgång till 18 536 764,50 SEK (17 053 819,92), fördelat på 12 357 843 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,50 SEK. Bolagets aktie är noterad på NGM Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). Den 31 december 2017 var aktiekursen 2,80 SEK. Det totala börsvärdet vid årsskiftet uppgick till 34,6 MSEK.

Medarbetare

Medelantalet medarbetare under helåret var 7, detsamma som föregående år. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

LifeAir är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2016.

Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget LifeAir AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightAir Holding AB, LifeAir International AB, LifeAir Development AB och Redray AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen LifeAir Development AB och Redray AB.

Förslag på utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2017.

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2017                                    17 april 2018

Delårsrapport januari – mars 2018               15 maj 2018

LifeAirs finansiella rapporter publiceras på LifeAirs webbplats www.lifeair.com.

LifeAir Bokslutskommunike januari - december 2017

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hansson
VD, LifeAir AB (publ)
070-961 56 10
joakim.hansson@lifeair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LifeAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lifeair.com

---

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08:00 CET.


Om LifeAir

LifeAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lifeair.com.

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera

Citat

Som nytillträdd VD har jag under mina första två månader på LifeAir fokuserat på att lära känna verksamheten närmare. Jag konstaterar att 2017 var ett år med stora förändringar relaterade till såväl verksamheten som ägarstruktur och styrelse. Genom en apportemission lyftes ny verksamhet in i det, på Nordic MTF, redan listade bolaget. Sedan jag tillträdde har en strategiöversyn påbörjats som förväntas vara slutförd de kommande månaderna. Vi adresserar försäljningsstrategier, investeringar i det framtida produkterbjudandet men också initiativ som syftar till att effektivisera bolagets alla delar. Vissa av dessa effektiviseringsåtgärder sjösattes redan under det fjärde kvartalet och det är glädjande att se att det delvis fått omedelbar effekt i form av sänkta kostnader och ett neutralt operativt kassaflöde redan under det fjärde kvartalet. Vår översyn har även lett till beslutet att införa en garantiavsättning i samband med försäljning och, inte som tidigare, vid utfall av garantikostnader. Detta, i kombination med omstrukturering och vd-byte, medförde en negativ resultatpåverkan av engångskaraktär om 4,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet. I kombination med det kapital som tillkom i samband med den nyligen genomförda konvertibelemissionen, ger detta LifeAir och mig som nytillträdd VD möjlighet att djupare utvärdera företagets förutsättningar och strategiska vägval. Försäljningen av IonFlow-produkter blev under 2017 lägre än förväntat och det kan ta flera kvartal innan vi kan se betydande försäljningsökningar. Men med detta sagt, ser jag mycket positivt på LifeAir och våra långsiktiga möjligheter. Flera av de viktigaste grundstenarna för en framgångsrik verksamhet är på plats. Vi verkar på en intressant global marknad som är i stark tillväxt med stort fokus på hälsa och livsmiljö. Den patenterade IonFlow-teknologin levererar solida kundvärden för såväl hälsa som driftsekonomi. I tillägg har vi goda exempel på att produkterna har haft bra efterfrågan på selekterade marknader i både Asien och Europa. Med mina erfarenheter av marknad och försäljning inom konsumentelektronik kommer jag tillsammans med teamet på LifeAir att bättre utnyttja bolagets potential i tillgängliga teknologier, produkter och marknaden.
Joakim Hansson, VD i LifeAir