Bokslutskommuniké januari - december 2000

Bokslutskommuniké januari - december 2000 Lign Multiwood är ett högteknologiskt företag med en revolutionerande och patenterad förädlingsteknik, CaLignum, inom den trämekaniska industrin. CaLignum-processen producerar trä med överlägsna egenskaper vad gäller hårdhet, slittålighet och skönhet. Lign Multiwood förbereder en kommersiell lansering hösten 2001. *Efterfrågan på CaLignum-trä fortsatte att öka. Flera samarbets- och sekretessavtal har slutits under året med svenska och utländska företag för provning, testning och prototyputveckling. Leveranserna av prover har också fortsatt att öka. De första kommersiella exportordrarna tecknades med tre företag. *Den första delen av Timwoods stora marknadsundersökning presenterades vid bolagsstämman. Denna visade på en möjlig försäljning på 250 Mkr på årsbasis under hösten 2004. *Forskning och utveckling av CaLignum-processen fortsatte i hög takt med flera viktiga landvinningar. Bl a kan det dominerande amerikanska träslaget Douglas Fir nu impregneras och färgas ända in i kärnans centrum. Flera patentansökningar lämnades in under året för utveckling av nya produkter och processteg. *Den successiva uppskalningen av produktionsprocesserna inför kommersiell lansering hösten 2001 gick enligt plan. Produktionsanpassning och - optimering i det delägda Lign Multipreg AB för olika träslag aktiverades kraftigt med goda framsteg. *Beslut fattades om att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande om nyemission av 4 miljoner B-aktier riktad till institutionella placerare. Arbetet påbörjades inför en noteringsansökan till OM Stockholmsbörsens O-lista. 4:e kvartalet 2000 *Timwood levererade andra delen av sin marknadsundersökning, omfattande övriga Europa, USA, Kanada och Japan. Resultatet visar på en mycket stor potential för CaLignum-trä. Styrelsen kommer att analysera effekterna under våren för strategier, organisation och resursbehov. Resultatet offentliggörs i samband med bolagsstämman den 22 maj 2001. *Mossboda Träs VD Bengt Carlsson utsågs till VD i Lign Multipreg AB. Bolaget kommer att starkt aktiveras under år 2001. Ny ställföreträdande teknisk direktör utsågs i Lign Multiwood. *Produktutvecklingen nådde goda resultat med patentsökning av en ny avvattningsteknik för trä samt utvecklingen av en ny olja som bas för ett nytt färgsystem. *Leveranserna av prover fortsatte i hög takt och nya avtal tecknades för samarbete och prototyputveckling. Marknad Den av styrelsen beställda undersökningen av Lign Multiwoods marknadspotential levererades under året i två delar. Bakom undersökningen står Timwood, ett av världens främsta konsultbolag för analyser av trämekanisk industri. Den första delen offentliggjordes i samband med bolagsstämman i maj. Denna studerade potentialen på de stora marknaderna i Europa, totalt sju länder, inom produktsegmenten golv, trappor, fönster och möbler. Ett mycket stort antal företag har kontaktats och besökts med frågor för bedömningar om möjliga säljvolymer för CaLignum. Sammanfattningsvis gav studien ett resultat som pekar på en möjlig volym på 13 000 ton på årsbasis from hösten 2004, vilket skulle motsvara en försäljning kring 250 Mkr. Denna nivå har också accepterats som en inledande ambitionsnivå för Lign Multiwoods fortsatta utveckling. Timwoods rapport, som är försiktig, indikerar t ex följande marknadsandelar hösten 2004: golv i Norge: 0,6 procent, möbler i Sverige: 0,34 procent, fönster i Danmark: 1,45 procent och trappor i Tyskland: 0,45 procent. Styrelsens tolkning är att andelarna visar på en långsiktigt mycket stor potential för CaLignum. Timwoods andra studie, som omfattar övriga Europa, USA, Kanada och Japan, levererades till styrelsen i slutet av 2000. En analys av studiens resultat och effekter på företagets strategier pågår under vinter och vår 2001 inför ett offentliggörande i samband med ordinarie bolagsstämma den 22 maj 2001. Styrelsen har emellertid uttalat att även den andra studien visar på en mycket stor potential, så stor att översyn av och preciseringar i liggande strategier och organisationsplaner måste genomföras. Marknadsbearbetningen bedrev i ett högt tempo. Flera sekretess- och samarbetsavtal har tecknats med såväl stora som små företag inom och utom landet. Flera avtal syftar till allianser kring specifika utvecklingsprojekt, bla förslag till nya produkter som testas i prototypstadiet. Mängden prover som sänds ut från Idéträ till svenska och utländska företag fortsatte också att öka. Under årets tredje kvartal fick Lign Multiwood sina första kommersiella exportordrar. En gick till ett nordiskt företag och två till företag i ett tysktalande land. Leveransen avsåg golv, panel och träkomponenter. Utlandsintresset växer för CaLignum med allt fler förfrågningar och varuprover. Utlandskontakterna pekar också på möjligheterna att etablera anläggningar för isostatpressning av trä. Den fortsatta tillväxten utomlands är nu föremål för analys och bedömning inom styrelsen. Styrelsen har uttalat en ambitionsnivå på sex pressar i olika länder inom fyra år och ett beslut inom två år. Aktiviteten på de stora trämässorna i Europa var intensiv under året. Framträdandet på svenska Elmiamässan blev en framgång med stor uppmärksamhet kring CaLignum, inte minst tack vare de designpriser - första pris och hederspris - som delades ut till möbler formgivna i CaLignum-trä. Arbetet med Lign Multiwood Total Quality fortsked enligt plan. Bolaget utvecklar sitt kvalitetssäkringssystem enligt normerna för ISO 9001. Miljöstandarden sätts enligt ISO 14001 standard. Miljöprofilen kommer att vara viktig i den framtida marknadsföringen. Forskning och utveckling Ytbehandlingen är av stor betydelse för CaLignum-trä. Samarbetet med GIAB i Götene och Industriellt Utvecklingscentrum i Mariestad gjorde goda framsteg enligt plan under 2000. Detta omfattar testmetoder, kravspecificerade lackmaterial, processutrustning och påföringsprocesser. Ett viktigt utvecklingsarbete bedrivs i Lign Multiwood AB och det 60- procentigt ägda impregneringsbolaget Lign Multipreg AB bildat 1999 tillsammans med Mossboda Trä AB som äger 40 procent. Syftet är att kunna framställa ett virke som är rötfritt, genomfärgat och brandsäkert. Under året fortsatte ansträngningarna att utveckla lämpliga tillvägagångssätt för impregnering och infärgning av CaLignum-trä. Det kommersiella värdet av färgat trä är stort på många marknader. Ett tekniskt genombrott skedde genom en lyckad färgning och impregnering ända in i kärnans centrum av det dominerande amerikanska träslaget Douglas Fir. Den nya infärgningsmetoden har patentsökts. Dessutom utvecklades en olja som tränger in ett par millimeter i trät och i kombination med trälack bildar basen för ytterligare ett nytt och bra färgsystem väl optimerat för CaLignum-trä. Oljan är unik och kommer att säljas som en specialprodukt från Lign Multiwood. I USA pågår ett utvecklingssamarbete tillsammans med ett amerikanskt utvecklingsföretag för att kraftigt öka brandsäkerheten för CaLignum-trä. En konceptuellt ny metod prövas som går ut på att göra det möjligt för de "brandsläckande" molekylerna att arbeta sig in i in cellulosacellerna, ända in i träets centrala kärna, för att där "bita sig fast". Målet är att ta fram ett brandsäkert virke som klarar brandklass ett. Resultatet av detta arbete väntas under senhösten 2001. Ett annat utvecklingsprojekt gäller processer för att låsa träet mot hög vattenbeständighet. Målet har nåtts att CaLignum-trä skall kunna sänkas ned i vatten i minst 24 timmar utan svällning. En patentsökt pressningsprocess prövades också under året för avvattning av färskt virke. Forsknings- och utvecklingsprocessen kring CaLignum ger löpande oväntade och intressanta resultat och uppslag. 1999 utvecklades CaLignums böj- och hållfasthetsegenskaper i en träprodukt "Flexible". Under året har flera andra sorters lövträd kunnat användas som råvara för "Flexible" mot tidigare endast asp. "Flexible" kan nu också låsas i önskad form tack vare en speciell värmebehandlingsprocess, som patentsökts. En oväntad upptäckt var att "Flexible" har ljuddämpande egenskaper, vilka nu skall utvecklas kommersiellt. Flera innovationer har gjorts beträffande ljuddämpande byggelement i CaLignum-trä som installeras under 2001 i en nybyggnation av ett forskarcenter i Sverige. Arbetet tillsammans med CTBA i Paris (Europas ledande forskningsinstitut för trämekanik) syftar till att verifiera och dokumentera CaLignums trämekaniska egenskaper främst hos tropiska träslag. Lign Multiwood har samkört hållfasthetsdata och provningsmetoder på många nya träslag med CTAB. Detta har resulterat i att CaLignums egenskaper nu kan mätas noggrannare än hos annat trämaterial. Dessa data har betydelse för att kunna utveckla CaLignum till ett ingenjörsmaterial för kontinuerliga bearbetningar under kontrollerade former. Produktion Lign Multiwoods produktion sker huvudsakligen vid anläggningen för Quintuspressen i Orsa (OTAB) och vid impregneringsanläggningen i Frövi (Lign Multipreg AB). Produktionsanpassningen och -optimeringen inför full industriell drift under hösten 2001 drevs enligt plan under 2000. En produktionsteknisk innovation genomfördes under året. Särskilt limmade träblock pressas för att sedan sågas till slitskikt, för golv, panel och trappor. Denna teknik förbättrar produktiviteten. Den under hösten 1999 installerade formateringsanläggningen med såg, kantskärning och hyvel har fungerat väl. Viktiga erfarenheter har vunnits för stora leveranser. Anläggningen kommer att behöva ytterligare investeringar för effektivare produktion och kvalitet. För att möta den planerade expansionen fattades beslut om att hyra ytterligare 500 kvadratmeter golv- och produktionsyta för utbyggnad av formateringsanläggningen, lagrings- och emballageutrymme Impregneringsbolaget Lign Multipreg AB har likaledes arbetat med att produktionsanpassa pilotanläggningen för optimalt utbyte när kommersiell produktion startar under hösten 2001. De processer som industrianpassas är · Impregnering av träslag ända in i kärnans centrum (gran, furu, olika amerikanska träslag) · Brandsäkert virke · Framtagning av L-virke, låst virke med hög vattenbeständighet · Homogen genomfärgning av trä ända in i kärnans centrum. Den 1 januari tillträdde Mossboda Träs VD Bengt Carlsson som VD i Lign Multipreg AB. Fler anställningar kommer att behövas under 2001. Professor Ingvar Johansson, ledande expert på impregnering, knöts på konsultbasis till verksamheten i december 2000. Ett nytt laboratorium för impregneringsutvecklingen installerades under året. Betydande ansträngningar inom OTAB ägnades kådproblematiken. Prov och tester visar att denna löses bäst för furu genom att först pressa virket, sedan "ströa" det över sommaren (ströa innebär att lagra virket i staplar med god luftgenomströmning) och därefter hyvla och slipa. Lign Multiwood fortsatte uppgraderingen av produktionsteknisk kompetens genom att anställa en ställföreträdande teknisk direktör. Rekrytering sattes ingång av specialister för kvalitetskontroll, teknisk service och produktionsanpassning. Arbetet med att kvalitetssäkra bolaget enlig ISO 9001-standard fortsatte. Miljöutvecklingen sker enligt standard för ISO 14001. Resultat och finansiell ställning Lign Multiwood befinner sig i övergången mellan en utvecklingsfas och den första kommersiella fasen. Styrelsens bedömning är att CaLignum-metoden har en mycket lovande framtid i ett internationellt perspektiv. Bolaget kommer därför även under den inledande kommersiella fasen att inriktas mot expansion och etableringar, vilket kommer att kräva betydande kapitaltillskott. Kassaflödet kommer under överskådlig tid att vara negativt. Bemyndigandet från bolagsstämman i maj 2000 utnyttjas under våren 2001 till att emittera högst 4 miljoner B-aktier till institutionella svenska och utländska placerare. För att säkra god tillgång till framtida riskkapital förbereder Lign Multiwood en ansökan om notering på OM Stockholmsbörsens O-lista under första hälften av 2001. Förberedelser pågår också för en handel i optioner enligt bolagsstämmobeslut i maj 2000. En option på varje tretal aktier ger rätt att teckna en B-aktie för 19:80 kr med lösen 1 augusti-1 september 2001 eller för 21:30 kr med lösen 1 januari - 1 februari 2002. Ekonomi och administration Arbetet med att förstärka företagets ekonomiska och administrativa funktioner fortsatte under året. Ekonomichefen Karl Tervell, lämnade Lign Multiwood på egen begäran för att tillträda en tjänst i hemorten. Tillförordnade ekonomichef Per Wittberg, ansvarar tillsvidare för ekonomi, personal och juridik. Rekrytering av ekonomichef pågår. Ann-Louise Lindbäck anställdes som redovisningsansvarig. Funktioner och rutiner anpassades till de krav som ställs på börsnoterade bolag. Tidigare ekonomichef Boris Norrlén utsågs som vice ordförande i styrelsen och rådgivare till VD i frågor kring långsiktig strategi och finansiering Personal Medelantalet anställda var under året 14 en ökning med 7 från föregående år. Framtid Mot bakgrund av de under året genomförda marknadsundersökningarna genomför styrelsen en översyn och precisering av strategier, organisation och resursbehov. Timwoods delrapport II antyder en mycket stor framtidspotential i övriga Europa, USA, Kanada och Japan som måste avvägas mot de tidigare formulerade ambitionerna för expansion. Styrelsen har tidigare uttalat att inom två år besluta om etablering av hel- eller delägda produktionsenheter i sex länder med produktionsstart inom fyra år. Bedömningen är att etableringar på respektive marknad är nödvändiga, då den lokala efterfrågan riktar sig mot olika typer av träslag. Syftet är att leasa pressutrustningen för att minska finansieringsbehovet. Strategin för expansion i västländer syftar till helägda dotterbolag. Strategin skall dock vara så flexibel att den medger licensgivning. Timwoods delstudie II och styrelsens detaljerade strategiska slutsatser vad gäller expansion, organisation och resursbehov kommer att offentliggöras i samband med bolagsstämman den 22 maj kl 13 30 på Vanbo Herrgård i södra Dalarna. Timwoods rapport del II presenteras kl 11 00. Sammanfattningsvis tog Lign Multiwood under 2000 ett stort steg mot kommersiell start under hösten 2001 genom uppskalning och intrimning av produktionsapparaten, fortsatt lyckad produktutveckling och patentering och professionalisering av organisation och administration. Marknadsförutsättningarna har kartlagts på ett systematiskt och detaljerat sätt och visar på en mycket stor internationell framtidspotential för Lign Multiwood. Finansiell rapportering och bolagsstämma Fakturering och resultat Årets fakturering uppgick till 0,9 Mkr och avser prover/prototyper av golv mm. Resultatet för perioden blev 0 kr då samtliga kostnader har aktiverats som "balanserade utgifter för utvecklingsarbete" (se kommentarer under redovisningsprinciper). Finansiell ställning Bolaget har en mycket hög soliditet samt en god likviditet. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen 22 maj kl. 13.30 på Vanbo Herrgård i södra Dalarna. Kallelse sänds ut senast torsdagen den 19 april. Aktien Aktien noteras inofficiellt hos Aragon Fondkommission. Kursutvecklingen kan följas i de flesta rikstäckande dagstidningarna samt på Lign Multiwoods hemsida. Redovisningsprinciper Bolaget ser över sina redovisningsprinciper för att säkerställa att dessa uppfyller de krav som kommer att ställas vid en ansökan till OM Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget ska följa de krav och anvisningar som Redovisningsrådet anger. Översynen av redovisningsprinciperna är ännu inte slutförd och diskussioner pågår därför med bolagets revisorer i vilka delar som anpassningar krävs. Nedanstående oreviderade resultat- och balansräkningar är därför upprättade med tillämpning av hittillsvarande redovisningsprinciper. Bolaget är angeläget om att redan nu anpassa sin redovisning till Redovisningsrådets rekommendationer trots att vissa av dessa, bl a RR 15, inte börjar gälla förrän 1 januari 2002. En anpassning till Redovisningsrådets rekommendation nr 15 "Immateriella tillgångar" kommer att föranleda en mindre nedskrivning av balansposten "Balanserade utgifter för utvecklingsarbete". Resultaträkning ( ej reviderad ) 2000-01- 1999-01-01 01 Belopp i tkr 2000-12- 1999-12-31 31 Nettoomsättning - - Förändring av produkter i arbete, färdiga varor Aktiverat arbete för egen 21 755 10 398 räkning Övriga rörelseintäkter - - 21 755 10 398 Rörelsens kostnader Inköpt material för provning -892 -1 098 Patentkostnader -1 823 -1 493 Övriga externa kostnader -13 637 -5 488 Personalkostnader -5 124 -2 266 Avskrivningar av materiella -279 -53 anläggningstillgångar Jämförelsestörande poster - - Övriga rörelsekostnader - - Rörelseresultat - - Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar - - Övriga ränteintäkter och liknande - - resultatposter, koncernföretag - - Övriga ränteintäkter och liknande - - resultatposter Övriga ränteintäkter och liknande - - resultatposter Räntekostnader och liknande - - resultatposter, koncernföretag - - Räntekostnader och liknande - - resultatposter Resultat efter finansiella - - poster Aktieägartillskott, erhållna - - Bokslutsdispositioner - - Resultat före skatt - - Skatt på årets resultat - - Årets resultat 0 0 Balansräkning ( ej reviderad ) 2000-12- 1999-12- 31 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för 37 473 15 718 utvecklingsarbete Koncessioner, patent, licenser, varumärken Licensrättigheter 600 600 Hyresrätter och liknande - - rättigheter 38 073 16 318 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark - - Maskiner och andra tekniska 1 581 871 anläggningar Inventarier, verktyg och 565 163 installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella - - anläggningstillgångar 2 146 1 034 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 169 169 Andra långfristiga 165 165 värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar - - 334 334 Summa anläggningstillgångar 40 553 17 686 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Lager av provmaterial 554 117 Varor under tillverkning - - Färdiga varor och handelsvaror - - Pågående arbete för annans - - räkning Förskott till leverantörer - - 554 117 Kortfristiga fordringar Kundfordringar - - Skattefordringar - - Kortfristiga fordringar 1 826 1 365 Förutbetalda kostnader 2 287 1 429 4 113 2 794 Kortfristiga placeringar - - Kassa och bank 17 828 40 619 Summa omsättningstillgångar 22 495 43 530 SUMMA TILLGÅNGAR 63 048 61 216 Balansräkning 0 Not 2063-02- 2063-02-04 04 Balansräkning ( ej reviderad ) 2000-12- 1999-12- 31 31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (28 257 400 aktier á nom 0,10 2 826 2 826 kr) Nyemission under registrering - - Överkursfond - - Uppskrivningsfond - - Bundna reserver 56 745 56 745 59 571 59 571 Fritt eget kapital Balanserad vinst - - Årets resultat 0 0 - - 59 571 59 571 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver - - plan Periodiseringsfonder - - Skatteutjämningsreserv - - - - Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser - - Övriga avsättningar - - - - Långfristiga skulder Checkräkningskredit - - Andra skulder till - - kreditinstitut Lån från aktieägare - - - - Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut - - Pågående arbete för annans - - räkning Förskott från kunder - - Leverantörskulder 2 151 1 232 Skulder till koncernföretag 63 65 Övriga skulder 125 74 Upplupna kostnader 1 138 274 3 477 1 645 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 63 048 61 216 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar - - Företagsinteckningar 340 340 Tillgångar med - - äganderättsförbehåll Bankräkningar - - Fordringar - - Övriga (var för sig) - - 340 340 Övriga ställda panter och Inga Inga säkerheter Fastighetsinteckningar - - Företagsinteckningar - - Övriga (var för sig) - - - - Summa ställda säkerheter 340 340 Ansvarsförbindelser Inga Inga Kapitalstruktur Antal Belopp Röster A- 4 250 000 425 000 42 500 aktier 000 B- 24 007 2 400 24 007 aktier 400 740 400 Summa 28 257 2 825 66 507 400 740 400 Söderbärke 2001-02-22 Curt Lindhe Verkställande direktör Telefon 0240-65 11 90, 0708-84 56 06 Telefax 0240-65 11 30 Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Lign Multiwood AB Produktion telefon 08-540 650 42, 070-417 24 90 Sörängsvägen 10 Marknad telefon 042-34 92 30, 070-417 24 99 777 60 Söderbärke Telefon 0240-65 01 20 E-mail: info@lignmultiwood.com Telefax 0240-65 02 40 www.lignmultiwood.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00350/bit0001.pdf

Om oss

Ett high-techföretag, som står inför en kommersiell lansering och med planer på en internationell expansion. Affärsidén är att på basis av egna patent för CaLignum-processen utveckla, producera och sälja isostatpressat trä.

Dokument & länkar