Bolagsstämma i AB LINDEX (publ) org.nr. 556452-6514

Bolagsstämma i AB LINDEX (publ) org.nr. 556452-6514 Aktieägarna i AB Lindex ,(publ) org.nr. 556452-6514, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 7 december 2004, klockan 16.00 i Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Dörrarna öppnas och inregistrering till bolagsstämman börjar klockan 15.00. Mellan 15.00 och 16.00 serveras enkel förtäring. Anmälan Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i aktieboken som förs av VPC AB, senast fredagen den 26 november 2004. dels anmäla sig till bolaget under adress AB Lindex, Box 233, 401 23 Göteborg. Det går även bra att anmäla sig per telefon: 0322-777 39 eller per e-post: investor.relations@lindex.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 13.00 fredagen den 3 december 2004. I anmälan anges namn, person-/ organisationsnummer och telefonnummer dagtid. För att äga rätt att deltaga i bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 26 november 2004. Ärenden på stämman 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av protokolljusterare och röstkontrollanter 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2003/2004 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 9. Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 12. Fastställande av arvode till styrelsen 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 14. Fråga om utseende av valberedning 15. Övriga frågor 16. Stämmans avslutande Förslag vid stämman Punkt 9 Styrelsen föreslår en utdelning om 15 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 10 december 2004. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utbetalas genom VPC:s försorg onsdagen den 15 december 2004. Aktieägare representerande cirka 37 procent av röstetalet i bolaget kommer på punkterna 11-14 i dagordningen att föreslå: Punkt 11 Att antalet styrelseledamöter blir 7 ledamöter och att någon styrelsesuppleant inte utses. Punkt 12 Att styrelsearvodet fastställs till 1.300.000 kronor och att arvodet fördelas mellan styrelseledamöterna enligt struktur: Ordförande SEK 300.000, övriga bolagsstämmovalda ledamöter SEK 150.000 samt för kommittéarbete SEK 100.000 att fördelas av styrelsen. Punkt 13 Omval av de ordinarie styrelseledamöterna, Christer Gardell, Conny Karlsson, Bengt Larsson och Lars Otterbeck samt nyval av Kicki Olivensjö, Nora Förisdal Larssen och Lars Förberg. Birgitta Johansson-Hedberg, ordförande i AB Lindex styrelse och Gerard De Geer har avböjt omval till styrelsen. Kicki Olivensjö (1958) är konsult inom mode och textil. Kicki är styrelseledamot i Idinge&olivensjö AB. Nora Förisdal Larssen (1965) har tidigare varit partner på McKinsey&Company's stockholmskontor och har bland annat lett McKinsey's arbete inom detaljhandel och konsumentvaror i Skandinavien. Nora har inga andra styrelseuppdrag. Lars Förberg (1965) är VD och delägare i Amaranth Capital. Lars är styrelseledamot i Intrum Justitia AB. Punkt 14 Att bolagsstämman skall besluta att det för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna i bolaget avseende val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt styrelse- och revisorsarvode, skall finnas en valberedning. Enligt förslaget skall styrelsens ordförande årligen i god tid före ordinarie bolagsstämma, kontakta de fem största aktieägarna i bolaget, för att i samråd utse en valberedning. Styrelsens ordförande skall kunna väljas till ledamot av valberedningen samt kunna utses till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande skall vidare tillse att information om valberedningens samman¬sättning med kontaktinformation offentliggörs i god tid inför bolagsstämman och skall även, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens m m som kan vara av betydelse för nomineringsarbetet. Aktieägare skall kunna lämna förslag till valberedning för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete. ____________________ Dagordning inklusive förslag till beslut i samtliga frågor kan erhållas per e-post: investor.relations@lindex.se eller per telefon: 0322-777 39. Göteborg i november 2004 AB Lindex (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Göran Bille, VD och koncernchef AB Lindex telefon +46(0)31-739 50 02 mobil +46(0)703-44 43 04 Ulrika Danielson, Informationschef telefon +46(0)31-739 50 05 mobil +46(0)709-50 16 13 Lindexkoncernen består av två butikskedjor: Lindex med 315 butiker på den nordiska marknaden och 25 butiker i Tyskland samt Twilfit med 58 butiker i Sverige. Koncernens affärsområden är damunderkläder, barnkläder och damkonfektion. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/02/20041101BIT21320/wkr0001.pdf

Om oss

Lindex är ett av Europas ledande modeföretag med cirka 460 butiker på 18 marknader och försäljning online. Lindex erbjuder ett inspirerande och prisvärt mode för den modeintresserade och medvetna kvinnan. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom dam-, barn-, underkläder och kosmetik. Lindex växer, både genom egna kanaler och tillsammans med globala modeplattformar. Lindex hållbarhetslöfte är att göra skillnad för framtida generationer genom att stärka kvinnan, respektera planeten och stå upp för mänskliga rättigheter. Lindex är ett helägt dotterbolag till Stockmann Oyj Abp Ytterligare information finns på www.lindex.com

Prenumerera

Dokument & länkar