Kallelse till AB Lindex Bolagsstämma

Bolagsstämma i AB LINDEX (publ) org.nr. 556452-6514 Aktieägarna i AB Lindex kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 15 januari 2004, klockan 16.00 i Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Dörrarna öppnas och inregistrering till bolagsstämman börjar klockan 15.00. Efter bolagsstämman serveras enkel förtäring. Anmälan Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i aktieboken som förs av VPC AB, senast måndagen den 5 januari 2004. dels anmäla sig till bolaget under adress AB Lindex, Box 233, 401 23 Göteborg. Det går även bra att anmäla sig per telefon: 0322-778 66 eller per e- post: investor.relations@lindex.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 13.00 tisdagen den 13 januari 2004. I anmälan anges namn, person-/ organisationsnummer och telefonnummer dagtid. För att äga rätt att deltaga i bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 5 januari 2004. Ärenden på stämman 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av justeringsmän och röstkontrollanter 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och revisorsrapport för verksamhetsåret 2002/2003 8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 9. Fördelning av de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 11. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman 12. Fastställande av arvode till styrelsen 13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter 14. Bestämmande av det antal revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman 15. Fastställande av arvode till revisorerna 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter 17. Fråga om utseende av nomineringskommitté 18. Val av ledamöter i nomineringskommitté 19. Övriga frågor 20. Stämmans avslutande Förslag vid stämman Aktieägare representerande cirka 35 procent av röstetalet i bolaget kommer på punkterna 1113 samt 17 i dagordningen att föreslå: Punkt 9 Styrelsen föreslår en utdelning om 12 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 20 januari 2004. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utbetalas genom VPC:s försorg fredagen den 23 januari 2004. Punkt 11 Att antalet styrelseledamöter blir 7 ledamöter och att någon styrelsesuppleant inte utses. Punkt 12 Att styrelsearvodet fastställs till 1.075.000 kronor och att arvodet fördelas mellan styrelseledamöterna enligt styrelsens bestämmande. Punkt 13 Omval av de ordinarie styrelseledamöterna Birgitta Johansson-Hedberg, Gerard H De Geer, Jörgen Johansson, Bengt Larsson och Lars Otterbeck samt nyval av Christer Gardell och Conny Karlsson. Christer Gardell (1960) är VD och delägare i Amaranth Capital. Christer har inga övriga styrelseuppdrag. Conny Karlsson (1955) är egen konsult. Conny är ordförande i MTV Produktion AB, Wilh.Sonesson AB och Tybring-gjedde ASA. Tommy Persson, Erik Stensrud och Michael Lemner har avböjt omval till styrelsen. Punkt 17 Att utse en nomineringskommitté bestående av fyra ledamöter. Kommitténs uppgift är att lämna förslag till val av och arvode till styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant/eventuella styrelsesuppleanter vid nästa ordinarie bolagsstämma. Dagordning inklusive förslag till beslut i samtliga frågor kan erhållas från AB Lindex, 441 84 Alingsås eller per telefon: 0322-778 66. Göteborg i december 2003 AB Lindex (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Jörgen Johansson, VD och koncernchef AB Lindex telefon +46(0)31-739 50 02 mobil +46(0)705-94 21 22 Ulrika Danielson, Informationschef telefon +46(0)31-739 50 05 mobil +46(0)709-50 16 13 Lindexkoncernen består av två butikskedjor: Lindex med cirka 350 butiker i Sverige, Norge, Finland och Tyskland samt Twilfit med cirka 60 butiker i Sverige. Koncernens affärsområden är damkonfektion, damunderkläder och barnkläder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Lindex är ett av Europas ledande modeföretag med cirka 460 butiker på 18 marknader och försäljning online. Lindex erbjuder ett inspirerande och prisvärt mode för den modeintresserade och medvetna kvinnan. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom dam-, barn-, underkläder och kosmetik. Lindex växer, både genom egna kanaler och tillsammans med globala modeplattformar. Lindex hållbarhetslöfte är att göra skillnad för framtida generationer genom att stärka kvinnan, respektera planeten och stå upp för mänskliga rättigheter. Lindex är ett helägt dotterbolag till Stockmann Oyj Abp Ytterligare information finns på www.lindex.com

Prenumerera

Dokument & länkar