Lindex bokslutsrapport 1999/2000

Report this content

BOKSLUTSRAPPORT 1999/2000 1 september 1999 - 31 augusti 2000 Lindex resultat efter finansiella poster ökade med 17 procent * Resultatet efter finansiella poster ökade med 17,5 procent och uppgick till 313 (266) Mkr, varav 20 (0) Mkr avser återföring av överskottsmedel från SPP. Resultatet efter finansiella poster i Norden ökade med 22,2 procent och uppgick till 402 (329) Mkr. * Lindex fortsätter att ta marknadsandelar på samtliga geografiska marknader. * Under verksamhetsåret 1999/2000 steg Lindex försäljning med 13,8 procent till 4 114 (3 615) Mkr. Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 5,1 (6,2) procent. Nyetablerade butiker bidrog med en försäljningsökning på 8,7 (6,4) procent. * Försäljningen ökade med 13,2 procent till 1 053 (930) under verksamhets- årets fjärde kvartal. I jämförbara butiker steg försäljningen med 4,1 (3,1) procent. * Försäljningsökningen för jämförbara butiker i Tyskland under verksamhets- året 1999/2000 uppgick till 18 procent. * Totalt öppnade Lindex 34 (24) nya butiker under verksamhetsåret, varav 16 (7) i Tyskland. Bra försäljning av höstkollektionen under september 2000 på samtliga marknader. Därefter har efterfrågan i marknaden minskat under inledningen av oktober. Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att utdelningen höjs med 25 procent från 4,00 till 5,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 1999/2000. Lindex är en butikskedja med totalt 334 butiker varav 305 på den nordiska marknaden och 29 butiker i Tyskland. Koncernens produktområden är damkonfektion, damunderkläder, barnkläder och Lindex Care - kosmetik och kroppsvårdsprodukter. För ytterligare information kontakta: Verkställande Direktör Hans Johansson Telefon: 0322 777 02 Vice Verkställande Direktör Leif Larsson Telefon: 0322 777 34 Marknad och försäljning Marknaden var mycket svag under inledningen av verksamhetsårets första kvartal. Under september 1999, då försäljningen av höstkläder normalt är stark, var vädret extremt varmt. Däremot utvecklades marknaden väl under oktober och november. Verksamhetsårets andra kvartal inleddes med en mycket bra julhandel. Efterfrågan i marknaden mattades av något under januari 2000 men ökade under februari månad. Månaderna mars och maj under verksamhetsårets tredje kvartal stod för en god efterfrågan i marknaden, medan det under april månad var en relativt sett oförändrad efterfrågan jämfört med samma månad föregående verksamhetsår. Under sommarmånaderna var det bra efterfrågan under juli och augusti i Norden och under augusti i Tyskland. Efterfrågan var svagare under juni i Norden samt under juni och juli i Tyskland. Lindex försäljningsutveckling i Norden översteg utvecklingen i marknaden speciellt under månaderna oktober och december 1999 samt februari, maj och augusti 2000. Den finska marknaden har varit svag under hela verksamhetsåret, medan däremot Lindex i Finland haft en god försäljningsutveckling speciellt under perioden februari - augusti 2000. I Tyskland har Lindex försäljningsutveckling mycket klart överstigit marknadens utveckling under hela perioden november 1999 - augusti 2000. Försäljningen steg med 14 procent Under verksamhetsåret 1999/2000 steg Lindex försäljning med 13,8 (12,6) procent till 4 114 (3 615) Mkr. Lindex försäljning i jämförbara butiker ökade med 5,1 (6,2) procent; exklusive valutakursförändringar uppgick ökningen till 6,8 (5,6) procent. Nyetablerade butiker gav en ökning med 8,7 (6,4) procent. Försäljningsökningen i jämförbara butiker översteg respektive marknads tillväxt under hela verksamhetsåret. Lindex fortsätter att ta marknadsandelar på samtliga geografiska marknader och är marknadsledare inom damkonfektion, damunderkläder och barnkläder i Sverige samt inom damkonfektion och damunderkläder i Norge. Uppgifter om försäljning per produktområde och försäljning per marknad återfinns på sidan 8. Försäljningen av höstkollektionen har startat bra under september 2000 på samtliga marknader. Därefter har efterfrågan i marknaden minskat under inledningen av oktober. Resultatet ökade med 17 procent Rörelseresultatet uppgick under verksamhetsåret till 287 (255) Mkr. Resultatet efter finansiella poster ökade med 17,5 procent till 313 (266) Mkr. Nettoresultatbelastningen (försäljning minus kostnader) för etableringen i Tyskland uppgick under verksamhetsåret till 110 (72) Mkr. Upplösningen av skulden för syntetiska optioner ökade resultatet efter finansiella poster med 1 (9) Mkr. Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,5 (52,5) procent. Verksamhetsårets första kvartal påverkades av en svag försäljning i september 1999. Andra kvartalets goda försäljningsutveckling medförde däremot en ökning av bruttovinstmarginalen jämfört med samma period under föregående år. Tredje kvartalets bruttovinstmarginal var oförändrad i förhållande till samma kvartal under föregående år. Under fjärde kvartalet minskade bruttovinstmarginalen något jämfört med motsvarande period under föregående år. Den stora andelen reavaror som flera av Lindex konkurrenter haft har pressat försäljningspriserna på samtliga marknader under perioden juni - augusti. Resultatet har påverkats av en återbetalning av Lindex andel av SPPs överskotts-konsolideringsfond i pensionssystemet med 20,5 Mkr (diskonterat nuvärde). Resultatet efter finansiella poster för verksamhetsåret 1999/2000 i Norden, före resultatpåverkan av syntetiska optioner och återbetalningen från SPP, ökade med 22,2 procent till 402 (329) Mkr. Eftersom Lindex valutasäkrar merparten av sina varuinköp vid orderläggningstillfället, påverkar valutaförändringar bruttovinstmarginalen med en viss fördröjning. Varuinköp i dollaranknutna valutor kontrakteras 6 - 8 månader innan betalning sker. Verkningarna av en stigande dollarkurs har dessutom kunnat motverkas av en effektiviserad inköpsverksamhet och en viss höjning av produktpriserna. Även framöver väntas de negativa effekterna av den starka dollarn att kunna reduceras på samma sätt. En högre US-dollarkurs påverkar dessutom långsiktigt marknads-aktörerna på ett likartat sätt, det vill säga den är relativt konkurrensneutral. Finansnettot förbättrades till 26 (11) Mkr, vilket främst beror på en ökad utlånings-verksamhet på Lindexkortet. Räntebärande skulder uppgick under verksamhetsåret i genomsnitt till 338 Mkr och räntekostnaderna till 17 Mkr. Resultatet per aktie efter full skatt var under verksamhetsåret 16,00 (14,40) kr. Fjärde kvartalets försäljning steg med 13 procent Lindex försäljning under verksamhetsårets fjärde kvartal (juni - aug) steg med 13,2 procent till 1 053 (930) Mkr. Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 4,1 procent jämfört med samma period föregående verksamhetsår. Exklusive valutakursförändringar ökade försäljningen i jämförbara butiker med 5,6 procent. Nyetablerade butiker gav en försäljningsökning med 9,1 procent. Bruttovinstmarginalen var lägre jämfört med fjärde kvartalet föregående verksamhetsår och uppgick till 49,0 (49,6) procent. Den svaga marknaden under inledningen på kvartalet, främst under juni månad, påverkade bruttovinstmarginalen negativt. Dessutom har den stora andelen reavaror som flera av Lindex konkurrenter haft också pressat försäljningspriserna på samtliga marknader under hela perioden juni - augusti. Rörelseresultatet uppgick under tremånadersperioden till 73 (60) Mkr och resultatet efter finansiella poster ökade med 20,4 procent till 79 (65) Mkr. Resultatet har påverkats av en återbetalning av Lindex andel av SPPs överskotts-konsolideringsfond i pensionssystemet med 20,5 Mkr (diskonterat nuvärde). Resultatet efter finansiella poster för verksamhetsårets fjärde kvartal i Norden, före resultatpåverkan av syntetiska optioner och återbetalning från SPP, ökade med 18,2 procent till 92 (77) Mkr. Kostnaderna för etableringen i Tyskland belastade kvartalets resultat med 36 (18) Mkr, bland annat till följd av att 3 butiker etablerades under kvartalets sista vecka. Resultatet påverkades positivt av en upplösning av skulden för syntetiska optioner med 3 (6) Mkr. Skatter Betalda och latenta skatter uppgick under verksamhetsåret till 92 (69) Mkr. Skattesatsen i Sverige och Norge är 28 procent, i Finland 29 procent, i Tyskland 44 procent och i Hongkong 16 procent. Betalda skatter påverkades av beräknad skatteeffekt för syntetiska optioner med 28% procent på den förändrade reservationen för optionerna. En latent skattefordran på ackumulerade förlustavdrag i det tyska bolaget redovisas med 52 Mkr, vilket reducerat "skatt på årets resultat" med 27 (25) Mkr. Hög etableringstakt - 34 nya butiker, varav 16 i Tyskland Under verksamhetsåret öppnade Lindex sammanlagt 34 (24) nya butiker, varav 9 i Sverige, 7 i Norge, 2 i Finland och 16 i Tyskland. Samtidigt har 3 butiker lagts ned under verksamhetsåret, varav 1 i Sverige och 2 i Finland. Butiksnätet omfattade 329 butiker den 31 augusti 2000. Under verksamhetsåret 2000/01 beräknas expansionstakten uppgå till cirka 30 butiker, varav 15-20 butiker i Norden och 10-15 butiker i Tyskland. Expansionstakten i Tyskland under verksamhetsåret 2001/02 beräknas uppgå till cirka 15 butiker. Konkurrensen om de allra bästa affärslägena för nya butiker i Tyskland har ökat. Men Lindex väl utvecklade kontaktnät avseende butikslokaler gör att expansionstakten fortsatt kan vara hög för bolaget i Tyskland. De till försäljningsytan betydligt större butiker som Lindex öppnar under verksamhets-året 2000/01 i till exempel Berlin och Trier, förväntas ge högre resultat per butik, men kräver större etableringsresurser än tidigare öppnade butiker i Tyskland. Tyskland - 18 procents försäljningsökning för jämförbara butiker under fjärde kvartalet Under Lindex inledande år i Tyskland har etableringen av butiker koncentrerats till en sammanhållen region i Nordrhein-Westfalen i västra Tyskland. Detta område kommer under verksamhetsåret 2000/01 att utvidgas till att även omfatta området sydöst om Nordrhein-Westfalen. Dessutom kommer butiker att öppnas i och omkring Berlin. Den första butiken i Berlin kommer att ha bästa läge på Kurfürstendamm, i det välkända kvarteret Kranzler Eck. Planerad öppningstid är i slutet av november 2000. Försäljningsytan kommer att uppgå till drygt 1 800 m 2. De genomsnittliga köpen per kund har fortsatt att öka och ligger i nivå med den nordiska nivån. Även konverteringsgraden (antalet betalande kunder i procent av antalet besökare) har fortsatt att stiga substantiellt, från cirka 16 procent under hösten 1998 till genom-snittligt drygt 20 procent under verksamhetsåret 1999/2000. Andelen återköpande kunder ökade också påtagligt under året. Försäljningen för jämförbara butiker ökade under hela verksamhetsåret 1999/2000, liksom under verksamhetsårets fjärde kvartal, med 18 procent. Två av de butiker som Lindex etablerat i Tyskland nådde under verksamhetsåret break-even (intäkterna överstiger kostnaderna) avseende rörelseresultatet före avskrivningar. Lindex öppnade 16 (7) nya butiker och hade vid verksamhetsårets slut totalt 27 butiker i Tyskland (vilket motsvarar 19 helårsöppna butiker). Lindex tyska bolag närmar sig därmed den grad av butikstäthet som eftersträvas för att nå full effekt av marknadsföringen. Satsningen på snabb tillväxt har under verksamhetsåret nettobelastat resultatet med 110 (72) Mkr, i linje med plan. Kännedomen om varumärket Lindex i de städer i Tyskland där koncernen etablerat butiker har ökat kraftigt sedan öppnandet av de första butikerna 1998. Mätningar under våren 2000 visar att drygt 60 procent av de kvinnor som ingår i Lindex målgrupp känner till varumärket. Lindex Care introduceras i Norge Lindex Care - kosmetik- och kroppsvårdsprodukter - fanns den 31 augusti 2000 i sammanlagt 81 butiker i Sverige, varav 36 tillkom under verksamhetsåret 1999/2000. Under våren 2000 har Lindex Care även introducerats i 13 butiker i Norge. Lindex Care uppvisar hög bruttovinst per kvadratmeter försäljningsyta och bidrar samtidigt till att öka antalet kunder per butik. Lindex Care införs successivt i de flesta befintliga och i alla nya butiker i Sverige. Under verksamhetsåret 2000/01 kommer sortimentet att införas i ytterligare cirka 30 butiker i Sverige och cirka 25 butiker i Norge. Lindexkortet ökar snabbt - mer än 750 000 kortinnehavare Introduktionen av Lindexkortet har visat sig leda till ökade försäljningsvolymer och ökad lönsamhet. Lindex förstärker nu sin marknadsföring genom att mera systematiskt använda Lindexkortet för att utveckla sina kundrelationer och förbättra underlaget för marknadsanalyser och segmentering. Lönsamheten kommer också att stärkas genom en effektivare administration av Lindexkortet. I Sverige var vid utgången av augusti 2000 cirka 460 000 (345 000) personer kortinnehavare. Kortet lanserades i Norge i september 1997 och vid utgången av augusti 2000 var cirka 190 000 (110 000) personer kortinnehavare. Lindexkortet är ett förmåns- och kundlojalitetskort med betal- och kreditfunktioner. Kortkunderna köper för i genomsnitt dubbelt så mycket vid varje inköpstillfälle som kunder som betalar kontant. Andelen damkonfektionsplagg är dessutom större vid köp med Lindexkort än vid kontantköp. I Tyskland införde Lindex ett kort under hösten 1998. Antalet kortanvändare uppgick vid utgången av augusti 2000 till cirka 115 000 (50 000) personer. Det tyska kortet är en enklare version av Lindexkortet, utan kreditfunktion, men med speciella erbjudanden och arrangemang. Ett betal- och kreditkort kommer att introduceras i Tyskland. Befintliga kortinnehavare kommer att erbjudas att uppgradera sitt kort. Varulager Varulagret uppgick den 31 augusti 2000 till 945 Mkr jämfört med 752 Mkr den 31 augusti 1999. Varulagrets omsättningshastighet ökade till 2,6 (2,3). Nya butiker och nya Lindex Careavdelningar svarade för 129 Mkr av varulagervärdet den 31 augusti 2000. Dessutom har varulagret jämfört med 31 augusti 1999 ökat med cirka 70 Mkr beroende på tidigarelagda inleveranser av höstvaror, för att möta en förväntad försäljningsökning under inledningen av det första kvartalet verksamhetsåret 2000/01. Värdet av "varor på väg", vilket ingår i varulagervärdet, den 31 augusti 2000 var 28 Mkr högre än värdet den 31 augusti 1999. Logistikanläggning Ett lönsamhetsförbättrande logistikprojekt genomförs tillsammans med speditören Schenker-BTL. I slutet av januari 2000 startades en ny sorteringsanläggning hos speditören, vilken kraftfullt ökat sorteringskapaciteten för inkommande varupartier. Den möjliggör en effektiv topplagerfunktion, det vill säga en viss kvantitet av en order på modevaror hålls inne ett fåtal veckor innan slutlig distribution sker till de butiker, som sålt mest av respektive vara. Sorteringsanläggningen underlättar också för en servicelagerfunktion, det vill säga ett mindre lager av basvaror, för att successivt fylla på i de butiker, som nästan sålt slut av en vara. Effekten av dessa lagerfunktioner väntas medföra lägre prisreduktioner genom en mindre första lagerpåfyllning i de butiker som säljer minst av en viss vara. Dessutom minskar risken för att en viss vara är slutsåld. Lindex huvudflöde av varor skall dock även fortsättningsvis gå direkt från tillverkaren till respektive butik via speditören, utan mellanlagring i ett centrallager. Globalt inköpsnätverk Lindex har utökat sitt globala nätverk av inköpskontor genom att under sommaren öppna inköpskontor i New Delhi, Indien och Seoul, Sydkorea. Dessa kontor ger Lindex möjlighet att komma närmare respektive inköpsmarknad och leverantörerna i dessa länder. Inköpskontoren förbättrar möjligheterna att styra inköpen till de marknader där förutsättningarna är de bästa för att få ut en optimal kombination av kvalitet och pris samt förkortade ledtider. Syftet är också att kunna göra inköp från marknader som inte har begränsande exportkvoteringsregler gentemot EU eller har tillräckligt väl tilltagna exportkvoter, så att dessa i praktiken inte utgör en begränsning. De nya inköpskontoren skapar möjlighet till sänkta inköpspriser. Dessutom förstärks ytterligare Lindex möjligheter till kvalitetskontroll och kontroll av hur leverantörerna efterlever Lindex "Code of Conduct" i dessa länder. Lindex har beslutat att öppna ett inköpskontor i Shanghai, Kina i början av år 2001. Syftet med detta kontor är att öka leverantörskontakterna på den stora inköpsmarknaden Kina. Dessutom har Lindex beslutat att öppna ett inköpskontor i Bukarest, Rumänien, som skall bearbeta inköpsmarknaderna Rumänien, Bulgarien och Ukraina. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under verksamhetsåret till 236 (118) Mkr. Huvuddelen avsåg liksom tidigare investeringar i nyetablering och ombyggnad av butiker. Kassaflöde Kassaflödet efter investeringar uppgick under verksamhetsåret till -67 (100) Mkr. Varulagerökningen med 193 Mkr, varav 70 Mkr avser tidigarelagda inleveranser av höstvaror, har påverkat kassaflödet från den löpande verksamheten. Även utbetalningen med 18 Mkr avseende det avslutade syntetiska optionsprogrammet för ledande befattningshavare inom Lindexkoncernen har påverkat kassaflödet från den löpande verksamheten, liksom kundfordringarna som ökat med 54 Mkr. Den sistnämnda ökningen berodde på ett kraftigt ökat antal Lindexkort. Av de totala kundfordringarna på 232 (178) Mkr uppgick kundfordringarna för Lindexkortet till 230 (172) Mkr. Finansiering och likviditet Likvida medel uppgick den 31 augusti 2000 till 104 Mkr jämfört med 147 Mkr den 31 augusti 1999. Nettoupplåningen uppgick den 31 augusti 2000 till 321 Mkr jämfört med 198 Mkr den 31 augusti 1999, en ökning om 123 Mkr. Nettoskuldsättningsgraden ökade under perioden från 25,0 procent till 33,6 procent och soliditeten minskade till 44,2 procent jämfört med 44,3 procent den 31 augusti 1999. Personal Antalet årsanställda under verksamhetsåret uppgick till 2 678 personer, att jämföras med 2 344 personer under verksamhetsåret 1998/99. Ökningen beror främst på nyanställningar i de nyöppnade butikerna. Ett resultatbonusprogram tillämpas för samtliga medarbetare från och med hösten 1998. Incitamentsprogram Det syntetiska optionsprogrammet, som infördes för ledande befattningshavare inom Lindexkoncernen under 1995, avslutades enligt optionsvillkoren den 22 augusti 2000. Den totala resultatpåverkan av incitamentsprogrammet från programmets början uppgår till 21,3 Mkr före skatt. Resultatpåverkan av incitamentsprogrammet under verksamhetsåret 1999/2000 var positiv med 0,5 Mkr före skatt, vilket utgjordes av en upplösning av tidigare gjorda reserveringar med samma belopp. Styrelsen för AB Lindex har för avsikt att presentera ett nytt incitamentsprogram med köpoptioner på bolagets egna aktier för bolagsstämman i januari 2001. Programmet vänder sig till ledande befattningshavare inom Lindexkoncernen. Miljöpolicy och Code of Conduct Lindex miljöarbete syftar till att bidra till ett ökat kretsloppstänkande och en förbättrad resurshushållning. Koncernen har också sedan flera år en väl definierad Code of Conduct, det vill säga en regelsamling för Lindex leverantörer, vilken ställer stora krav på hur arbetsmiljön skall vara utformad och vilka arbetsförhållanden som skall råda. Moderbolaget Försäljningen ökade med 280 Mkr motsvarande 12,4 procent till 2 539 (2 259) Mkr. Resultatet efter finansiella poster steg till 311 (219) Mkr. Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar gjordes med 208 (201) Mkr. Utdelning Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att utdelningen höjs med 25 procent från 4,00 till 5,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 1999/2000 motsvarande totalt 69 (55) Mkr. Nomineringskommitté Vid ordinarie bolagsstämma den 19 januari 2000 utsågs följande personer till ledamöter i nomineringskommittén: Birgitta Johansson-Hedberg Ordförande i AB Lindex styrelse samt VD och koncernchef i FöreningsSparbanken Tel +46 (0) 8-767 18 70. Björn Lind VD i SEB Fondförvaltning AB Tel +46 (0) 8-788 62 34. Ramsay Brufer Ansvarig för ägarfrågor i SPP Tel +46 (0)8-441 92 62. Ola Uhre Chef för Swiss Branch och investeringschef för utländska aktier i Orkla ASA, Norge. Tel: +41 52 632 02 70. Nomineringskommitténs uppgift är att lämna förslag till val av ledamöter och arvode till bolagets styrelse vid nästkommande ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen den 18 januari 2001 kl 16.00 i Alströmer-gymnasiets aula, Teatergatan, Alingsås. Kommande informationstillfällen Den fullständiga årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig från månadsskiftet november/december 2000 i Lindex lokaler på Kristineholmsvägen 14 - 16 i Alingsås. Den kommer samtidigt att distribueras till aktieägarna. Delårsrapport för första kvartalet 2000/2001 offentliggörs den 18 januari 2001. Alingsås den 16 oktober 2000 AB Lindex (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00510/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00510/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar