Lindex Bokslutsrapport 2001/2002

Report this content

BOKSLUTSRAPPORT 2001/2002 1 september 2001 - 31 augusti 2002 Resultatet mer än fördubblat, fokus på tillväxt · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 276 (100) Mkr och rörelseresultatet ökade till 240 (86) Mkr. Lindexkedjan uppvisar den historiskt sett högsta resultatnivån i Norden. · Under verksamhetsåret steg försäljningen med 6,9 (14,4) procent till 5 031 (4 707) Mkr. · Bruttomarginalen förstärktes kraftigt under verksamhetsåret och ökade till 55,2 (49,7) procent. · Kraftigt förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten på 669 (117) Mkr. · Åtgärdsprogrammet gav kostnadsbesparingar på drygt 100 Mkr. · Ytterligare sex butiker i Tyskland nådde break-even i fjärde kvartalet. Underskottet fortsätter att minska. · Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att utdelningen uppgår till 6,00 kr per aktie för verksamhetsåret 2001/2002. Lindexkoncernen består av två butikskedjor: Lindex med 316 butiker på den nordiska marknaden och 33 i Tyskland samt Twilfit med 58 butiker i Sverige varav 10 drivs som franchisebutiker. Koncernens affärsområden är Damkonfektion, Damunderkläder och Barnkläder. För ytterligare information kontakta: Jörgen Johansson, VD och koncernchef Tel: +46 (0) 322-777 02 Mobil: +46 (0) 70-594 21 22 Peter Andersson, Ekonomi- & Tel: +46 (0) 322-778 50 Finanschef Mobil: +46 (0) 70-584 44 37 Ulrika Danielson, Informationschef Tel: +46 (0) 322-744 00 Mobil: +46 (0) 70-950 16 13 Marknad och efterfrågan Utvecklingen på de konfektionsmarknader där Lindex verkar försvagades ytterligare under det fjärde kvartalet. Den svenska marknaden försvagades något under verksamhetsåret, medan de norska och finska marknaderna uppvisade positiva tillväxttal. Den tyska marknaden fortsatte dock att minska. Den osedvanligt varma avslutningen på sommaren påverkade efterfrågan på de nordiska marknaderna, vilket medförde en svagare försäljningstillväxt än förväntat under det fjärde kvartalet. Totalt beräknas det varma vädret ha påverkat försäljningen negativt med cirka 40 Mkr och rörelseresultatet med cirka 20 Mkr. Framförallt påverkades försäljn ingen i samband med skolstarten. Försäljning och bruttomarginal Under perioden september 2001-augusti 2002 steg Lindex försäljning med 6,9 (14,4) procent till 5 031 (4 707) Mkr. Lindex försäljning i jämförbara butiker minskade med 0,7 (+6,7) procent. Nyetablerade butiker bidrog med en ökning på 3,8 (7,7) procent. Exklusive valutakursförändringar minskade försäljningen för de jämförbara butikerna med 3,3 (+3,6) procent. Twilfit ökade försäljningen med 3,9 (0,0) procent. Under verksamhetsårets fjärde kvartal steg försäljningen med 2,7 procent till 1 237 (1 204) Mkr. Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 6,6 procent jämfört med föregående år. Nyetablerade butiker bidrog med en ökning på 2,7 procent och Twilfit ökade koncernens försäljning med 6,8 (0,0) procent. Lindex fortsätter att positionera och förstärka sitt varumärke genom den strategi som initierades under våren 2002. Det innebar bland annat betydligt färre priskampanjer, vilket stärkte marginalerna. Bruttomarginalen förstärktes kraftigt under hela verksamhetsåret och ökade till 55,2 (49,7) procent. Förbättringen skedde på samtliga fyra geografiska marknader och inom samtliga tre affärsområden. Bruttomarginalen inom affärsområdet Damkonfektion respektive marknaden Tyskland hade en särskilt god utveckling under året. Förstärkningen av bruttomarginalen berodde bland annat på en betydligt bättre balans mellan varuförsörjning och efterfrågan, framgångsrik avveckling av lager samt färre prisaktiviteter i form av generella rabatterbjudanden. Vidare sänktes logistikkostnaderna avsevärt. Bruttomarginalen för det fjärde kvartalet förstärktes och uppgick till 53,4 (48,1) procent. Eftersom en betydande andel av koncernens varuinköp sker i US-dollar eller i US-dollaranknutna valutor, är Lindex exponerat för förändringar av dollarkursen. Lindex hedgingpolicy med kurssäkring under maximalt 3-6 månader från orderdatum minskar valutarisken. Resultatet efter finansiella poster ökade till 276 Mkr Resultatet efter finansiella poster ökade till 276 (100) Mkr. Rörelseresultatet under verksamhetsåret uppgick till 240 (86) Mkr. Anpassningen av kostnaderna har genomförts enligt åtgärdsprogrammet och effekten uppgår till drygt 100 Mkr. Därmed är det tidigare kommunicerade målet om 100 Mkr realiserat. Kostnader för organisations- och supply chainprojekt, butikskonceptsutveckling samt ompositionering av varumärken inom Lindex och Twilfit belastade verksamhetsåret, liksom avvecklingskostnader för två butiker i Tyskland och en butik i Finland. Resultatet belastades även av kostnader avseende öppnandet av 11 nya Lindexbutiker samt ett större antal ombyggnationer. Twilfit påverkade erets resultat negativt. Resultatet efter finansiella poster i Norden ökade till 414 (270) Mkr, vilket historiskt är den högsta uppvisade nivån för Lindexkedjan. Vinstmarginalen i Norden uppgick till 8,9 procent. Verksamheten i Tyskland belastade nettoresultatet (försäljning minus kostnader) med 138 (170) Mkr. Finansnettot uppgick till 36 (14) Mkr. Räntekostnaderna uppgick till 24 (36) Mkr på räntebärande skulder som under verksamhetsåret i genomsnitt var 416 (650) Mkr. Finansnettot påverkades positivt av ränteintäkter från Lindexkortet, Lindex Club. Resultatet per aktie efter full skatt uppgick till 11,20 (4,40) kr. Resultatet efter finansiella poster för det fjärde kvartalet uppgick till 44 (34) Mkr. Åtgärdsprogrammets effekter Åtgärdsprogrammets effekter märktes inom en rad områden. Vidtagna åtgärder medförde uthålligt lägre lagernivåer och bättre balans mellan varuförsörjning och efterfrågan. Detta ledde till betydande bruttomarginalförbättringar och kraftigt förstärkt kassaflöde. Det totala värdet av kostnadsbesparingarna uppgår till drygt 100 Mkr. Ytterligare besparingspotentialer finns. Logistik- och hanteringskostnaderna sänktes kraftigt. Vidare minskades antalet arbetade timmar i butikerna. Även besparingar, framförallt inom administrativa support- och huvudkontorsfunktioner, har genomförts. Av de nio butiker som beslutats läggas ner stängdes sju butiker under perioden. Strukturkostnaderna, som totalt uppgick till 39 Mkr, belastade föregående verksamhetsår. Tyskland - ytterligare sex butiker nådde break-even Försäljningen för den tyska konfektions- och beklädnadsbranschen var 4,0 procent lägre än under föregående år. Lindex försäljning i jämförbara butiker minskade under samma period med 9,1 (-1,2) procent. Under det fjärde kvartalet var Lindex försäljningsutveckling i nivå med marknaden. Lindex lyckades under perioden med att både öka bruttomarginalen väsentligt och sänka kostnaderna, vilket begränsade resultateffekten av den negativa försäljningsutvecklingen. På grund av detta fortsatte underskottet per jämförbar butik att minska. Ytterligare sex butiker nådde break-even under fjärde kvartalet. Totalt har nu tio butiker nått break-even (intäkterna överstiger kostnaderna) avseende rörelseresultat före avskrivningar. Helårsresultatet i den tyska verksamheten belastades med kostnader för nedläggning av två butiker samt öppningskostnader för tre butiker. Sammantaget uppgick nettobelastningen från den tyska verksamheten för året till 138 (170) Mkr. För det fjärde kvartalet uppgick nettobelastningen till 32 (49) Mkr. Christian D. Lorentz med stor erfarenhet från den tyska konfektionsmarknaden och internationella klädkedjor har utsetts till landschef i Tyskland. Aktivt arbete med butiksnätet Under verksamhetsåret öppnades sammanlagt 11 (19) nya Lindexbutiker och två Twilfit butiker. Inom Lindexkedjan öppnades två i Sverige, två i Norge, tre i Tyskland och fyra i Finland. Förvärvet av Twilfit innebar ett tillskott av 61 butiker varav 13 franchisebutiker. Under verksamhetsåret stängdes nio Lindexbutiker och fem Twilfitbutiker. Investeringsprogram och fortsatt tillväxt Styrelsen har beslutat att under en tvåårsperiod göra betydande investeringar på de nordiska marknaderna. Programmet syftar dels till att höja tillväxttakten och förbättra resultatet i befintliga butiker, dels till att öka närvaro och marknadsandelar samt förstärka Lindex image i större städer. Totalt beräknas ett 90-tal butikslägen bli föremål för omprofilering eller andra åtgärder. Vidare har Lindex beslutat om fortsatta investeringar för att förbättra infrastrukturen i varuförsörjning och IT-system. Satsningen genomförs för att stödja förändringar i arbetssätt och flöden inom hela försörjningskedjan. Satsningen på Tyskland fortsätter. Under de närmaste två åren sker utvecklingsinsatser i det befintliga butiksnätet liksom avveckling av enskilda butiker. Lindex räknar med att den tyska verksamheten genererar ett positivt kassaflöde inom två år och ett positivt resultattillskott inom fyra år. Twilfit Twilfit drivs och utvecklas som ett självständigt varumärke, men effektiviserar och samordnar inköps- och logistikflöden samt administrativa funktioner med övriga Lindexkoncernen. Twilfit lanserar under oktober 2002 ett nytt butikskoncept. Sortimentet exponeras med en ny stil- och funktionsindelning. Betoningen ligger på inspiration och kundupplevelse samt på utökad information. Målsättningen är att stärka Twilfits position i större städer. Skatter Betalda och uppskjutna skatter uppgick under verksamhetsåret till 122 (39) Mkr. Skattesatsen i Sverige, Norge och Finland var 28 procent, i Tyskland 38 procent och i Hongkong 16 procent. En uppskjuten skattefordran på ackumulerade förlustavdrag i det tyska bolaget redovisas med 101 Mkr, vilket reducerat skatt på årets resultat med 10 (42) Mkr. Varulager Varulagret uppgick den 31 augusti 2002 till 796 Mkr jämfört med 954 Mkr den 31 augusti 2001 och uppgick vid verksamhetsårets utgång till 15,8 procent av försäljningen. Omsättningshastigheten uppgick till 2,7 (2,2) ggr/år. Kortare ledtider och flexiblare varuförsörjning Lindex har inköpskontor i Hongkong, Shanghai, New Delhi, Dhaka, Istanbul och Bukarest. Genom inköpsnätverket kommer Lindex närmare leverantörer i respektive land. Det ger goda möjligheter att styra inköpen till de marknader som har de bästa förutsättningarna avseende exempelvis kvalitet, pris, snabbhet och exportkvoteringsregler. En stark lokal närvaro innebär också kortare ledtider och större flexibilitet både i produktions- och inköpsprocessen, vilket är en förutsättning för att få fram rätt varor i rätt tid. Varor köps så nära säsong som möjligt och därmed ökar träffsäkerheten i både kollektioner och varuförsörjning. Under verksamhetsåret startade Lindex ett projekt, som ska säkerställa att varorna fördelas optimalt med stöd av ett nytt affärssystem. I det nya varuflödet hanteras påfyllnaden av modebasvaror till butik från ett nytt plocklager. Varutilldelningen styrs av respektive butiks efterfrågan. Implementeringen av det nya affärssystemet inleddes i mindre omfattning under september 2002. Under 2003 ska huvuddelen av modebas- och modevarorna hanteras av systemet. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under verksamhetsåret till 247 (210)Mkr. Huvuddelen avser förvärvet av Twilfit, investeringar i nya butiker och ombyggnad av butiker samt det nya affärssystemet. Kassaflöde från löpande verksamhet 669 Mkr Det förbättrade resultatet, den lägre lagernivån och den lägre expansionstakten gav ett kraftigt förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten på 669 (117) Mkr. Vidare påverkades kassaflödet av ökade kundfordringar, vilka den 31 augusti 2002 uppgick till 315 (308) Mkr. Av de totala kundfordringarna uppgick kundfordringarna för Lindex Club till 315 (300) Mkr. Lindex tecknade under perioden avtal med Ikanobanken i Sverige och IKANO Finans i Norge. Avtalet innebär att Lindex överlåter kundstocken för Lindex kreditkort bestående av cirka 700 000 kreditkunder. Genom affären får Lindex ett kapitaltillskott på cirka 250 Mkr, som påverkar kassaflödet under första kvartalet 2002/2003. Lindex kommer även fortsättningsvis att äga kortkonceptet och kommer att använda kortet som en viktig marknadsföringskanal. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 448 (-143) Mkr. Finansiering och likviditet Likvida medel uppgick den 31 augusti 2002 till 212 Mkr jämfört med 186 Mkr den 31 augusti 2001. Nettoupplåningen uppgick den 31 augusti 2002 till 188 Mkr jämfört med 540 Mkr den 31 augusti 2001, en minskning med 352 Mkr. Nettoskuldsättningsgraden minskade under perioden från 55,6 procent till 17,3 procent och soliditeten uppgick till 45,3 (40,1) procent. Personal Antalet årsanställda uppgick under verksamhetsåret till 3 130 personer, jämfört med 2 950 personer under verksamhetsåret 2000/2001. Ökningen beror främst på förvärvet av Twilfit samt nyanställningar i nyöppnade Lindexbutiker. För att komma närmare kunden och modets influenser samt öka attraktiviteten som arbetsgivare, beslutade Lindex i september 2002 att flytta huvudkontoret till Göteborg. Inflyttningen i de nya lokalerna i centrala Göteborg sker i oktober 2003. Incitamentsprogram Vid bolagsstämman 18 januari 2001 fattades beslut om ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare, byggt på utgivande av köpoptioner. Vid bolagsstämman den 17 januari 2002 fattades beslut om en fortsättning av detta program, avseende perioden 1 september 2001-31 augusti 2002. Styrelsen har beslutat att rekommendera bolagsstämman i januari 2003 att förnya programmet. Moderbolaget Försäljningen minskade med 20 Mkr, motsvarande 0,7 procent, till 2 662 (2 682) Mkr. Resultatet efter finansiella poster ökade till 214 (208) Mkr. Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar gjordes med 303 (327) Mkr. Resultat efter skatt ökade till 71 (99) Mkr. Nettoupplåningen för moderbolaget uppgick den 31 augusti 2002 till 228 (547) Mkr. Redovisningsprinciper Denna Bokslutsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i Bokslutsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Utdelning Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman en utdelning om 6,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2001/2002 motsvarande totalt 83 (41) Mkr. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen den 16 januari 2003 kl 16.00 i Alströmergymnasiets aula, Teatergatan, Alingsås. Kommande informationstillfällen Årsredovisningen kommer att publiceras och distribueras till aktieägarna den 6 december 2002. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på Lindex huvudkontor, Kristineholmsvägen 14-16 i Alingsås och på www.lindex.se. Delårsrapport för första kvartalet 2002/2003 offentliggörs den 16 januari 2003. Alingsås den 17 oktober 2002 AB Lindex (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT01060/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT01060/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar