Lindex delårsrapport för nio månader

LINDEX DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 1 september 2001-31 maj 2002 Ökad försäljning och kraftigt förstärkta marginaler på en svag marknad · Under verksamhetsårets första nio månader ökade Lindex försäljning med 8,3 (14,4) procent till 3 794 (3 502) Mkr. · Bruttomarginalen påverkades positivt av minskning av prisreduktioner och ökade under perioden till 55,7 (50,2) procent. · För tredje kvartalet ökade bruttomarginalen till 58,1 (52,0) procent, historiskt sett en hög nivå för perioden. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 539 (-35) Mkr. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 232 (66) Mkr och rörelseresultatet ökade till 206 (56) Mkr. Tyskland belastade resultatet under tredje kvartalet med 33 (40) Mkr. · Resultatet efter finansiella poster i Norden ökade till 338 (188) Mkr. · Totalt öppnades 11 (19) nya butiker under verksamhetsårets första nio månader, varav 3 (6) i Tyskland. · Lindex tecknade under perioden avtal med Ikanobanken i Sverige och IKANO Finans i Norge om överlåtelse av kundstocken för Lindex kreditkort. Genom affären får Lindex ett kapitaltillskott på cirka 270 miljoner kronor som beräknas påverka kassaflödet under första kvartalet 2002/2003. · Telefonkonferens 26 juni Idag den 26 juni klockan 15.15 genomförs en telefonkonferens på svenska med VD Jörgen Johansson och ekonomi- och finanschef Peter Andersson. Inbjudna att delta är analytiker och journalister. För att delta i konferensen, ring +44 (0) 20 8401 1043 och ange "Lindex". Var vänlig och ring minst tio minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen kan också följas i bild via vår hemsida: http://investors.lindex.com Lindexkoncernen består av två butikskedjor: Lindex med 353 butiker varav 318 på den nordiska marknaden och 35 i Tyskland samt Twilfit med 60 butiker i Sverige varav 13 drivs som franchisebutiker. Koncernens produktområden är damkonfektion, damunderkläder och barnkläder. För ytterligare information kontakta: Verkställande Direktör Jörgen Johansson Telefon: +46 (0) 322-777 02 Mobil: +46 (0) 705-94 21 22 Ekonomi- och finanschef Peter Andersson Telefon: +46 (0) 322-778 50 Mobil: +46 (0) 705-84 44 37 Marknad och efterfrågan Tillväxten på de konfektionsmarknader där Lindex verkar fortsatte att försvagas även under det tredje kvartalet. Försäljningsutvecklingen i jämförbara butiker låg under perioden genomgående i nivå med eller över respektive marknads tillväxt. I Sverige minskade marknaden med 1,0 procent medan Lindex försäljning i jämförbara butiker minskade med 0,7 procent. Lindex förstärkte därmed sin marknadsposition och är marknadsledare inom damkonfektion, damunderkläder och barnkläder i Sverige samt inom damunderkläder i Norge. Den norska marknaden uppvisade positiva tillväxttal medan den negativa trenden fortsatte på den tyska marknaden. Totalt minskade konfektions- och beklädnadsbranschens försäljning i Tyskland med 4,3 procent under perioden. Ökad försäljning och kraftigt förstärkt bruttomarginal Under perioden september 2001-maj 2002 steg Lindex försäljning med 8,3 (14,4) procent till 3 794 (3 502) Mkr. Lindex försäljning i jämförbara butiker ökade med 1,3 (6,3) procent. Nyetablerade butiker bidrog med en ökning på 7,0 (8,1) procent. Exklusive valutakursförändringar minskade försäljningen för de jämförbara butikerna med 2,0 (+3,9) procent. Twilfit ökade försäljningen med 2,9 (0,0) procent. Bruttomarginalen förstärktes kraftigt under niomånadersperioden och ökade till 55,7 (50,2) procent och förbättrades på samtliga fyra marknader och inom de tre affärsområdena. Detta berodde bland annat på en betydligt bättre balans mellan varuförsörjning och efterfrågan samt en framgångsrik avveckling av lager. Vidare sänktes logistikkostnaderna avsevärt. Resultatet efter finansiella poster ökade till 232 Mkr Resultatet efter finansiella poster ökade till 232 (66) Mkr. Rörelseresultatet under verksamhetsårets första nio månader uppgick till 206 (56) Mkr. Anpassningen av kostnaderna har genomförts enligt åtgärdsprogrammet och effekterna uppgår till 70-80 Mkr. Utvecklingskostnader, i huvudsak inom organisations- och supply chainprojekt samt butikskonceptsutveckling, belastade perioden liksom avvecklingskostnader för två butiker i Tyskland och kostnader för öppnandet av elva nya butiker. Vidare har ett antal butiker byggts om vilket belastat resultatet. Detta eftersom en större andel av investeringen kostnadsförs direkt mot resultaträkningen jämfört med investeringar i nya butiker där viss del blir aktiverade kostnader. Resultatet efter finansiella poster för verksamhetsårets första nio månader ökade i Norden till 338 (188) Mkr. Detta innebär att vinstmarginalen i Norden nu uppgår till 9,6 procent. Nettoresultatbelastningen (försäljning minus kostnader) för etableringen i Tyskland uppgick till 106 (122) Mkr. Eftersom en betydande andel av koncernens varuinköp sker i US-dollar, eller i US-dollaranknutna valutor, är Lindex exponerat för förändringar i dollarkursen. Lindex hedgingpolicy med valutakurssäkring under maximalt 6-8 månader från orderdatum minskar valutarisken och därmed effekten på bruttovinsten. Finansnettot uppgick till 26 (10) Mkr. De räntebärande skulderna uppgick under perioden i genomsnitt till 439 (632) Mkr och räntekostnaderna till 20 (27) Mkr. Resultatet per aktie efter full skatt uppgick till 10,00 (2,90) kr. Åtgärdsprogrammets effekter Åtgärdsprogrammet har haft effekter inom en rad områden och ytterligare potential finns för fortsatta förbättringar. Vidtagna åtgärder har inneburit kraftigt sänkta lagernivåer och en betydligt bättre balans mellan varuförsörjning och efterfrågan, vilket har lett till avsevärt förbättrade bruttomarginaler och kassaflöde. Anpassningen av kostnaderna har genomförts enligt plan. Resultatet pekar på att den negativa kostnadsutvecklingen är bruten. Totalt uppgår värdet av kostnadsbesparingarna till 70-80 Mkr under verksamhetsårets första nio månader. Åtgärderna har inneburit kraftigt sänkta logistik- och hanteringskostnader. Vidare har antalet tjänster på huvudkontoret i Alingsås minskats och antalet arbetade timmar i butiksnätet sänkts. Översynen av övriga omkostnader har också inneburit kostnadsminskningar, framförallt inom administrativa funktioner. De nio butiker som inom åtgärdsprogrammet beslutats lägga ner väntas samtliga vara stängda inom nuvarande verksamhetsår. Strukturkostnaden för stängningarna belastade föregående verksamhetsårs resultat. Åtgärdsprogrammet förväntas ge ett resultattillskott på 100 Mkr för verksamhetsåret 2001/2002. Utvecklingen i Tyskland Försäljningen inom konfektions- och beklädnadsbranschen i Tyskland var under niomånadersperioden avsevärt lägre än föregående år med en nedgång om cirka 4,3 procent. Lindex försäljning i jämförbara butiker minskade under perioden med 8,2 (1,0) procent. Under tredje kvartalet var Lindex försäljningsutveckling i nivå med marknaden. Lindex lyckades under perioden begränsa resultateffekten av den negativa försäljningsutvecklingen med högre bruttomarginal och kostnadseffektiviseringar. Underskotten minskade per jämförbar butik. Totalt nådde fyra butiker break-even avseende rörelseresultat före avskrivningar under perioden. Sammantaget uppgick nettobelastningen för niomånadersperioden till 106 (122) Mkr. För tredje kvartalet uppgick nettobelastningen till 33 (40) Mkr. Resultatet i den tyska verksamheten belastades under perioden med kostnader för nedläggning av två butiker samt öppningskostnader för tre butiker. 11 nya Lindexbutiker och 60 Twilfitbutiker Under verksamhetsårets första nio månader öppnade Lindex sammanlagt 11 (19) nya Lindexbutiker. Två i Sverige, två i Norge, tre i Tyskland och fyra i Finland. Förvärvet av Twilfit har inneburit ett tillskott av 60 butiker varav 13 franchisebutiker. Under niomånadersperioden stängdes fyra Lindexbutiker samt en Twilfitbutik. Expansionen under resterande delen av verksamhetsåret kommer att koncentreras på att i hög takt förbättra befintliga butiker samt en fortsatt integration av Twilfit. Twilfit drivs som självständig butikskedja Lindex driver och utvecklar Twilfit som en självständig butikskedja, men effektiviserar och samordnar inköps- och logistikflöden samt administrativa funktioner till Lindexkoncernens huvudkontor i Alingsås. Under perioden avvecklades Twilfits centrallager i Stockholm. Synergieffekter beräknas som tidigare angivits uppgå till 20-25 Mkr inom en tvåårsperiod. Förvärvet väntas ge en negativ effekt på Lindex resultat för verksamhetsåret 2001/2002 på grund av lägre försäljning än förväntat. Skatter Betalda och latenta skatter uppgick under verksamhetsårets första nio månader till 95 (26) Mkr. Skattesatsen i Sverige, Norge och Finland var 28 procent, i Tyskland 38 procent och i Hongkong 16 procent. En latent skattefordran på ackumulerade förlustavdrag i det tyska bolaget redovisas med 101 Mkr, vilket reducerat skatt på periodens resultat med 10 (30) Mkr. Varulager Varulagret uppgick den 31 maj 2002 till 665 Mkr jämfört med 912 Mkr den 31 maj 2001 och var därmed 247 Mkr lägre än motsvarande period föregående år, en minskning med 27 procent. Kortare ledtider och flexiblare varuförsörjning Lindex har inköpskontor i Hongkong, Shanghai, New Delhi, Dhaka, Istanbul och Bukarest. Genom inköpsnätverken kommer Lindex närmare inköpsmarknad och leverantörer i respektive land. Det innebär stora möjligheter att styra inköpen till de marknader med bäst förutsättningar avseende exempelvis kvalitet, pris, snabbhet och exportkvoteringsregler. En stark lokal närvaro innebär också kortare ledtider och större flexibilitet både i produktions- och inköpsprocessen, vilket är en förutsättning för att få fram rätt varor i rätt tid. Varor köps så nära säsong som möjligt. Därmed ökar träffsäkerheten i både kollektioner och varuförsörjning. Lindex implementerar dessutom ett nytt affärssystem som stödjer det fortsatta förbättringsarbetet. Systemet kommer i huvudsak att vara implementerat under nästa verksamhetsår. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under verksamhetsårets första nio månader till 219 (185) Mkr. Huvuddelen avser förvärvet av Twilfit samt investeringar i nyetablering och ombyggnad av butiker. Kassaflöde från löpande verksamhet 539 Mkr Det förbättrade resultatet, den lägre lagernivån och den lägre expansionstakten medförde kraftiga förstärkningar av kassaflödet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 539 (-35) Mkr och påverkades av det stärkta resultatet jämfört med föregående år samt av sänkta lagernivåer. Vidare påverkades kassaflödet av ökade kundfordringar, vilka den 31 maj uppgick till 376 (338) Mkr. Av de totala kundfordringarna uppgick kundfordringarna för Lindex Club till 368 (321) Mkr. Lindex tecknade under perioden avtal med Ikanobanken i Sverige och IKANO Finans i Norge. Avtalet innebär att Lindex överlåter kundstocken för Lindex kreditkort bestående av cirka 700 000 kreditkunder. Genom affären får Lindex ett kapitaltillskott på cirka 270 miljoner kronor som beräknas påverka kassaflödet under första kvartalet 2002/2003. Lindex fortsätter att äga kortkonceptet och kommer även i fortsättningen att använda kortet som en viktig marknadsföringskanal. Kassaflödet efter investeringar uppgick under verksamhetsårets nio första månader till 344 (-254) Mkr. Finansiering och likviditet Likvida medel uppgick den 31 maj 2002 till 75 Mkr jämfört med 186 Mkr den 31 augusti 2001. Nettoupplåningen uppgick den 31 maj 2002 till 287 Mkr jämfört med 540 Mkr den 31 augusti 2001, en minskning med 253 Mkr. Nettoskuldsättningsgraden minskade under samma period från 56,7 procent till 27,1 procent och soliditeten ökade till 48,2 procent jämfört med 40,1 procent den 31 augusti 2001. Personal Antalet årsanställda under den senaste 12-månadersperioden (juni 2001 - maj 2002) uppgick till 2 813 personer, att jämföras med 2 781 personer under verksamhetsåret 2000/2001. Ökningen beror främst på förvärvet av Twilfit samt nyanställningar i nyöppnade Lindexbutiker. Moderbolaget Försäljningen ökade med 9 Mkr, motsvarande 0,4 procent, till 2 057 (2 049) Mkr. Resultatet efter finansiella poster minskade till 169 (211) Mkr. Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar gjordes med 145 (66) Mkr. Resultat efter skatt minskade till 81 (150) Mkr. Nettoupplåningen för moderbolaget uppgick den 31 maj 2002 till 178 (523) Mkr. Kommande informationstillfällen Bokslutsrapporten 2001/2002 offentliggörs den 17 oktober 2002. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Alingsås den 26 juni 2002 AB Lindex (publ) Styrelsen Granskningsberättelse för AB Lindex avseende delårsrapport 2001-09-01 - 2002-05-31 Vi har i egenskap av revisorer i AB Lindex företagit en översiktlig granskning av denna delårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. 26 juni 2002 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Robert Barnden Hasse Lundin Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT00600/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT00600/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Lindex är en av Europas ledande modevarumärken med cirka 470 butiker på 17 marknader och försäljning online. Lindex erbjuder ett inspirerande och prisvärt mode för den modeintresserade och medvetna kvinnan. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom dam-, barn-, underkläder och kosmetik. Lindex växer, både genom egna kanaler och tillsammans med globala modeplattformar. Lindex hållbarhetslöfte är att göra skillnad för framtida generationer genom att stärka kvinnan, respektera planeten och stå upp för mänskliga rättigheter. Lindex är en del av den finländska börsnoterade koncernen Stockmann. Ytterligare information finns på www.lindex.com

Prenumerera

Dokument & länkar