Lindex delårsrapport för tre månader

LINDEX DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1 september 2000 - 30 november 2000 Milt väder och lägre konsumtion försämrar Lindex resultat för första kvartalet * Resultatet för verksamhetsåret 2000/01 första kvartal påverkades negativt av höstens milda väder och minskad köpbenägenhet hos konsumenterna. * Rörelseresultatet minskade till 11 (74) Mkr och resultatet efter finansiella poster till 14 (79) Mkr. Resultatet efter finansiella poster i Norden minskade till 51 (109) Mkr. * Försäljningen av höst- och vinterplagg upprätthölls med ovanligt stora prisreduktioner under oktober och november. * Under verksamhetsårets tre första månader steg Lindex försäljning med 15,2 procent till 1 173 (1 019) Mkr. Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 7,1 (1,7) procent. Nyetablerade butiker bidrog med en försäljningsökning på 8,1 (7,8) procent. * Lindex fortsätter att ta marknadsandelar på samtliga geografiska marknader. * Totalt öppnades 12 (13) nya butiker under verksamhetsårets första tre månader, varav 4 (5) i Tyskland. * Ett åtgärdsprogram med syfte att stärka lönsamheten startade under första kvartalet. Detta väntas ge full effekt under fjärde kvartalet. * December månads försäljning för jämförbara butiker motsvarade föregående års försäljning. Dock kvarstod behovet av prisreduktioner. Lindex är en butikskedja med drygt 340 butiker varav drygt 310 på den nordiska marknaden och 31 butiker i Tyskland. Koncernens produktområden är damkonfektion, damunderkläder/-strumpor, barnkläder och Lindex Care - kosmetik och kroppsvårdsprodukter. För ytterligare information kontakta: Verkställande Direktör Hans Johansson Telefon: 0322-777 02 Direktör Group Communications & Investor Telefon: 0322-74400 Relations Åsa Lindell Byström Mobiltelefon: 0706-335979 Ekonomi- och finansdirektör Peter Andersson Telefon: 0322-778 50 Marknad och efterfrågan Kvartalet inleddes med god efterfrågan och försäljning under september månad. Under oktober och november påverkades försäljningen av såväl höst- som vinterkläder negativt av det mycket varma vädret 1) . Under perioden minskade också konsumenternas köpbenägenhet generellt sett kraftigt. Ett exempel på detta är SCB:s Consumer Confidence Indicator i Sverige som visar en nedgång med 26 procent mellan augusti och november. En konjunkturavmattning kunde även konstateras inom andra områden, exempelvis försäljning av bilar. Detta innebär att de senaste årens ökning av efterfrågan inte har fortsatt under verksamhetsårets första kvartal. Försäljningen ökade med 15 procent Under perioden september - november 2000 steg Lindex försäljning med 15,2 (9,5) procent till 1 173 (1 019) Mkr. Lindex försäljning i jämförbara butiker ökade med 7,1 (1,7) procent; exklusive valutakursförändringar uppgick ökningen till 6,7 procent. Nyetablerade butiker gav en ökning med 8,1 (7,8) procent. Försäljningen av höst- och vinterplagg upprätthölls med ovanligt stora prisreduktioner under oktober och november. Försäljningsökningen i jämförbara butiker översteg respektive marknads tillväxt under perioden. Lindex fortsätter att ta marknadsandelar på samtliga geografiska marknader och är marknadsledare inom damkonfektion, damunderkläder/-strumpor och barnkläder i Sverige samt inom damkonfektion och damunderkläder/-strumpor i Norge. Resultatet väsentligt lägre Rörelseresultatet under verksamhetsårets första tre månader uppgick till 11 (74) Mkr. Resultatet efter finansiella poster minskade till 14 (79) Mkr. Inför hösten 2000 förväntades efterfrågan fortsätta att ligga på en hög nivå. Den minskande underliggande efterfrågan medförde därmed ett ökat varulager. För att minska varulagret genomfördes väsentligt större prisreduktioner än normalt under perioden. Detta innebar att försäljningsvolymerna upprätthölls. Däremot påverkades bruttovinstmarginalen negativt och minskade till 50,7 (54,8) procent. Resultatet efter finansiella poster för verksamhetsårets första tre månader i Norden minskade till 51 (109) Mkr. Nettoresultatbelastningen (försäljning minus kostnader) för etableringen i Tyskland uppgick till 37 (22) Mkr under verksamhetsårets första tre månader. Eftersom en betydande andel av koncernens varuinköp sker i US-dollar eller i US-dollar anknutna valutor är Lindex exponerat för förändringar i dollarkursen. De stigande kurserna på dessa valutor under det första kvartalet av verksamhetsåret 2000/01 har haft en viss negativ inverkan på bruttovinstmarginalen. Lindex tillämpar en hedging- policy med valutakurssäkring under maximalt 6-8 månader från orderdatum. Fortsatt höga kurser på US-dollar kommer, under i övrigt oförändrade förhållanden, att fortsätta påverka bruttovinstmarginalen. Lindex uppfattning är dock att denna inverkan kan minskas bland annat med hjälp av en ännu effektivare inköpsverksamhet. En högre US-dollarkurs påverkar dessutom långsiktigt marknadsaktörerna på ett likartat sätt, vilket betyder att den är relativt konkurrensneutral. Finansnettot uppgick till 3 (5) Mkr. Räntebärande skulder uppgick under verksamhets-årets första tre månader i genomsnitt till 550 (441) Mkr och räntekostnaderna till 8 (5) Mkr. Resultatet per aktie efter full skatt var 0,60 (3,90) kr under verksamhetsårets första tre månader. Skatter Betalda och latenta skatter uppgick under verksamhetsårets första tre månader till 6 (25) Mkr. Skattesatsen i Sverige och Norge var under kvartalet 28 procent, i Finland 29 procent, i Tyskland 44 procent och i Hongkong 16 procent. En latent skattefordran på ackumulerade förlustavdrag i det tyska bolaget redovisas med 62 Mkr, vilket reducerat "skatt på periodens resultat" med 9 (6) Mkr. Nyetableringar - 12 nya butiker, varav 4 i Tyskland Under verksamhetsårets första tre månader öppnade Lindex sammanlagt 12 (13) nya butiker, varav 1 i Sverige, 5 i Norge, 2 i Finland och 4 i Tyskland. Den 30 november 2000 omfattade butiksnätet 341 butiker. Under verksamhetsåret 2000/01 beräknas expansionstakten uppgå till cirka 20 butiker. Expansionstakten kommer att vara lägre än föregående verksamhetsår. Detta är ett led i det åtgärdsprogram som påbörjades under kvartalet och som syftar till att stärka lönsamheten. Tyskland - nyetableringen i Berlin en av Lindex största butiker Under Lindex inledande år i Tyskland koncentrerades etableringen av butiker till en sammanhållen region i Nordrhein-Westfalen i västra Tyskland. Detta område har från och med verksamhetsåret 2000/01 utvidgats till att även omfatta området sydöst om Nordrhein-Westfalen. Dessutom kommer butiker att öppnas i och omkring Berlin. Den först öppnade butiken i Berlin har bästa läge på Kurfürstendamm, i det välkända Kranzler Eck. Butiken öppnades i slutet av november 2000 och har 2 en försäljningsyta på cirka 1 800 m . På kort tid har butiken blivit en av koncernens försäljningsmässigt största butiker. De genomsnittliga inköpen per kund i Tyskland har fortsatt att öka och ligger i nivå med övriga marknader. Även konverteringsgraden (antalet kunder i procent av antalet besökare) har fortsatt att stiga, från cirka 16 procent under hösten 1998 till drygt 20 procent under verksamhetsåret 2000/01 första kvartal. Andelen återköpande kunder ökade också påtagligt under perioden. Försäljningen för jämförbara butiker ökade under första kvartalet av verksamhetsåret 2000/01 med 4 procent. Två av de butiker som Lindex hittills etablerat i Tyskland har nått break- even (intäkterna överstiger kostnaderna) avseende rörelseresultatet före avskrivningar. Lindex öppnade 4 (5) nya butiker och hade 31 butiker vid utgången av första kvartalet. Resultatet i det tyska bolaget belastas av den fortsatt höga expansionstakten. Vidare var försäljningstillväxten under det första kvartalet avsevärt lägre än förväntat på grund av svagare efterfrågan. Detta medförde ett ökat varulager. Varulagret har minskats genom väsentligt ökade prisreduktioner vilket belastat resultatet. Sammantaget gav detta en nettobelastning för årets första kvartal med 37 (22) Mkr. Lindex Care Lindex Care - kosmetik- och kroppsvårdsprodukter - fanns den 30 november 2000 i sammanlagt cirka 95 butiker i Sverige och 27 butiker i Norge. Av dessa tillkom 14 (19) under de första tre månaderna 2000/01 i Sverige och 14 (0) i Norge. Under perioden infördes ett antal egna varumärken i affärsområdet. Lindex Care uppvisar hög bruttovinst per kvadratmeter försäljningsyta samt bidrar till att öka antalet kunder per butik. Under resterande del av verksamhetsåret 2000/01 kommer sortimentet att införas i ytterligare cirka 5 butiker i Sverige och cirka 5 butiker i Norge. Lindexkortet ökar snabbt - mer än 800 000 kortinnehavare Lindex förstärker sin marknadsföring genom att mera systematiskt använda Lindexkortet för att utveckla sina kundrelationer samt förbättra underlaget för marknadsanalyser och segmentering. Lindexkortet är ett förmåns- och kundlojalitetskort med betal- och kreditfunktioner. Kortkunderna köper i genomsnitt för ett väsentligt högre belopp vid varje inköpstillfälle än de kunder som betalar kontant. Andelen damkonfektionsplagg, med högre snittpriser, är dessutom större vid köp med Lindexkort än vid kontantköp. I Sverige var vid utgången av november 2000 cirka 490 000 (385 000) personer kort-innehavare. I Norge var cirka 195 000 (125 000) personer kortinnehavare. I Tyskland införde Lindex ett kort under hösten 1998. Antalet kortanvändare uppgick vid utgången av november 2000 till cirka 120 000 (100 000) personer. Det tyska kortet är en enklare version av Lindexkortet, utan kreditfunktion, men med speciella erbjudanden och arrangemang. Varulager Varulagret uppgick den 30 november 2000 till 1 006 Mkr jämfört med 771 Mkr den 30 november 1999. Varulagervärdet påverkades av den lägre efterfrågetakten under hösten 2000. Den 30 november 2000 var varulagret 235 (45) Mkr högre än motsvarande period föregående år. Nya butiker och care-avdelningar svarade för 115 (96) Mkr. Varulagret för jämförbara butiker ökade med 120 (-51) Mkr. Exklusive valutaeffekter var ökningen för jämförbara butiker 112 (-36) Mkr. Föregående års minskning av varulagret med 36 Mkr, som innebar en varubrist, påverkar jämförelsen mellan åren. Årets ökning av varulagret inkluderar tidigarelagda inleveranser av vårvaror uppgående till 25 Mkr. Logistikanläggning Sorteringskapaciteten för inkommande varupartier har ökat kraftfullt sedan en ny sorteringsanläggning tagits i bruk hos Schenker-BTL i Göteborg. Anläggningen möjliggör en effektiv topplagerfunktion. Med detta menas att en viss kvantitet av en order modevaror hålls inne innan slutlig distribution sker till de butiker som sålt mest av respektive vara. Det nya logistiksystemet innehåller också en servicelagerfunktion, vilket innebär att ett mindre lager av basvaror successivt fylls på i de butiker som nästan sålt slut på en vara. Under första kvartalet togs det nya logistiksystemet i drift i full skala, men effekterna av detta blev mindre än förväntat som ett resultat av den svagare efterfrågan. Globalt inköpsnätverk Lindex har utökat sitt globala nätverk av inköpskontor genom att under 2000 öppna nya inköpskontor i New Delhi, Seoul och Bukarest. Dessa kontor ger Lindex möjlighet att komma närmare respektive inköpsmarknad och leverantörerna i dessa länder. Inköpskontoren förbättrar möjligheterna att styra inköpen till de marknader där förutsättningarna är de bästa avseende en optimal kombination av kvalitet och pris. Syftet är också att kunna göra inköp från marknader som inte har begränsande exportkvoteringsregler gentemot EU. De nya inköpskontoren skapar möjlighet till sänkta inköpspriser. Dessutom förstärks ytterligare Lindex möjligheter till kvalitetskontroll och kontroll av hur leverantörerna efterlever Lindex Code of Conduct. Under perioden har Lindex vidareutvecklat sitt koncept för anskaffning av tyg. Detta innebär att Lindex väljer tyg, som sedan köps in av tillverkaren eller av Lindex. Även denna "integration bakåt" ger sänkta inköpspriser, bättre kvalitetskontroll samt möjlighet att expandera på fler inköpsmarknader. En ytterligare utökning av Lindex globala inköpsnätverk gjordes under januari 2001 då ett inköpskontor i Shanghai öppnades. Huvudsyftet med detta kontor är att öka leverantörskontakterna i norra Kina. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under verksamhetsårets första kvartal till 108 (49) Mkr. Huvuddelen avsåg investeringar i nyetablering där strategin att öka storleken på butikerna påverkade investeringsbeloppet per butik. Introduktionen av Care-konceptet i Norge ökade investeringarna i befintliga butiker. Investeringarna påverkades också av ökade IT-investeringar samt en utbyggnad av huvudkontoret. Kassaflöde Kassaflödet efter investeringar uppgick under verksamhetsårets tre första månader till -220 (-80) Mkr. Ökningen av varulagret, jämfört med 31 augusti 2000, med 61 (19) Mkr och kundfordringarna 49 (30) har påverkat kassaflödet från den löpande verksamheten. De ökade kundfordringarna hänför sig till ett betydligt ökat antal Lindexkort. Av de totala kundfordringarna på 281 (208) uppgick kundfordringarna för Lindexkortet till 275 (200) Mkr. Kassaflödet efter investeringar har även påverkats av ett ökat negativt kassaflöde från investeringsverksamheten med -124 (-52) Mkr. Finansiering och likviditet Likvida medel uppgick den 30 november 2000 till 50 Mkr jämfört med 104 Mkr den 31 augusti 2000. Nettoupplåningen uppgick den 30 november 2000 till 542 Mkr jämfört med 321 Mkr den 31 augusti 2000, en ökning med 221 Mkr. Nettoskuldsättningsgraden ökade under perioden från 33,6 procent till 55,6 procent och soliditeten minskade till 43,1 procent jämfört med 44,2 procent den 31 augusti 2000. Personal Antalet årsanställda under den senaste 12-månadersperioden (december 1999 - november 2000) uppgick till 2 781 personer, att jämföras med 2 678 personer under verksamhetsåret 1999/2000. Ökningen beror främst på nyanställningar i de nyöppnade butikerna. Incitamentsprogram Vid den ordinarie bolagsstämman den 18 januari 2001 kommer styrelsen att presentera ett nytt förslag till incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom Lindex-koncernen samt därav föranledda förvärv och överlåtelser av bolagets egna aktier. Avsikten är att införa ett program som långsiktigt främjar ett ökat värde på Lindex genom att förstärka befattningshavarnas engagemang och stimulera ytterligare kompetensutveckling. Dessutom skall programmet leda till större möjlighet att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Programmet bygger på utgivande av köpoptioner på Lindex-aktier. För att uppnå en kostnadseffektiv värdesäkring av de utställda köpoptionerna avser AB Lindex att återköpa egna aktier för att ha tillgång till aktier då optionsinnehavarna önskar lösa sina köpoptioner. Det föreslagna incitamentsprogrammet avser tiden 1 september 2000 - 31 augusti 2001. Köpoptionerna föreslås ha en löptid på tre år och får utnyttjas först efter två år från utgivandet. Förslaget i sin helhet finns redovisat i kallelseannonsen till den ordinarie bolagsstämman. Moderbolaget Försäljningen ökade med 68 Mkr motsvarande 10,8 procent till 705 (637) Mkr. Resultatet efter finansiella poster steg till 64 (53) Mkr. Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar gjordes med 33 (27) Mkr. Åtgärdsprogram Utöver den starka väderpåverkan under hösten 2000 kan vi konstatera en konjunkturavmattning som medfört en väsentligt lägre efterfrågan. Efter ny statistik från prognosinstitut har vi stärkts i vår bedömning att denna lägre efterfrågenivå kommer att kvarstå. Under hösten medförde denna svagare efterfrågan, förutom en minskad lönsamhet, även ett ökat varulager. Ett åtgärdsprogram som syftar till att minska varulagret och anpassa inköpsvolymer samt investeringar och omkostnader till de nya marknadsförutsättningarna har därför påbörjats. Anpassningen av inköpsvolymerna påbörjades under hösten. Trots branschens långa ledtider ger åtgärder som minskade omköp och senareläggande av inleveranser effekt redan under tredje kvartalet. Full effekt av anpassningarna uppnås under verksamhetsårets fjärde kvartal. Dessutom förstärks försäljningsaktiviteterna i syfte att minska innevarande varulager. Åtgärderna ger effekt under andra kvartalet. Även under våren genomförs utökade försäljningsaktiviteter för att stimulera den svagare efterfrågan. Ett exempel är förstärkta marknadsaktiviteter riktade mot kunder med Lindexkort. Anpassningen av kostnader och investeringar till de nya marknadsförutsättningarna påverkar innevarande års expansionstakt. Totalt planeras cirka 20 nya butiker under verksamhetsåret. Julhandel Höstens milda väder och den minskade köpbenägenheten påverkade även efterfrågan i december. Behovet av prisreduktioner kvarstod därmed vilket ledde till en negativ påverkan på bruttovinstmarginalen. Lindex försäljning under december 2000 motsvarade försäljningen i december 1999 för jämförbara butiker. I detta sammanhang bör noteras att Lindex och branschens decemberförsäljning 1999 var den högsta någonsin. Förväntningarna på ökad försäljningstillväxt i december 2000 kunde dock inte infrias. Kommande informationstillfällen Halvårsrapporten 2000/2001 offentliggörs den 29 mars 2001. Delårsrapport för de tre första kvartalen 2000/2001 offentliggörs den 28 juni 2001. Bokslutsrapporten 2000/2001 offentliggörs den 11 oktober 2001 Alingsås den 18 januari 2001 AB Lindex (publ) Styrelsen Granskningsberättelse för AB Lindex avseende delårsrapport 2000-09-01 - 2000-11-30 Vi har i egenskap av revisorer i AB Lindex företagit en översiktlig granskning av denna delårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. 18 januari 2001 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Robert Barnden Hasse Lundin Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 1) I Sverige var oktober 2000 den varmaste oktobermånaden under de senaste 40 åren enligt SMHI. November 2000 var den varmaste novembermånaden sedan SMHI inledde sina mätningar på 1700-talet. Även i Tyskland var vädret väsentligt varmare än normalt. Hösten 2000 (september-november) var den tredje varmaste hösten under 1900-talet med en genomsnittstemperatur på 10,2 grader. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00710/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00710/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Lindex är en av Europas ledande modevarumärken med cirka 470 butiker på 17 marknader och försäljning online. Lindex erbjuder ett inspirerande och prisvärt mode för den modeintresserade och medvetna kvinnan. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom dam-, barn-, underkläder och kosmetik. Lindex växer, både genom egna kanaler och tillsammans med globala modeplattformar. Lindex hållbarhetslöfte är att göra skillnad för framtida generationer genom att stärka kvinnan, respektera planeten och stå upp för mänskliga rättigheter. Lindex är en del av den finländska börsnoterade koncernen Stockmann. Ytterligare information finns på www.lindex.com

Prenumerera

Dokument & länkar