Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma LjungbergGruppen AB kallar till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 29 mars 2001 kl. 17.00. Kallelsen innehåller vad som enligt bolagsordning skall förekomma på ordinarie bolagsstämma samt förslag till - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier - Beslut om ändring av bolagsordningen - Beslut om fondemission LjungbergGruppen AB (publ) Ulf Holmlund Bilaga: Kallelse till bolagsstämma Ytterligare upplysningar lämnas av Ulf Holmlund, VD, tel: 08/610 19 00, 070-410 1938 Kallelse till bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) Aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 29 mars 2001 kl. 17.00 i Ärvinge, Kronborgsgränd 17, Kista, Stockholm Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 19 mars 2001, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 28 mars 2001 klockan 16.00 under adress LjungbergGruppen AB, Box 6474, 113 82 Stockholm, via fax 08- 31 85 90, per telefon 08-610 19 00 eller via e-mail: info@ljungberggruppen.se. Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före måndagen den 19 mars 2001. Årsredovisning Årsredovisning för räkenskapsåret 2000 distribueras till aktieägarna samt kan beställas via LjungbergGruppens huvudkontor på ovan nämnda telefon- och faxnummer. Ärenden som skall behandlas på stämman 1. Val av ordförande vid stämman 2. Godkännande av dagordning 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller flera justeringsmän 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier 14. Beslut om ändring av bolagsordningen 15. Beslut om fondemission 16. Övriga ärenden 17. Stämmans avslutande Styrelsens förslag Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9) Styrelsen föreslår att 4,50 kronor per aktie lämnas i utdelning för räkenskapsåret 2000. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 3 april 2001. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom VPC:s försorg fredagen den 6 april 2001. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 13) Styrelsens föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare varvid förvärvet skall ske till lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Bemyndigandet syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14) Styrelsen föreslår dels att det i bolagsordningen angivna lägsta och högsta belopp för aktiekapitalet höjs från 43 000 000 kronor respektive 172 000 000 kronor till 125 000 000 kronor respektive 500 000 000 kronor, dels att bestämmelsen i bolagsordningen (§ 8) om full rösträtt för alla röstberättigade vid bolagsstämma utgår ur bolagsordningen. Denna regel följer numera av aktiebolagslagen. Beslut om fondemission (punkt 15) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission innebärande att för varje gammal aktie av serie A respektive serie B tilldelas en ny aktie av samma slag. Aktiekapitalet skall ökas genom överföring från överkursfonden och reservfonden. Avstämningsdag för fondemissionen föreslås bli den 23 april 2001. De sålunda emitterade aktierna föreslås erhålla rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2001. Arvoden och val av styrelseledamöter Aktieägare representerande en majoritet av bolagets aktier och röster har förklarat sig komma att föreslå: - ett styrelsearvode om 680 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande samt att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning (punkt 11). - omval av ordinarie styrelseledamöterna Johan Björkman, Gunnar Ekdahl, Birgitta Holmström, Åke Ljungberg, Olof Stenhammar och Ulf Holmlund samt nyval av Johan Ljungberg som styrelsesuppleant (punkt 12). Övrigt Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress från och med den 15 mars 2001. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten. Stockholm i februari 2001 LjungbergGruppen AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00120/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00120/bit0001.pdf

Om oss

LjungbergGruppens affärsidé är att långsiktigt och med god lönsamhet förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen. De största delmarknaderna är Sickla, Kista och Stockholms innerstad.

Dokument & länkar