Ungdomar ska prioriteras

LO-kongressen diskuterade idag hur facket ska bli bättre på att nå och engagera ungdomar i arbetslivet. LO-kongressen beslutade att unga ska ägnas särskild uppmärksamhet vid rekrytering och att det ska bli lättare att få hjälp från facket. Det ska även gå smidigare att flytta sitt medlemskap till ett annat förbund.Ungdomarnas utsatta och otrygga situation på arbetsmarknaden gör att facket måste fungera delvis an-norlunda. LO-kongressen beslutade att förbunden ska se till att det ska gå enkelt och snabbt för med-lemmar att flytta över sitt medlemskap från ett förbund till ett annat vid byte av arbete och verksamhets-område. Överflyttingen får högst ta en månad.

LO-kongressen beslutade också att kontakterna med unga ska utvecklas utifrån nya informations- och kommunikationsmönster. Insatser ska även göras för att utveckla kontakter med ungdomar redan i sko-lan. Ungdomars stora IT-vana och krav på tillgänglighet ställer krav på att man lätt ska kunna bli med-lem på nätet och att facklig hjälp även kan ges efter kontorstid. LO-kongressen beslutade därför att LO ska utveckla en för förbunden gemensam ”Fackets 24-timmarsservice” på nätet och att möjligheten till telefonservice vidgas till obekväma arbetstider.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera