Den osynliga och livsviktiga luften på sjukhuset

Report this content

Efter nästan 10 års arbete är nu klimatanläggningssystemet på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge snart helt utbytt till modern och digital teknik. Teknik som bland annat innebär en säkrare övervakning och drift och bättre kontroll över klimatet i fastighetens olika lokaler. Luftens flöden och inomhustemperatur på ett sjukhus är elementär för att verksamheten över huvud taget ska fungera.

Många faktorer samspelar för att klimatet inne på ett sjukhus ska kännas trivsamt och vara hygieniskt. Tekniska installationer styr ventilation och värme för att nå de kraven. Men hur vi upplever inomhusluften har också mycket med personligt tycke att göra och det kan vara en utmaning att hitta ett läge som passar alla.   

Inomhusklimat handlar till viss del om komfort. Vi vill att det ska vara lagom varmt och varken kännas instängt eller dragigt. På ett sjukhus har luftens flöden och inomhustemperatur emellertid inte bara betydelse för att den ska upplevas behaglig utan är elementär även för att verksamheten över huvudet taget ska kunna fungera.

- Stannar ventilationen är det inte möjligt att genomföra operationer till exempel, smittorisken skulle bli för hög, säger Mikael Rubensson, Locums specialist på styr- och reglerteknik.

För att få den önskade effekten på sjukhusens inomhusklimat krävs mätningar, matematiska beräkningar och datorprogrammeringar. Temperaturen inne på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge varierar beroende på den verksamhet som bedrivs i de olika lokalerna. Ett vårdrum eller ett kontor kan ha omkring 21 grader och en operationssal eller labb runt 17. Luften i de olika rummen byts också ut med olika täta intervaller beroende på skilt ställda hygienkrav.

Oavsett var luften har sin slutdestination börjar den sin väg in i huset på samma sätt. Den omgivande utomhusluften sugs in genom ett galler, till ytan stor som en tvårumslägenhet, på det tionde våningsplanet och leds via ett stort schakt ner till plan två där luften först filtreras från partiklar. Den passerar sedan återvinnings- och värmebatterier för att regleras till rätt temperatur.  Innan luften strömmar vidare på sin färd genom byggnaden och fördelas till varje våningsplan behandlas den ytterligare för att eventuellt värmas eller kylas utifrån verksamhetens behov. På ett jättesjukhus som i Huddinge finns flera identiska system som försörjer var sin huskropp.

man tittar p karta ver styr och klimatsystem

Det är digital styr- och reglerteknik som anpassar så att varje specifik lokal förses med rätt mängd luft och temperatur. De olika inställningarna räknas ut med hjälp av Locums rumsfunktionsprogram. Är en lokal exempelvis avsedd för att vara kontor med ett visst antal arbetsplatser beräknas flödena utifrån det.

- De försörjande systemen påverkas av en ombyggnation eller om man byter verksamhet i lokalen, säger Kjell Sandehl, styrkonsult som på uppdrag av Locum arbetar med den pågående upprustningen av klimatanläggningarna på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Om antalet värmealstrande datorer i ett rum exempelvis ökat eller att man i en lokal satt in en ny innervägg måste styr-och reglertekniken justeras efter de nya förutsättningarna. På ett sjukhus ändras också temperatur och luftflöden ständigt över dygnet. Nattetid anpassas ventilationssystemen så att de går på lågvarv eftersom det då är betydligt färre som vistas i lokalerna.

- Det ger stora energibesparingar att kunna anpassa inneklimatet efter rådande omständigheter. Det mesta sker per automatik. På sjukhustaket sitter väderstationer som skickar signaler till systemen så att innertemperaturen kan höjas eller sänkas efter det, säger Aswad Betweni, projektledare på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Hur vi uppfattar inomhustemperaturen har inte bara med det faktiska gradantalet att göra utan påverkas också av luftens rörelser. Luften kommer in till respektive rum genom luftdon i innertaket. Är man precis under tilluften kan det kännas dragigt och kyligare just där.

- Vår upplevelse styrs också av individuella preferenser. Den som är äldre och stillasittande kan tycka att det är kyligt samtidigt som en yngre person i rörelse kan uppleva samma rum som för varmt. Det är en utmaning att få ett trivsamt inneklimat som passar alla, säger Mikael Rubensson.

Exakt samma mängd luft som tillförs till sjukhuset ska också lämna fastigheten. Värmen i frånluften återvinns först, luften renas och så blåses den ut på hustaket. Att det är balans mellan till- och frånluft är viktigt för att lufttrycket ska hållas jämnt.

- Det är ett skäl till att sjukhusfönster inte ska öppnas. Ventilationssystemet på ett sjukhus bygger på att luften ska gå sin uttänkta väg. Ett öppet fönster kan rubba luftflödet för en annan del av lokalen. Om man som hyresgäst har önskemål om att inneklimatet ska ändras är det bättre att kontakta oss som sköter fastigheten så att vi kan se om något bör justeras, säger Aswad Betweni.

Locum
08-123 170 00
info.locum@sll.se
Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Läs mer på http://www.locum.se/.

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Inneklimat är ett allmänt begrepp med ganska bred innebörd. Dels kan det ha med en fastighets tekniska installationer att göra och dels med våra personliga preferenser. Det som kan styras av de tekniska installationerna delas upp i olika typer av faktorer; som termiska, hygieniska och ljus- och ljudmässiga. Termiska faktorer rör innetemperaturen men beror inte bara på luftens faktiska gradantal. Hur vi upplever om det är kallt eller varmt kan variera beroende på rummens utformning, luftflöden, fönstrens storlek och placering och var i rummet man befinner sig. Vår uppfattning om inneklimatet kan även påverkas av klädsel, aktivitet, ålder och kön.
Twittra det här

Citat

Stannar ventilationen är det inte möjligt att genomföra operationer till exempel, smittorisken skulle bli för hög
Mikael Rubensson, Locums specialist på styr- och reglerteknik