Vi nådde inte riktigt ända fram...

Vi nådde inte riktigt ända fram... Som förvaltare av landstingets vårdfastigheter har Locum satt upp ett antal verksam-hetsmål som ska infrias samtidigt som ägaren får god avkastning på fastighets-kapitalet. Såväl finansiella som ickefinansiella mål slås fast och följs upp i ett balanserat styrkort. De finansiella målen har uppnåtts med god marginal. Landstingets resultatkrav år 2002 på fastighetsförvaltningen var 548 Mkr. För år 2002 redovisas nu ett resultat på 570 (742) Mkr, vilket motsvarar en avkastning om drygt 10 % (13,5) på det egna kapitalet. I resultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar med 160 (402) Mkr. År 2002 såldes fastigheter och bostadsrätter för 521 (574) Mkr. - Däremot nådde vi inte riktigt målen för de för oss så viktiga nyckeltalen Nöjd Kund Index och minskad energianvändning. Resultaten är inte dåliga men målen var högre. Under 2003 kommer vi därför att fokusera på att öka kundnyttan och intensifiera arbetet i det s.k. Negawattprojektet vars syfte är att minska energianvändningen, säger Locums VD Ingemar Ziegler. Locum bildades 1992 med uppgiften att effektivisera och professionalisera Stockholms läns landstings fastighetsförvaltning. Med marknadsmässiga hyror, ett ökat kostnadsmedvetande och ett effektivt lokalutnyttjande genereras ekonomiska resurser för landstingets kärnverksamheter. Överskottet från fastighetsförvaltningen går direkt till ägaren, Stockholms läns landsting, som därmed får ytterligare resurser till sitt förfogande för finansieringen av länets sjukvård. - Sammantaget har Locum, sedan bildandet 1992, sålt fastigheter för 6,3 miljarder kronor. Försäljningarna har bl.a. bidragit med mark till regionens bostadsbyggande för ca 5.000 lägenheter. Sedan år 1992 har hyrornas andel av vårdens kostnader minskat från 18 till 7,7 %. Antalet medarbetare i Locum AB har under samma period minskat från närmare 1.200 till knappt 200 personer, avslutar Locums VD Ingemar Ziegler. Ytterligare information: VD Ingemar Ziegler 08-690 70 01, 070-484 70 01 Ekonomidirektör Gunnel Forsberg 08-690 76 78, 070-484 76 78 Informationschef Charlotte Helmersson 08-690 70 40, 070-484 70 40 www.locum.se LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM (LFS) RESULTATRÄKNING 2002 2001 Mkr Hyresintäkter Interna hyresintäkter 1 524 1 530 Externa hyresintäkter 349 311 1 873 1 841 Övriga intäkter 140 166 Summa intäkter 2 013 2 007 Fastighetskostnader Förvaltningsarvode -83 - 82 Mediakostnader -283 - 273 Drift- och skötselkostnader -158 - 148 Fasighetsunderhåll -287 - 282 Övriga kostnader -128 - 166 Summa fastighetskostnader -939 - 951 Resultat före avskrivningar 1 074 1 056 Avskrivningar -393 - 395 Bruttoresultat 681 661 Vinst från fastighetsförsäljningar 160 402 Rörelseresultat 841 1 063 Finansnetto -271 - 321 ÅRETS RESULTAT 570 742 Balansräkning Balansomslutning 11 371 11 613 Fastighetsinvesteringar 880 790 Fastigheternas bokförda värde 8 857 8 821 Fastighetsförsäljningar 521 574 Soliditet 48% 48 % Avkastning eget kapital 10,3% 13,5 % Direkt avkastning 11,4% 11,3 % Fastigheterna Antal fastigheter och tomträtter 66 74 Bruttoarea tusen m² 2 201 2 251 Uthyrningsgrad 90% 89% Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på ca 2,4 miljoner m2 lokaler i stockholmsområdet. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i Stockholms län. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting. Locums kännetecken är Kundnytta, Kvalitet och Kretsloppstänkande. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00290/wkr0002.pdf

Om oss

Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Läs mer på http://www.locum.se/.

Dokument & länkar