Tillväxten för kontanthanteringstjänster (CMS) i USA fortsätter

April – juni 2015
Intäkterna under det andra kvartalet ökade till 3 944 MSEK (3 319). Den organiska tillväxten uppgick till 1 procent (4) och den valutajusterade tillväxten var 6 procent (14).

Loomis rörelseresultat (EBITA)[1] uppgick till 397 MSEK (333) och rörelsemarginalen var 10,1 procent (10,0).

Resultat före skatt uppgick till 320 MSEK (303) och resultatet efter skatt var 236 MSEK (222).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,14 SEK (2,95).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 206 MSEK (387) motsvarande 52 procent (116) av rörelseresultatet (EBITA).

Januari – juni 2015
Koncernens intäkter för det första halvåret 2015 uppgick till 7 786 MSEK (6 196). Den organiska tillväxten uppgick till 2 procent (4) och den valutajusterade tillväxten var 11 procent (9).

Loomis rörelseresultat (EBITA)[1] uppgick till 741 MSEK (575) och rörelsemarginalen var 9,5 procent (9,3).

Resultat före skatt uppgick till 601 MSEK (513) och resultatet efter skatt var 442 MSEK (373).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,87 SEK (4,95).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 501 MSEK (398) motsvarande 68 procent (69) av rörelseresultatet (EBITA).

-  Under kvartalet har vi tagit flera steg framåt och jag kan konstatera att tillväxten inom CMS i USA bidrar starkt till hela koncernens tillväxt. Förvärvet i Storbritannien av Cardtronics värdehanteringsverksamhet för detaljhandeln kommer att positivt påverka den europeiska tillväxten och våra marginalförbättrande aktiviteter enligt Loomismodellen fortsätter att generera positiva resultat både i USA och Europa, kommenterar Loomis vd och koncernchef Jarl Dahlfors.

[1] Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

2015-07-31

Jarl Dahlfors
Vd och koncernchef
Mobiltelefon: 070-607 20 51
Epost: jarl.dahlfors@loomis.com

Anders Haker
Ekonomi- och finansdirektör
Mobiltelefon: 070-810 85 59
Epost: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 21 000 personer och omsatte 2014 13,5 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2015 kl. 08:00.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2019 21,0 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt