Reviderad omsättning 2017 för kärninnehav av Loudspring Abp och uppdatering om Nocart

DEN SAMMANLAGDA OMSÄTTNINGEN FÖR LOUDSPRINGS KÄRNINNEHAV STEG MED 72% UNDER 2017 (REVIDERAT)

Loudspring ABP har mottagit reviderade bokslut 2017 för sina kärninnehav. Den sammanlagda omsättningen för Loudsprings kärninnehav (Swap.com Services, Nuuka Solutions, Enersize, Eagle filters, Sofi filtration, ResQ Club och Nocart) 2017 var 45 609 618€ (reviderat). Den sammanlagda omsättningen för kärninnehaven har fortsatt växa under 2017. Omsättningen är i stor grad beroende av Nocart, vars omsättning 2017 i huvudsak består av kundfordringar.

Kärninnehavens omsättningstillväxt 2013 - 2017 presenteras i grafen nedan.Reviderad omsättning och nettoresultat för kärninnehav under 2017 var följande:

Företag Omsättning 2017 (EUR) Nettoresultat 2017 (EUR) Nettoresultat 2016 (EUR)
Swap.com Services Oy 14 210 729 -18 985 956 -17 337 501
Nuuka Solutions Oy 433 298 -455 191 -387 133
Enersize Oy 223 989 -1 820 407 -335 010
Nocart Oy 28 199 548(tidigare estimat:30 505 521 ) 595 306 (tidigare estimat: 2 426 384) 3 122 374
Sofi Filtration Oy 388 416 -226 819 -16 531
Eagle Filters Oy 1 854 113 -151 522 293 397
Resq Club Oy 299 525 -1 315 103 -475 621
Totalt 45 609 618 -22 359 691 -15 136 026

Kommentarer gällande Nocart

Nocarts projekt i Afrika har blivit försenade och den långsamma realiseringen av kundfordringar har haft en direkt inverkan på företagets kassaflöde. Nocart har fått tilläggsfinansiering under de senaste månaderna men kommer att behöva ytterligare finansiering och förhandlar för tillfället om bryggfinansiering för befintliga projekt.

Nocart rapporterar följande i sin verksamhetsberättelse från bokslutet:

Majoriteten av företagets affärsverksamhet kommer för tillfället från stora projekt i Afrika och Asien. Nocart jobbar även på mindre leveranser och projekt där kontrakten håller på att färdigställas. Med dessa mindre projekt strävar Nocart efter att minska sitt beroende av enstaka, stora projekt.

Nocarts omsättning var 28 miljoner under 2017 vilket innebär en tillväxt på 134% från 2016.

Omsättningen har fortsatt växa kraftigt trots att tillväxten varit något mindre än föregående år.

Nocarts nettoresultat var fortsättningsvis positivt trots den kraftiga tillväxten. Resultatet är en förbättring från 2016 då korrigeringen av en kreditförlust i eget kapital för 2017 beaktas. Intäktsredovisningen för 2017 har gjorts med försiktighet på grund av kundfordringarna i Afrika.

Nocart gav ut följande pressmeddelande idag:

Nocarts 35 MW avfall-till-energi anläggningskontrakt i Kenya bekräftat

Nocarts 35 MW avfall-till-energi anläggningskontrakt har fått bekräftelse i Kenya.

Nocart har redan tidigare ingått kontrakt för produktionen av en avfall-till-energi anläggning men projektet har väntat på slutförandet av köparens licensprocesser och PPA - avtalsprocess.

Anläggningens försäljningspris är 62 MEUR. Nocart kommer även att vara involverad i projektet som en delägare (35%) av det grundade IPP (Independent Power Producer) kraftverks-företaget. IPP-företaget har ett 20-årigt kontrakt för försäljningen av elektricitet till Kenyas statliga elnät.

Licensprocesserna och PPA (Power Purchase Agreement) - avtalsprocessen för anläggningen har blivit färdigställda och anläggningens finansieringsarrangemang håller på att slutföras. Anläggningen kommer att byggas i flera steg,  var av första 10 MW av projektet skall bli färdigt till slutet av 2020 och resterande 25 MW i början av 2023. Projektet är en startpunkt för användningen av Nocarts förgasningsteknologi och denna avfall-till-energi anläggning är den första av sitt slag i Afrika i form av dess typ och storlek. Mark för anläggningen har införskaffats och byggarbete på marken har påbörjats. Ytterligare preliminära byggarbeten har också utförts. Själva förberedandet av teknologin för anläggningen beräknas att påbörjas under hösten 2018.

Nocarts VD Vesa Korhonen kommenterar: “Detta är en signifikant öppning på många sätt. Vi har tillsammans med en lokal samarbetspartner lyckats få den utmanande PPA-processen framgångsrikt i mål. Samtidigt är detta en betydande startpunkt för vår avfall-till-energi teknologi, vi kan nu använda avfall för produktionen av kommersiellt lönsam energi. Detta är också en stort framsteg för vår PPA-affärsverksamhet.”

För mer information, kontakta:

Timo Linnainmma, Loudspring Plc. Tel. +358 50 581 0583, timo@loudspring.earth

Thomas Bengtsson, Styrelseordförande Loudspring Plc. Tel. +46 70 515 40 40, thomas.bengtsson@loudspring.earth

Access Partners Oy, Certified Advisor. Tel. +358 9 682 9500

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Loudspring Ab (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

Loudspring i korthet.

Loudspring är en företagsgrupp som fokuserar på att spara naturresurser, med kontor i Norden och Kalifornien. Företagen är aktiva på globala marknader inom fem sektorer: energi, byggnader, mode och tillverkningsindustrin. Loudsprings ledning består av bolagsbyggare som har kombinerat positiv milhöpåverkan med företagande i mer än ett årtionde.

Företagsgruppen är noterad är noterad på First North Finland med ticker LOUD and First North Stockholm med ticker LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Detta är en signifikant öppning på många sätt. Vi har tillsammans med en lokal samarbetspartner lyckats få den utmanande PPA-processen framgångsrikt i mål. Samtidigt är detta en betydande startpunkt för vår avfall-till-energi teknologi, vi kan nu använda avfall för produktionen av kommersiellt lönsam energi. Detta är också en stort framsteg för vår PPA-affärsverksamhet.
Vesa Korhonen