Sveriges skördar av socker ökar kraftigt

3 september 2014.

Hektarskörden av socker har ökat med 50 procent sedan 1995. Ingen annan sektor inom jordbruket slår den här produktivitetsutvecklingen, enligt en rapport från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

– Att de svenska sockerskördarna ökar innebär en ökad konkurrenskraft på den europeiska marknaden, något som gynnar utvecklingsmöjligheterna för svenska betodlare, säger Kjell Ivarsson, växtodlingsexpert LRF.

Orsakerna till ökningen är många, men en gedigen satsning på forskning och utveckling ligger bakom uppgången. Bland annat har insatsen av växtförädling varit stor och många nya sorter har avlöst varandra. Dessutom har man i olika projekt, som ska få mark och gröda att samspela på bästa sätt, identifierat de viktigaste tillväxtfaktorerna i odlingen. Den nya kunskapen har snabbt omsatts hos odlarkåren. Management inom växtföljder, kalkning, växtnäring, bladsvampsbekämpning, skörd och lagring är exempel på genomförda åtgärder på gårdsnivå som bidragit till den positiva utvecklingen.

Den totala sockerproduktionen i Sverige bestäms av sockerfabrikens kapacitet i kombination med nuvarande kvotsystem i EU. Den ökade produktiviteten innebär oförändrad totalproduktion på en betydligt mindre areal, där friställd areal har kunnat användas till andra grödor.

Den svenska produktionen av socker har som ett medeltal för de senaste fem åren uppgått till ca 370 000 ton och räcker till nästan hela den svenska konsumtionen av socker.

För mer information, kontakta:
Anders Lindkvist, generalsekreterare Betodlarna, telefon: 0706-84 51 34
Kjell Ivarsson, växtodlingsexpert LRF telefon: 070-642 03 40

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 17 år i rad och vid årsskiftet 2013/2014 hade LRF 172 662 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera