Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 LUVIT AB (publ) Kvartal 3, 2000 i korthet E-Learning marknaden präglas av en explosiv tillväxt, inte bara i de nordiska länderna, utan även internationellt. Oberoende källor beräknar till exempel den amerikanska e-Learning marknaden till 11,5 miljarder USD år 2003, vilket motsvarar en årlig tillväxt på ca 200% (International Data Corporation, IDC 2000). Samma källor beräknar att marknaden för det verksamhetsområde som LUVIT AB arbetar inom - teknik för e-Learning - kommer att uppgå till 1,1 miljarder USD år 2003, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på ca 80%. LUVIT AB:s etablering av ett nätverk av Europeiska samarbetspartner för försäljning, teknisk utveckling, innehåll och utbildning nådde under kvartal 3 ett viktigt delmål; långsiktiga avtal tecknades med ledande aktörer på alla prioriterade marknader; i Norden, Spanien, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Partner som tillkommit är bland annat: Parity Training Ltd, Logica UK Ltd, ATOS Origin, Kabel New Media Group, Doxa Group, Grupo Fact, M2S och Celemi International. LUVIT AB:s främsta återförsäljare i Norden, WM-Data, etablerade ett nytt affärsområde inom e-Learning, vilket skall engagera ca 600 medarbetare. Dessutom gör de en satsning som bygger på ASP-tjänster och support av LUVIT's programvaror via WM-datas nyetablerade driftscentral i Boden. LUVIT AB mötte i sin första stora internationella upphandling sina huvudkonkurrenter, Saba och Docent, i en fullskalig upphandling. Parity Training, ett av Storbritanniens ledande utbildnings- och konsultföretag, valde att arbeta med LUVIT AB och dess programvara framför de andra plattformar som testats. Under perioden påbörjade LUVIT AB certifieringen av sin utbildningsplattform, LUVIT Education Centre 3.1, på Microsoft Windows 2000 server. En uppnådd certifiering skulle innebära att företagets programvara får en stabil grund i en etablerad teknisk plattform, vilket också förväntas ge marknadsförings- och försäljningsfördelar gentemot övriga aktörer . Marknad och försäljning E-Learning marknaden kan enklast beskrivas utifrån tre verksamhetsområden; teknik, innehåll och tjänster. På denna snabbt framväxande e-Learning marknad, lokalt och globalt, är LUVIT AB en av få aktörer med en klar och tydlig positionering på marknaden; LUVIT AB är en renodlad leverantör av programvara för e- Learning. För att kunna erbjuda en helhetslösning till varje enskild kund agerar LUVIT AB utifrån en partnerstrategi. För att framgångsrikt hantera hela distributionskedjan etablerar bolaget nätverk av värdeskapande partner inom varje verksamhetsområde och på varje enskild geografisk marknad. Ett etablerat och samverkande nätverk skapar både djup och bredd i kundrelationen, vilket tillsammans med utvecklingen av högkvalitativa programvaror, är en viktig del i LUVIT AB:s affärsidé. De partner som engageras i långsiktiga samarbetsavtal skall utgöras av ledande aktörer inom IT-konsult, innehållsleverantörer och utbildningsinstitut. Genom aktiv partnersamverkan kan LUVIT AB - via ledande lokala partner - erbjuda slutkunderna ett komplett utbud av såväl teknik, som innehåll och tjänster. Partnerstrategin skapar inte bara effektiva synergier mellan olika aktörer på den globala e-Learning marknaden, den möjliggör också en snabb och kostnadseffektiv etablering av LUVIT AB på den europeiska marknaden under år 2000. LUVIT AB:s intäkter utgörs främst av intäkter från sålda licenser gällande de programvaror som företaget utvecklar. Dessa intäkter skall genereras av det globala nätverk av återförsäljare som på sikt byggs upp av LUVIT AB:s egen internationella försäljningsorganisation. Detta medför att de direkt försäljningsrelaterade kostnaderna för LUVIT AB är begränsade, jämfört med t ex en traditionell internationell expansion via egen försäljning och lokalkontor. LUVIT har under årets tre första kvartal etablerats som en ledande leverantör av programvara för e-Learning. Bolaget befinner sig fortfarande i en kraftig tillväxtfas, där fokus ligger på etablering av väl fungerande nationella partnernätverk för försäljning, teknisk utveckling, utbildning och utbildningsinnehåll. Under tredje kvartalet har ett flertal partneravtal slutits med ledande aktörer på den skandinaviska och europeiska marknaden: I de nordiska länderna är LUVIT representerat av bl a WM-data, Icon Medialab, Bluegarden Group, Innovative Technologies, Noroff, K-World, Lernia, M2S och Celemi International. WM-data, som f n etablerat sig som LUVIT AB:s främsta återförsäljare i Norden, kräver ett särskilt omnämnande genom sin unika satsning på e-Learning. WM-Data etablerade i september 2000 ett helt nytt affärsområde inom e-Learning, vilket skall engagera ca 600 medarbetare. Dessutom gör de en satsning som bygger på ASP-tjänster och support av LUVIT's programvaror via WM-datas nyetablerade driftscentral i Boden. I Storbritannien utgörs partnernätverket av Parity Training Ltd och Logica UK Ltd. Den brittiska e-Learning marknaden har under hösten visat tecken på att närma sig den nordiska. Särskilt intressant var LUVIT AB första möte med sina internationella huvudkonkurrenter, Saba och Docent, i en fullskalig upphandling. Parity Training Group, ett av Storbritanniens ledande utbildnings- och konsultföretag, valde att arbeta med LUVIT AB och dess programvara framför sju andra internationella plattformsleverantörer som utvärderats. I Frankrike har LUVIT valt att etablera en filial för att bygga vidare på partnersamarbetet med ATOS Origin. Atos är ett av Europas ledande IT- konsult företag och har över 27.000 anställda i 30 länder. I Tyskland och Schweiz är LUVIT AB sedan en kort tid tillbaka representerat av Kabel New Media Group. Kabel New Media sysselsätter totalt 900 konsulter i Europa och USA. I Spanien och Latinamerika har LUVIT valt att etablera sig i form av agenturer, vilka bearbetar den spansk- och portugisisktalande marknaden med partner som bl a Doxa Group och Grupo Fact. Under kvartal 3 har LUVIT således slutfört förhandlingar och etablerat partnersamarbete i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och via agentur i Spanien. Detta innebär att LUVIT redan under rådande kvartal finns etablerat på de mest tongivande marknaderna i Europa, med etablerade och stora samarbetspartner. Under kvartal 3 har även ett strategiskt samarbetsavtal tecknats med Icon Medialab International AB avseende ett globalt samarbete inom marknadsföring, tekniskt säljstöd och lokal sametablering på nya marknader. LUVIT AB har även en överenskommelse med den svenska innehållsleverantören M2S om samarbete avseende de båda företagens kommande utlandsetableringar. LUVIT fortsätter även att arbeta aktivt i enlighet med de samarbetsavtal som tidigare tecknats med Microsoft Sverige och standardiseringssamarbetet IMS. Under augusti fullföljdes förvärvet av WebCat AB´s rörelse i Stockholm varvid 8 nya medarbetare tillfördes LUVIT´s organisation. Detta har bland annat inneburit en gedigen förstärkning av personer med kompetens inom human resource management samt produktdesign och layout. Förvärvet av WebCat innebär också att LUVIT övertar driftsansvaret för Knowledgebar.nu som är ett forum och en samlingsplats för personer verksamma inom e- Learning branschen. KnowledgeBar Stockholm har f n 1,500 medlemmar. Betalning för WebCat AB skall ske under kvartal 4 genom riktad nyemission om 425,000 aktier. Produkt LUVIT AB har under kvartal 3 bl a lanserat en ny version av LUVIT:s utbildningsplattform, eller "Learning management system" samt fortsatt utvecklingen av ett flertal kompletterande produkter, främst med sikte på uppföljning, utvärdering och individualisering av digitala utbildningar. Under perioden påbörjade LUVIT AB certifieringen av sin utbildningsplattform, LUVIT Education Centre 3.1, på Microsoft Windows 2000 server. En uppnådd certifiering skulle innebära att företagets programvara får en stabil grund i en etablerad teknisk plattform, vilket också förväntas ge marknadsförings- och försäljningsfördelar gentemot övriga aktörer. Ett aktivt medlemskap och deltagande i framtagandet av den internationella standarden för e-Learning, IMS, har också fortsatt under kvartal 3. Här har LUVIT AB varit en av de tongivande aktörerna på den Skandinaviska marknaden, för att på så sätt skapa möjligheter till en företagsekonomiskt lönsam implementering av e-Learning inom företag och organisationer. Med ett företagsinternt system för e-Learning, baserat på en etablerad standard för hanteringen av digitalt utbildningsmaterial, undgår t ex företagets anställda att lära sig olika innehållsleverantörers egna system samtidigt som det skapas en marknad för handel med utbildningsinnehåll. Det är hit LUVIT AB:s produktutveckling strävar. Kostnaden för extern produktutveckling hos externa konsulter uppgick till ca 7,4 MKR under kvartal 3 och totalt under perioden kvartal 1 t o m 3 till ca 15,0 MKR. Därutöver var 17 personer verksamma internt med produktutveckling vid periodens slut. Omsättning Försäljningen under kvartal 3 är huvudsakligen hänförbar till certifiering- och licensintäkter samt användarlicenser där partner som WM- data, Icon Medialab, Parity och VercomNet svarar för större delen av omsättningen. Nettoomsättningen under kvartal 3 uppgick till ca 7,3 MKR och under perioden kvartal 1 t o m 3 till ca 19,3 MKR. Omsättningen under räkenskapsåret 1998/1999 uppgick till totalt ca 3,8 MKR. Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader under kvartal 3 uppgick till totalt ca 18 MKR och under året till ca 39,4 MKR vilket kan jämföras med föregående års kostnader om ca 12,6 MKR. Kostnaderna utgörs till största delen av utvecklings- och personalkostnader. Rörelseresultat Trots att tredje kvartalet traditionellt sett är svagt inom programvaruindustrin, på grund av säsongsvariationer, har orderingången varit god. Den positiva utvecklingen i företagets utlandsetablering och den ökande orderingången kommer successivt att förbättra lönsamheten. Rörelseresultat för kvartal 3 uppgick till -4,5 MKR (-0,5) och under året till ca -8,2 MKR i jämförelse med ett rörelseresultat om -0,2 MKR under räkenskapsåret 1998/1999. Immateriella investeringar Under perioden januari - september har bolaget bedrivit fortsatt utveckling av LUVIT-systemet och utvecklingskostnader om ca 12,2 MKR har aktiverats. Totalt har bolaget aktiverat ca 20,8 MKR sedan bolagsbildandet varav ca 8,7 MKR under räkenskapsåret 1998/1999. Materiella investeringar De materiella investeringarna är begränsade och utgörs till största delen av datorservrar för drift samt arbetsplatsrelaterad dator- och kontorsutrustning. Totalt har bolaget investerat ca 0,8 MKR under kvartal 3 och under året ca 2,6 MKR i jämförelse med räkenskapsåret 1998/1999 då investeringarna uppgick till ca 1,3 MKR. Finansiell ställning LUVIT AB har under perioden januari - september genomfört ett antal nyemissioner som totalt inbringat ca 61 MKR efter emissionskostnader. Dessutom finns en checkräkningskredit om 5 MKR. LUVIT AB bedöms ha en tillfredsställande finansiell ställning. Eget kapital uppgick till ca 57,1 Mkr, vilket motsvarar en soliditet på 80% vid periodens utgång. Avstämningsbolag I samband med det publika erbjudandet om att teckna aktier i LUVIT AB fattade styrelsen beslut om att företagets aktier skall anslutas till värdepapperscentralen (VPC) och att bolaget därvid blir ett avstämningsbolag från och med den 17 april 2000. Bolagets aktie är sedan den 15 juni noterat vid OM Stockholmsbörsens Nya Marknad. Personal LUVIT AB har under perioden fortsatt expandera. Under perioden har bl a följande nyckelpositioner tillsatts: Forskning- och Utvecklingschef IT-chef Försäljningschef Marknadschef Rekryteringen sker i övrigt med fokusering på sälj- och marknadspersonal med god kännedom om respektive nationell marknad. Bolaget har under perioden januari - september anställt 31 personer och antalet anställda uppgår vid periodens slut till 51 personer. Under februari genomfördes en nyemission där personalen hade möjlighet att köpa aktier i bolaget. Samtliga dåvarande anställda tecknade sig för aktier. Framtidsutsikter LUVIT AB har som mål att finnas etablerat på cirka 30 prioriterade marknader senast vid utgången av 2002 samt att uppnå ett positivt kassaflöde på varje ny marknad inom 12 -18 månader. På sikt har bolaget målsättningen att uppnå en rörelsemarginal om minst 20-25 procent. Viktiga händelser efter periodens slut Under oktober har LUVIT tillsammans med utbildningsföretaget K-World och Chalmers Tekniska Högskola gjort det möjligt för Volvo att erhålla den helhetslösning företaget behöver för att utbilda sina anställda. Genom ett nystartat gemensamt projekt kommer Volvoanställda från hela världen att genomgå en kurs inom fordonselektronik. Detta sker med hjälp av LUVIT´s mjukvara för e-Learning, K-Worlds kursinnehåll samt Chalmers tekniska support. Kommande rapporttillfälle Bokslutskommuniké den 8 februari Bolagsstämma den 27 april Delårsrapport kv 1 den 27 april Delårsrapport kv 2 den 20 augusti Delårsrapport kv 3 den 29 oktober Magnus Nyhlén Verkställande Direktör Granskningsrapport Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Göran Carlsson Auktoriserad revisor Ernst & Young För ytterligare information, kontakta: Magnus Nyhlén, Verkställande direktör Tel: 046-2221289 , 070-2691201, e-post magnus.nyhlen@luvit.com Karl Malmström, Ekonomichef Tel: 046-2221289, 070-2691219, e-post karl.malmstrom@luvit.com LUVIT erbjuder en teknisk mjukvaruplattform för kunskaps- och kompetenshantering inom medelstora- och större företag och organisationer. LUVIT:s strategi är att etablera partnersamarbeten med ledande aktörer inom IT-konsulting, innehållsleverantörer och utbildningsinstitut för att kunna erbjuda en helhetslösning för e-Learning för varje enskild kund. Samarbetspartner i Europa är bland andra WM-Data, Icon Medialab, Bluegarden Group, Logica, Parity Group, Atos Formation, Doxa Group, M2S, Kabel New Media och Lernia. Bland kunderna återfinns företag som Volvo, SIF, Skandia, K-world, Lernia, och Parity Training. Ambitionen är att bli den tekniska standarden för e-Learning. LUVIT AB startades i mars 1999 som ett resultat av ett två-årigt utvecklingsarbete på uppdrag av Lunds universitet. Företagets huvudägare är Lunds universitet Utvecklings AB, Andante Holding AB, TeknoSeed AB och Icon Medialab International. Målet är att vara etablerade på omkring 30 marknader senast i slutet av år 2002. LUVIT är noterat på Nya Marknaden på OM Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.luvit.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01520/bit0001.pdf Tabeller http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01520/bit0002.doc

Dokument & länkar