Pressrelease Bokslutskommuniké 2000

Pressrelease Bokslutskommuniké 2000 @ Försäljningen under 2000 ökade från 3,8 till 22,2 Mkr. @ LUVIT har under 2000 prioriterat utveckling av ett flertal nya produkter och etablering av ett europeiskt partnernätverk. Rörelseresultatet uppgick till -43,3 Mkr (-0,1) efter omstruktureringskostnader och avskrivning av goodwill. @ LUVIT Education Centre 3.1 blev den första e-Learningplattformen i världen som erhöll certifiering på Microsoft Windows 2000 Server. @ Partneravtal har tecknats på de prioriterade marknaderna; Norden, Spanien, Storbritannien, Frankrike, Holland och Tyskland @ Ett av Storbritanniens ledande utbildningsföretag, Parity Training, valde LUVIT efter en internationell upphandling med de främsta konkurrenterna i världen. @ LUVIT har efter periodens slut säkerställt finansiering genom två riktade nyemissioner som lägst kommer inbringa 20 Mkr. @ Pågående omorganisation sänker kostnaderna i bolaget med drygt 50 procent och rörelsen förväntas generera ett positivt kassaflöde under andra halvåret 2001. LUVIT har under hela år 2000 varit inne i ett mycket starkt tillväxtskede. Vid årets början uppgick personalstyrkan till 16 personer och vid perioden slut till 54 personer. Personalomsättningen har varit låg. Efter periodens slut har LUVIT genomfört en omstrukturering, där personalstyrkan reducerats till 32 personer. LUVIT har under 2000 genom satsningarna på produktutveckling och uppbyggnad av ett partnernätverk skapat goda förutsättningar för fortsatt hög tillväxt. Lanseringen av en ny generation e-Learningsystem, LeSS (LUVIT e-Learning System Solution) i januari i år innebär att kunderna erbjuds en totallösning av teknikstöd (Skapa, Administrera, Köra och Följa upp). Detta bedöms tillföra tydliga mervärden för såväl partner som kund. Försäljningstillväxten under 2001 bedöms ske genom befintliga och nya partner. LUVIT kommer kortsiktigt att fokusera på de marknader som har störst potential i Europa: Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Försäljningen per kvartal förväntas på sikt utvecklas jämnare genom att kunderna erbjuds ASP som alternativ till enbart en fast licenskostnad. LUVITs långsiktiga mål är att finnas etablerat på cirka 30 prioriterade marknader senast vid utgången av 2002 samt att uppnå ett positivt kassaflöde på varje ny marknad inom 12 -18 månader. På sikt har bolaget målsättningen att uppnå en rörelsemarginal om minst 20-25 procent. " Med LeSS konceptet kan vi idag erbjuda våra kunnder en e-Learning plattform av världsklass. Detta tillsammans med vårt fokus på sälj- och leveransprocesserna på prioriterade marknader kommer att leda till ett starkt 2001", säger Ola Möllerström, VD LUVIT AB. För ytterligare information, kontakta: Ola Möllerström, Verkställande direktör LUVIT AB, Tel: 046 - 10 12 00, 046- 10 12 24 e-post: president@luvit.com Karl Malmström, Ekonomichef LUVIT AB, Tel: 046 - 10 12 00, 046 - 10 12 19, e-post: CFO@luvit.com Om LUVIT AB LUVIT AB (publ) utvecklar programvaror för e-Learning inom medelstora och större företag och organisationer. Programvarorna finns tillgängliga på tio språk. Företagets strategi är att etablera partnersamarbeten med ledande lokala aktörer inom IT-konsulting, innehållsproduktion och utbildning för att kunna erbjuda kundanpassade helhetslösningar för e- Learning. Partnernätverket inkluderar bland andra Microsoft, WM-Data, Icon Medialab, Lernia, Atos, Parity, Logica, Doxa Consulting, WebLearning, Webgnosis, Celemi, M2S, Kabel New Media Southern Europe och Interwise. För vidare information, besök: www.luvit.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00750/bit0002.pdf

Dokument & länkar