Delårsrapport för M2 Asset Management AB (publ), perioden januari – juni 2018

2018-08-31

PERIODEN JANUARI - JUNI 2018

– Hyresintäkterna uppgick till 110 mkr (106), en ökning med 4 %.

– Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 683 mkr (1 256), en ökning med 34 %.

– Periodens rörelseresultat uppgick till 103 mkr (75), en ökning med 37 %.

– Periodens resultat uppgick till 807 mkr (524), en ökning med 54 %.

– Periodens totalresultat uppgick till 472 mkr (732), en minskning med 36 %.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

– I juni avyttrades och frånträddes fastigheterna Dahlberg 3 och 4, Monsunen 1, Stora Vörta 1:62 och 1:63 samt Mo 1:95 i Karlskrona. Den totala uthyrningsbara ytan uppgick till ca 8 000 kvm, varav 83 % utgjordes av bostäder. I och med avyttringen lämnar M2 Karlskrona.

Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08:00. 

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
www.m2assetmanagement.se

Om oss

M2 Asset Management AB är ett publikt investeringsföretag med fokus på fastigheter. Vår affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt genom att äga, förvalta och utveckla fastigheter i Sverige. Värdetillväxten kommer dels från direktägda fastigheter, dels från byggentreprenad- och projektutveckling, samt från indirekt ägande via börsnoterade fastighetsbolag. M2 bildades 1999.