M2 Asset Management har godkänts som emittent hos Nasdaq Stockholm och ansöker om upptagande till handel av obligation

M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 25 september 2017 ett prospekt avseende ett obligationslån med en ram om 1 000 mkr och med en löptid om 3 år samt en rörlig ränta om STIBOR 3M + 450 räntepunkter. I pressmeddelandet rapporterades även om M2:s avsikt att ansöka om notering av obligationslånet så snart M2 anslutits som emittent hos NASDAQ.

NASDAQ har nu godkänt M2 som emittent. M2:s finansiella instrument kommer att handlas under kortnamnet M2AM. M2 har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm och beräknad första handelsdag är 10 oktober 2017. Per dagens datum har obligationer till ett värde om 600 mkr emitterats inom ramen för obligationslånet.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 oktober 2017 kl. 11:15. 

M2 Asset Management AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm.
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
www.m2assetmanagement.se

Om oss

M2 Asset Management AB är ett publikt investeringsföretag med fokus på fastigheter. Vår affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt genom att äga, förvalta och utveckla fastigheter i Sverige. Värdetillväxten kommer dels från direktägda fastigheter, dels från byggentreprenad- och projektutveckling, samt från indirekt ägande via börsnoterade fastighetsbolag. M2 bildades 1999.

Prenumerera

Dokument & länkar