Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari-31 december 2000 Fortsatt stark utveckling i utlandsverksamheten * Omsättningen ökade under 1 januari - 31 december 2000 med 129 procent till 302,5 (132,2) Mkr * Rörelseresultatet uppgick till -47,4 (-17,4) Mkr och resultatet per aktie till -2,92 (-1,03) kronor * Omsättningen på M2S utländska marknader mer än tredubblades och uppgick till 247,4 (71,8) Mkr, motsvarade 82 (54) procent av koncernens totala försäljning. * Omsättningen i Sverige minskade under året till 55,1 (60,4) Mkr, med en viss förbättring under årets sista kvartal * Omsättningen i det fjärde kvartalet ökade med 205 procent till 131,7 (43,2) Mkr, och rörelseresultatet efter avskrivningar för goodwill ökade till 9,6 (1,7) Mkr. Fjärde kvartalet 2000 Omsättningen under det fjärde kvartalet ökade med 205 procent och uppgick till 131,7 (43,2) Mkr, varav Prokoda sammantaget utgjorde 70,4 (--) Mkr. Omsättningen i Sverige, som tidigare under året minskat, ökade något under kvartalet och uppgick till 23,4 (14,8) Mkr inklusive kursvinster om 8,2 (0,2) Mkr. Omsättningen på de utländska marknaderna ökade med 281 procent till 108,3 (28,4) Mkr. Utlandsförsäljningen motsvarade 82 (66) procent av koncernens omsättning. Verksamhetsåret 2000 Försäljning Koncernens försäljning ökade med 129 procent till 302,5 (132,2) Mkr, varav Prokoda sammantaget utgjorde 144,0 (--) Mkr. Omsättning per kvartal samt rullande tolv månader, Mkr De utländska verksamheterna fortsatte att sammantaget utvecklas väl och försäljningen ökade med 244 procent till 247,4 (71,8) Mkr, varav Prokoda sammantaget utgjorde 144,0 (--) Mkr. Norge, Spanien, Storbritannien och det under året nystartade franska bolaget utvecklades särskilt starkt. Utlands-försäljningen utgjorde 82 (54) procent av koncernens totala försäljning. Omsättningen i Sverige uppgick till 55,1 (60,4) Mkr. Efter vikande försäljning under årets första nio månader noterades en återhämtning under hösten. Kommande informationstillfällen Årsredovisning för 2000 kommer att distribueras till aktieägarna och hållas tillgänglig på M2S kontor på Linnégatan 18 i Stockholm från och med den 26 februari 2001. Delårsrapport januari - mars 2001 19 april 2001 Delårsrapport januari - juni 2001 juli 2001 Delårsrapport januari - sept 2001 oktober 2001 Stockholm den 25 januari 2001 M2S Sverige AB (publ) org nr 556375-7011 Styrelsen M2S i korthet M2S affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra interaktiva program för e-learning. Programmen marknadsförs under varumärkena Wit och TutorWin och tillhandahålls på tio språk. Som Europas ledande aktör inom e-learning för IT-utbildning finns M2S etablerat med egna dotterbolag i Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. M2S är från och med januari 2001 noterat på Stockholmsbörsens Attract 40 lista. Denna kommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. För ytterligare information kontakta: VD Harald Nilsonnetel: 08-506 424 00, harald.nilsonne@m2s.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT00080/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT00080/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar