Extra bolagsstämma i M2S Sverige AB

Extra bolagsstämma i M2S Sverige AB Vid extra bolagsstämma i M2S Sverige AB den 10 maj 2000 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Linnégatan 18, Stockholm, fattades följande beslut. Samtliga beslut fattades enhälligt. * Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till förvärv av det tyska e-learning företaget PROKODA AG ("Prokoda"). Den totala köpeskil- lingen uppgår till högst MDEM 120. Som tidigare meddelats beräknas Prokoda konsolideras från och med 1 juni 2000. * Finansiering av förvärvet av Prokoda skall delvis ske genom att aktie- ägarna i Prokoda erhåller aktier i Bolaget. Stämman beslutade med anled- ning härav i enlighet med styrelsens beslut om en apportemission till ak- tieägarna i Prokoda av högst 1.318.874 B-aktier, envar med ett nominellt belopp om en krona. Stämman beslutade också om ett bemyndigande för sty- relsen att nyemittera aktier. Bemyndigandet omfattade högst 3.000.000 B- aktier, envar med ett nominellt belopp om en krona. Bemyndigandet skall användas för finansiering av delar av Prokoda förvärvet, en utökad kapi- talbas samt eventuella framtida företagsförvärv. Beslut om nyemission av aktier med utnyttjande av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga vill- kor. * Stämman beslutade att fastställa antalet ordinarie styrelseledamöter till sju stycken samt att välja Dr. Wolfram Peters, Prokodas VD, till ny ordinarie styrelseledamot. Besluten villkorades av att förvärvet av Proko- da genomförs i enlighet med stämmans beslut. * Stämman beslutade att anta ett nytt incitamentsprogram som omfattar med- arbetare i M2S-koncernen. Programmet innebär att Bolaget skall emittera ett skuldebrev om nominellt högst 1.000 kronor tillsammans med 550.000 op- tionsrätter som envar berättigar till teckning av en ny B-aktie med ett nominellt belopp om en krona. Optionsrätterna kan utnyttjas under perioden 2002-06-01 till och med 2002-06-30 och aktie kan tecknas för 332 kronor. Bolagets dotterbolag Wit AB skall teckna emissionen för att sedan erbjuda optionsrätter till medarbetare i M2S-koncernen. Medarbetarna skall erbju- das optionsrätter på marknadsmässiga villkor. Om alla optionsrätter an- vänds för nyteckning av aktier kommer utspädningseffekten att motsvara knappt fyra procent av aktiekapitalet och knappt tre procent av rösterna. M2S affärsidé är att utveckla, producera och sälja interaktiva program för Web Based Training och e-learning. Programmen inom IT-utbildningsområdet marknadsförs under varumärket Wit, vilka idag produceras och marknadsförs på tio språk. M2S har idag drygt 175 anställda med egen verksamhet i Dan- mark, Finland, Frankrike, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. M2S har sedan lanseringen av Wit 1994 sålt över 1 miljon licen- ser till mer än 7 000 kunder i 17 länder. Den 6 december 1999 noterades företaget på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information kontakta gärna: Harald Nilsonne Johan Linglöf VD M2S Sverige AB Finanschef M2S Sverige AB 08-506 424 00 08-506 424 00 harald.nilsonne@m2s.com johan.linglof@m2s.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00130/bit0002.pdf

Dokument & länkar