Genomförande av tidigare aviserade kostnadsbesparingar

Genomförande av tidigare aviserade kostnadsbesparingar I enlighet med tidigare aviserade planer på att förbättra lönsamheten och öka effektiviteten inom M2S-koncernen, genomförs nu ett antal åtgärder som dels möjliggör realisering av synergier hänförliga till förvärvet av Prokoda, dels leder till minskade overhead-kostnader. Ett 50-tal övertaliga efter samgåendet med Prokoda sägs upp Minskade overheadkostnader inom främst den tyska och svenska verksamheten Förvärvet av tyska Prokoda i juni 2000, bedömdes medföra vissa synergier på kostnadssidan. En del av dessa synergier har realiserats och realiseras nu genom ett antal kostnadsbesparande åtgärder inom främst produktion och administration. De första stegen mot en effektivare produktion togs redan under förra året i samband med etablerandet av ett koncerngemensamt produktionscenter på Irland. De uppsägningar som nu sker främst i Sverige och Tyskland avser dels övertalig personal inom produktion, men även anställda inom administration, support och produktutveckling. Sammantaget berörs cirka 50 personer av åtgärderna, varav hälften varit anställda inom den ursprungliga M2S-koncernen och hälften varit anställda i Prokoda vid tidpunkten för förvärvet. M2S-koncernen hade vid utgången av år 2000 totalt 514 anställda. I samband med tidigare lämnade prognoser avseende utvecklingen 2001 har hänsyn tagits till de besparingsåtgärder som nu verkställs. Vissa positiva resultateffekter bedöms kunna uppnås redan under det första kvartalet 2001, dels i form av kostnader hänförliga till den omstruktureringsreserv som upprättades i samband med förvärvet, dels i form av direkta kostnadsminskningar. Åtgärderna bedöms ge full effekt under det andra kvartalet 2001. Utsikter för 2001 Marknaden för utbildningstjänster fortsätter att utvecklas positivt. Det är framförallt tydligt på de nordiska och centraleuropeiska marknaderna. Tyskland, som utgör M2S enskilt största marknad efter förvärvet av Prokoda, utvecklas väl i takt med att allt fler större företag använder e- learning i stor skala. I Sverige har marknaden efter en längre period av inaktivitet successivt visat tecken på återhämtning, men efterfrågan bedöms ännu ej vara tillbaka på 1998 års nivå. Övriga Norden, med undantag för Finland, bedöms sammantaget kunna utvecklas väl under 2001. De engelska och spanska marknaderna, vilka i fjol hade en stark tillväxt, samt därtill Schweiz bedöms utvecklas väl, och den relativt nyetablerade franska verksamheten erbjuder särskilt goda tillväxtmöjligheter under 2001. Som tidigare kommunicerats är ovan nämnda besparingsåtgärder planerade och föranleder därför ingen revidering av tidigare lämnad prognos för 2001. Vår bedömning är fortsatt att koncernen under helåret 2001 kommer att uppnå en försäljningssökning överstigande 50 procent, med ett positivt rörelseresultat efter goodwillavskrivningar. Utöver det prognostiserade positiva rörelseresultatet för 2001, kommer det redovisade resultatet att öka som följd av förändrade redovisningsprinciper, vilka införs från och med 2001. Förändringen i redovisningsprinciper görs med anledning av Redovisningsrådets utfärdade rekommendationer avseende aktivering av utvecklingskostnader. För ytterligare information kontakta gärna: Harald Nilsonne, VD M2S, 08-506 424 00 harald.nilsonne@m2s.com M2S i korthet M2S affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra interaktiva program för e-learning. Programmen marknadsförs under varumärkena Wit och TutorWin och tillhandahålls på tio språk. Som Europas ledande aktör inom e- learning för IT-utbildning finns M2S etablerat med egna dotterbolag i Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. M2S är från och med januari 2001 noterat på Stockholmsbörsens Attract 40 lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00010/bit0002.pdf

Dokument & länkar