Kallelse till ordinarie bolagsstämma i M2S Sverige AB (publ)

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I M2S SVERIGE AB (publ) Aktieägarna i M2S Sverige AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 22 mars 2001, kl. 17.00 Plats: M2S lokaler, Linnégatan 18, Stockholm ANMÄLAN TILL STÄMMAN Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per måndagen den 12 mars 2001, - dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 16 mars 2001, kl. 17.00. Anmälan kan göras antingen skriftligt under adress M2S Sverige AB (publ), Linnégatan 18, 114 47 Stockholm, per telefax 08-506 426 00, via E-post till bolagsstamma@m2s.com eller per telefon 08-506 424 00. Anmälan skall innehålla namn och person- eller registreringsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos VPC AB) senast måndagen den 12 mars 2001 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN Förslag till dagordning på bolagsstämman: 1. Öppnande av stämman och val av ordförande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Verkställande direktörens anförande. 7. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen. 8. Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13. Fastställande av antalet revisorer och revisorsuppleanter. 14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 16. Beslut om ändring i bolagsordningen så att kallelse skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Finanstidningen. 17. Beslut om ändring av bolagsordning så att styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter. 18. Stämmans avslutande. FÖRSLAG TILL UTDELNING Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2000. FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE Aktieägare som representerar mer än 50 procent av det totala röstetalet i bolaget har anmält att de föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Gerard de Geer, Carl-Diedric Hamilton, Carl Kleman, Harald Nilsonne, Carl Nordlander och Wolfram Peters. Samma aktieägare föreslår att arvode skall utgå med 60.000 kronor till ordföranden och med totalt 150.000 kronor till övriga av bolagsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget. Aktieägarna hälsas varmt välkomna till bolagsstämman. Stockholm i februari 2001 STYRELSEN M2S Sverige AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00370/bit0001.pdf

Dokument & länkar