M2S får rekordorder i Tyskland värd minst 170 Mkr

Report this content

M2S får rekordorder i Tyskland värd minst 170 Mkr Minst 85 Mkr avser licensförsäljning av standardprodukter Presskonferens kl 12.00 idag på M2S' kontor, Linnégatan 18 i Stockholm M2S har tecknat ett avtal med Deutsche Post som ger M2S ansvaret för stora delar av e-learning verksamheten inom Deutsche Post de kommande fyra åren. Ordervärdet uppgår till minst 170 Mkr. Ordern, som väl överstiger M2S års- omsättning föregående år, torde globalt sett vara den största enskilda or- der som tecknats inom e-learning industrin. Som ett led i avtalet förvär- var M2S den enhet inom Deutsche Post som internt utvecklat dess e-learning lösningar de gångna tio åren. Avtalet innebär att M2S de närmaste fyra åren, genom sitt tyska dotterbo- lag Prokoda AG, kommer att vara Deutsche Posts huvudleverantör av e- learning produkter och tjänster i samband med att Deutsche Post bygger upp sin interna utbildningsportal, e-university. M2S kommer att ansvara för uppbyggnad, produktion, implementation, genomförande samt uppföljning av huvuddelen av e-learning projekten inom Deutsche Post. Ordervärdet uppgår till minst 170 Mkr, varav hälften avser licensförsälj- ning av M2S' standard e-learning produkter för de mest använda programvarorna inom Deutsche Post företrädesvis för Desktop och SAP/R3. Det resterande ordervärdet avser Custom produktioner med anpassningar till Deutsche Posts interna program- varor samt för behov av utbildning inom andra icke IT-relaterade områden, s.k Soft Skills. Intäkterna kommer att fördela sig med ca 25% av det tota- la ordervärdet per tolvmånadersperiod under de kommande fyra åren. "Valet av M2S/Prokoda som vår partner är helt naturligt eftersom det knap- past finns någon annan leverantör som kan tillhandahålla den styrka, stor- lek och kapacitet som krävs för att tillgodose våra framtida behov av e- learning produkter och tjänster", säger Frank von Alten-Bockum, Chef Kom- pentensutveckling och Personal, Deutsche Post AG. "Vi är naturligtvis stolta över att Deutsche Post väljer M2S som partner i detta sammanhang. Avtalet visar på styrkan i Prokodas namn och position på den tyskspråkiga marknaden, samtidigt som vi ser det som en bekräftelse på att vår strategi att etablera oss som en stor internationell aktör med förmåga och kunskap att leverera både Standard och Custom produkter på flera språk i flera länder är riktig", säger Harald Nilsonne, VD M2S Sve- rige AB. "Vi ser det även som ett gott exempel på att M2S förmår möta och tillgodo- se ett allt större grundläggande behov hos globalt verksamma företag att effektivt kunna nå ut med nya arbetsmetoder till sina anställda", fortsät- ter Harald Nilsonne. Som ett led i avtalet förvärvar M2S enheten ClipMultimedia, Deutsche Posts interna producent av e-learning produkter. ClipMultimedia sysselsätter cirka 20 personer, vilka nu genom förvärvet ytterligare stärker M2S resur- ser för produktion av Custom produkter. Köpeskillingen, som erläggs kon- tant, uppgår till 51 Mkr inklusive omstruktureringskostnader och ger upp- hov till 46 Mkr i goodwill vilken skrivs av på fem år. Deutsche Post har varit en av pionjärerna i Tyskland i användandet av det som idag kallas för e-learning och använt sig av interaktiv utbildning i mer än tio års tid. Samarbetet med M2S ökar flexibiliteten i den totala produktionskapaciteten och breddar produktutbudet inom Standard samtidigt som det ger Deutsche Post tillgång till M2S/Prokodas långa erfarenhet inom Custom-området. Deutsche Post World Net med moderbolaget Deutsche Post AG är ett av värl- dens största logistikföretag med 320 000 anställda i 120 länder. I gruppen ingår bland annat företagen DHL och Danzas. 12 Mkr av ordern har levererats och intäktsförts i september och affären beräknas därutöver inte medföra ytterligare intäkter under innevarande rä- kenskapsår. Av orderns resterande del, 158 Mkr, beräknas ca 30 Mkr lever- eras och intäktsföras under perioden januari - september 2001 och därefter med ca 40 Mkr per tolvmånadersperiod under de därpå följande tre åren. Utsikter för helåret Det tredje kvartalets omsättning kommer att överstiga 80 Mkr med ett be- räknat negativt resultat marginellt bättre än det andra kvartalets. Omsättning bedöms nu, efter avslutad förhandling med Deutsche Post, för helåret överstiga 290 Mkr med ett negativt rörelseresultat som är större än fjolårets. Kvartalsrapport för det tredje kvartalet distribueras den 19 oktober 2000. Presskonferens kommer att hållas klockan 12.00 idag på M2S kontor, Linné- gatan 18, Stockholm. Vid beräkningar har kursen 1 DM = 4,36 SEK tillämpats M2S är Europas ledande e-learning företag inom IT-utbildning. Programmen, vilka marknadsförs under varumärkena Wit och TutorWIN, kan levereras på elva språk. M2S har cirka 470 anställda med egen verksamhet i Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sve- rige och Tyskland. M2S har idag mer än 10 000 kunder i 22 länder, varav Tyskland svarar för mer än hälften av verksamheten. M2S är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information kontakta gärna: Harald Nilsonne, VD M2S Sverige AB 08-506 424 46 harald.nilsonne@m2s. com Johan Linglöf, Finanschef, M2S Sverige AB 08-506 424 01 johan.linglof@m2s.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00140/bit0002.pdf

Dokument & länkar